Bugun...
30 Aðustos Keþan'da da kutlandý...
Tarih: 10-05-2015 06:54:00 + -30 Aðustos Keþan'da da kutlandý...

 
 

30 Aðustos Zafer Bayramý’nýn 90.yýldönümü tüm ülkede ,KKTC’de ve dýþ temsilciliklerimizde kutlandýðý gibi ilçemzide de bugün düzenlenen törenlerle kutlandý.

Sunuculuðunu Baþar Þen’in yaptýðý ilçemizdeki ilk tören saat 09.00′da Cumhuriyet Meydaný’ndaki Atatürk Anýtý’na Kaymakam Bekir Dýnkýrcý, 4.Mekanize Piyade Tugay Komutaný Tuðgeneral Yýldýrým Alel ve Keþan Belediye Baþkaný Mehmet Özcan tarafýndan çelenklerin sunulmasý ile baþladý. Keþan Belediye Bandosu eþliðinde Saygý Duruþu’nbda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý’nýn okunmasý ile sona erdi. Saat 09.30′dan itibaren Keþan Kaymakamý Bekir Dýnkýrcý,4.Mekanize Piyade Tugay Komutaný Tuðgeneral Yýldýrým Alel ve Keþan Belediye Baþkaný Mehmet Özcan Kaymakamlýkta tebrikleri kabul ettiler.

Saat 10.00′da baþlayan kutlama programýnda ilk olarak DýnkýrcýAlel ve Özcan tarafýndan halkýn ve askeri birliklerin bayramý kutlandý. 

Ardýndan Saygý Duruþu’nda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý’nýn okunmasýnýn ardýndan ; Piyade Kurmay Binbaþý Fikret Demirhanlý günün anlam ve önemini belirten bir konuþma yaptý. Demirhanlý þunlarý söyledi; ” Bugün ulusumuzun insanlýk tarihi ile baþlayan ve hersayfasý þanla þerefle dolu mazisinde çok önemli bir yere sahip olan GaziMustafa Kemal Atatürk’ün önderliðindekahraman Türk Silahlý Kuvvetleri’nin aziz Türk Milleti ile birleþerek gerçekleþtirdiði destansý bir zaferin 90.yýldönümünü kutlamanýn guru ve heyacaný içerisindeyiz. Bugün bu topraklarýn hakikive sonsuza kadar sahibi olan yüce Türk Milletinin ve kahraman Türk Ordusu’nun baðýmsýzlýðý ve hürriyeti söz konusu olduðunda nasýl þahlandýðýný tüm dünyaya gösterildiði yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temellerinin atýldýðý Türk Birlik ve beraberliðinin kudret ve kabiliyetinin hele hele muktedir olduðunu tüm dünyaya gösterildiði ve öðretildiði gündür. Bu zafer Türk Milletinin baðrýna dayanan hançerin milletçe sökülerek özgürlük onu yok etmekisteyen güçlerin dize getiriliþ destanýdýr. 30 Aðustos Zaferi 19 Mayýs 1919′da milli ruhun þahlanmasý ile baþlayýp Ýnönü,Dumlupýnar, Eskiþehir ve Sakarya gibi çetin muharebelerden sonra bütün bir milletin topyekün mücadelesiyle düþmanýn denize dökülmesiyle son darbenin vurulduðu 22 gün 22 gece devam eden bir taarruzun dünyada emsali görülmemiþ bir örneðidir. Bu ulus bütün dünya devletlerinin iþgali karþýsýnda þahlanmýþ yurdun dört bir yanýndan ordusuna katýlan kahraman evlatlarýyla önce vatan diyerek elinde avucunda ne varsa vataný ve baðýmsýzlýk duygusu için paylaþmýþ,çocuðun üzerine üþümesin diye örttüðü örtüsünü cepheye getirdiði merminin üzerine örterek büyük zaferi kazanmýþtýr. Milletimiz 30 Aðustos Zaferi ile kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere anlamlý, aðýr ve unutamayacaklarý bir ders vermiþtir. Mazisi þan ve þerefle dolu bir milletin çocuklarý olarak bu zaferle ne kadar övünsek azdýr.Çünkü her yönüyle düþünülmüþ hazýrlanmýþ bir zaferle sonuçlanmýþ olan bu harekat Türk Ordusu’nun yüksek kahramanlýðýný birkez daha kanýtlamýþtýr. Kutsal vatan topraklarýný istila etmek isteyen düþmana karþý yurdunu kanýnýn son damlasýna kadar koruyan Türk Askeri geçmiþte olduðu gibi bugünde ülkesinin bütünlüðüne karþý her türlü tehdidi ortadan kaldýrma konusundaki azim ve kararlýlýðýyla Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak için nice saldýrýlara karþý güçve kudret içindedir. Sonsuza kadar coþku ve gururla kutlayacaðýmýz Zafer Bayramýmýzý ulusumuz için günümüzde ayrý bir anlam kazanmýþtýr. Son günlerde yaþanan olaylar Aziz Milletimizi derinden üzmüþtür. Özellikle belirtmek isterim ki þehit kanlarýyla kazanýlan bu vatan dünya durdukça duracak, bu þanlý bayrak sonsuza kadar dalgalanacaktýr. Türk Sancaðý’nýn þanýný canýna ait bilerek vatan ve cumhuriyet vazife uðrunda hiç birfedekarlýktan kaçýnmayacaðým gerektiðinde canýný seve seve feda edeceðine ant içerek göreve baþlayan TSK Mensuplarý geçmiþte olduðu gibi bugün de vatan ve millet sevgisiyle çarpan kalpleriyle kendilerine verilen görevleri üstün birgörev anlayýþýyla yapmaya devam edeceklerdir.Tarih boyunca hür ve baðýmsýz yaþayan devlet olmanýn onurunu ulus olmanýn gururunu vatan sevgisinin kutsiyetini ait olan yüreðinde hisseden Yüce Türk Ulusu’na bu büyük zaferi kazandýran, canlarý ve kanlarý pahasýna bize bu cennet vataný hediye eden baþta ebedi baþkomutan Mustafa kemal Atatürk’ün ve aziz þehitlerimizin manevi huzurunda saygýyla eðiliyor. Kahraman gazilerimize ve Türk Milleti’ne þükranlarýmýzý sunuyoruz. 30 Aðustos Zafer Bayramý bütün ulusumuza kutlu olsun” dedi.

Tören konuþmanýn ardýndan askerib
Bu haber 467 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR