Bugun...
AK Gençlik’te baþkan deðiþimi: Eyüp Dinç, görevi Erdin Altýn’a devretti!!
Tarih: 10-05-2015 07:21:00 + -


AK Parti Keþan Gençlik Kollarý tarafýndan geçtiðimiz gün yapýlan açýklamada, AK Parti Keþan Gençlik Kolu Baþkaný Avukat Eyüp Dinç, görevinden istifa ettiðini bildirdi. Dinç, görevini, AK Parti Keþan Gençlik Kollarý Siyasi ve Hukuk Ýþleri Baþkaný Erdin Altýn’a devretti.

AK Gençlik’te baþkan deðiþimi: Eyüp Dinç, görevi Erdin Altýn’a devretti!!

 
 

AK Parti Keþan Gençlik Kollarý tarafýndan geçtiðimiz gün yapýlan açýklamada, AK Parti Keþan Gençlik Kolu Baþkaný Avukat Eyüp Dinç, görevinden istifa ettiðini bildirdi. Dinç, görevini, AK Parti Keþan Gençlik Kollarý Siyasi ve Hukuk Ýþleri Baþkaný Erdin Altýn’a devretti.

Saat 20.15 sýralarýnda parti binasýnda düzenlenen toplantýya, Dinç’in yaný sýra; gençlik kollarý yönetim kurulu ve partili gençler katýldý.

ÜYE SAYISINDA HEDEFE ULAÞTIK!

Toplantýda söz alan Eyüp Dinç, yaklaþýk 1 yýl boyunca Gençlik Kolu Baþkanlýðý görevini sürdürdüðünü belirterek, “Parti, gençlik, üniversite, mahalle ve köy-belde teþkilatlanmalarýnda hepimizin katkýlarý oldu. 1 yýllýk süre zarfýnda bir takým hedeflerimiz ve faaliyetlerimiz oldu. Faaliyetlerimizin, bir kýsmýnda sonuç alýnýrken; bir kýsmýnda ise, istediðimiz sonucu alma düzeyine gelmiþtik. Hedeflerimizin bir kýsmýný da, seçimlere kadar yetiþtirme arzusu içerisindeydik. Herkesin yapýlan çalýþmalarda katkýsý çok büyük oldu.

Gençlik kollarý olarak, Keþan’da üye sayýmýzýn en üst düzeye getirilmesidir. Genel Merkez tarafýndan hedef olarak, il ve ilçelere %15 oraný konur. 18-30 yaþ arasýndaki genç sayýsýnýn en az %15’inin AK Parti’ye üye olmasý hedeflenmiþti. Keþan’da 1 yýl içerisinde yapýlan çalýþmalarda üye sayýmýz %14’e ulaþmýþtýr. Hedefe ulaþmaya %1 kalmýþtý. Ama bu durum bizi Edirne’de 1. yapmaya yetti. En son Edirne’de Ýl Gençlik Kolu Baþkaný Hakan Çalýþkan’la yaptýðýmýz toplantýda, Keþan’ýn 9 aylýk süre zarfýnda üye artýþýnda 1. olduk. Bu hepimizin çalýþmalarý doðrultusunda olmuþtur. Üniversitede de yapýlan çalýþmalarýmýzda da devam ediyor.” dedi.

GÖREVÝ ERDÝN ALTIN’A DEVREDÝYORUM

Dinç, sözlerine þöyle devam etti: “Bir takým nedenlerden dolayý ve kendi gördüðüm lüzum üzerine AK Parti Keþan Gençlik Kollarý Baþkanlýðý’ndan istifa ediyorum. Ýstifamý, 6 Ekim 2012 tarihi itibariyle, Ýl Gençlik Kolu Baþkanýmýz Hakan Çalýþkan’a takdim ettim. Ýstifa, baþkanlýk düzeyindedir. Parti de her görev alan kiþi için bir nöbettir. 1 yýllýk süre içerisinde görevimizi iyi þekilde yaptýðýmýza inanýyorum. Ýstifa ettim ancak çalýþmalarýmýza yine devam edeceðiz. Yerel seçimlerde hedefimiz, partimizi 1.sýraya oturtmaktýr. Keþan’ý da AK Belediyecilikle tanýþtýrmayý düþünüyoruz. Siyasi ve Hukuk Ýþleri Baþkaný Erdin Altýn’a görevimi devrediyorum. Bu bir bayrak yarýþýdýr. Bundan sonra bayrak kendisindedir. Bu görevi de layýkýyla yapacaðýna inanýyorum. Herkese hayýrlý olmasýný diliyorum. Eðer görevim boyunca bir kusurum olduysa, herkesten özür diliyorum. Herkes hakkýný helal etsin.”

TAKDÝR YÖNETÝM KURULUNUN

“AK Parti’de bundan sonraki süreç nasýl iþleyecek?” þeklindeki soruya ise, Eyüp Dinç þöyle cevap verdi: “Erdin Altýn, tüzük gereði vekaleten görevi sürdürecek. Sürecin iþleyiþiyle ilgili takdir, Ýl Gençlik Kollarý ve Genel Merkez’dedir. Yakýn zaman içerisinde de kongrenin olacaðýný düþünmüyorum. Ýlerleyen süreçte; atama söz konusu olabilir ya da Erdin arkadaþýmýzýn göreve devam etme durumu olabilir. Bunun takdiri yönetim kurulumuzun, Ýl Gençlik Kollarý ve Genel Merkezle yapýlacak görüþmelerde belli olacak. Görevin 1 gün dahi boþ kalmamasý amacýyla, bu görevi sürdürecektir.”

SÝYASÝ TAHAMMÜLLER GEREÐÝ OLMASI KANAATÝNDEYÝM

“Ýstifanýz, gördüðünüz lüzum üzerine mi siyasi tahammüller gereði midir?” þeklindeki soruya da cevap veren Dinç, sözlerini þöyle tamamladý: “Þahsi iþlerimizin yoðunlundan da kaynaklanýyor. Ama siyasi tahammüller gereði de istifanýn olmasý gerektiði kanaatindeyim. 1 yýllýk görevim süresince, 3 ilçe baþkaný ve 3 kadýn kollarý baþkanýyla birlikte çalýþtým. Göreve baþladýðýmda, Muzaffer Güven ilçe baþkanýydý, daha sonra Ümit Torlaklý’yla görevimize devam ettik. Þuanda da, Hakan Çevikel’le çalýþtýk. Kadýn Kollarýnda da; Kýymet Serbes, Fatma Köktürk ve Burcu Baþak Çebi’yle çalýþtýk. Artýk görevimizi noktalandýrdýk. Bundan sonra bize verilecek her türlü göreve hazýrýz.”

ÜZERÝME DÜÞENÝ YAPACAÐIM

Eyüp Dinç’in ardýndan söz alan Erdin Altýn’da, þunlarý kaydetti: “AK Parti Gençlik Kollarý’nda 1 yýl önce Eyüp Dinç baþkanlýðýndaki yönetimde görev aldým. Eyüp arkadaþýmýzýn istifasý nedeniyle, tüzük gereði baþkan vekili olarak görevi devraldým. 1 yýllýk süre boyunca arkadaþlarýmýzla özveri içerisinde çalýþtýk. Görev sürem boyunca üzerime düþeni yapacaðým. Herkese hayýrlý olsun.”

 

 



Bu haber 612 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLAR



İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR