Bugun...
AK Parti Beyendik Belde Baþkaný Salim Deðiþçi:Beyendik Nuran Uslu’yu tekrar istiyor
Tarih: 10-05-2015 07:12:00 + -AK Parti Beyendik Belde Baþkaný Salim Deðiþçi, geçtiðimiz gün yaptýðý açýklamada, belde teþkilatýnýn yaklaþan yerel seçimlerde izleyeceði politikalar ile belediye baþkan adayýnýn kim olacaðýna dair deðerlendirmelerde bulundu.

USLU’NUN EMEKLERÝ TARTIÞILMAZ

Deðiþçi, beldenin þu anda AK Parti belediyeciliði ile idare edildiðine iþaret ederek, “ Beldemiz þu anda genel iktidarý yaný hükümeti temsil eden bir partinin idaresinde yönetiliyor. Bu güne kadarda belde halkýmýz bu durumun avantajlarýndan fazlasý ile yararlanmýþtýr. AK Parti belediyeciliðinin vatandaþlarýna sunduðu hizmetlerin gösterilmesi açýsýndan Trakya’da sembol belediyelerin baþýnda gelmektedir. Bu hizmetlerin beldemize kazandýrýlmasýnda, iktidar partisinin bir belediyesi olmanýn yanýnda, belediye baþkanýmýz Nuran Uslu’nun emekleri de tartýþýlmaz. Nuran Uslu, bugüne kadar gösterdiði emek ve bireysel çabalarý ile beldemizi adeta bir þehir görünümüne sokmuþtur. Kendisinin verdiði çaba ve beldemize getirdiði hizmet tüm belde halký tarafýndan da takdir ile izlenmekte ve bunlardan yararlanýlmakta.” dedi.

USLU’YA ÝMZA KAMPANYASI…

Nuran Uslu’nun, yaklaþan yerel seçimlerde tekrar aday olmayacaðýný açýkladýðýný hatýrlatan Salim Deðiþçi, “Ancak bizler gerek AK Parti belde teþkilatý ve gerekse belde halký olarak Nuran Uslu’yu bir dönem daha belediye baþkaný olarak görmek istiyoruz. Baþkanýmýz, geçtiðimiz aylarda her ne kadar bir kez daha aday olmayacaðýný ve görevini daha genç ve dinamik baþka bir adaya devretmek istediðini açýklasa da bizler görevine devam etmesi konusunda ýsrarlýyýz. Kýsacasý, Beyendik Nuran Uslu’yu tekrar istiyor. Bu amaçla, belde teþkilatý olarak, kendisinin tekrar belediye baþkan adayý olmasý konusunda imza kampanyasý düzenledik. Kendisine yakýn zamanda yapacaðýmýz toplantý sonrasý ilerleyen günlerde teklif götüreceðiz. Baþkanýmýzýn görevine devam etmesi için henüz saðlýðý da yaþý da deneyimi de çok müsait.” þeklinde konuþtu.

NURAN BAÞKAN ÝLE DAHA ÇOK ÝÞÝMÝZ VAR

Beldenin, ileriye dönük yapýlmasý düþünülen birçok projelerinin olduðuna dikkat çeken Deðiþçi, þunlarý kaydetti: “Yeni dönemde beldemize hizmet anlamýnda kazandýrmak istediðimiz birçok proje bulunmakta. Bu projelerin aksamamasý ve devam etmesi içinde Nuran Uslu, üzerinde ýsrar ediyoruz. Köy göletlerimiz var yapýlacak, sulama depolarýmýz var, tarým üzerine. Beðendik düðün salonunun üzerinin kapatýlmasý projesi var. Yeni bir belediye hizmet binasý düþünmekteyiz ilerleyen zaman içinde. Kýsacasý Nuran Baþkan ile daha çok iþimiz var. Ben ve partili üyelerim onsuz bu iþin olmayacaðýný düþünüyoruz. Kendisinin de bu teklifimizi kabul edeceðini düþünüyoruz.”  

TEÞKÝLATI TARAFINDAN BELÝRLENECEK BÝR ADAYIN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ TARAFTARIYIZ

“<Adayýmýz Nuran Uslu> dediniz. Peki, teklifiniz genel merkez tarafýndan onaylanmaz ise?” þeklindeki soruya, Salim Deðiþçi, þöyle yanýt verdi: “ Bizler, genel merkezin takdirine her zaman saygý duyarýz. Ancak, Beyendik’e bir baþkan seçilecekse bunun Beyendik Belde Teþkilatý tarafýndan belirlenecek bir aday üzerinden deðerlendirilmesi taraftarýyýz. Ancak bizim teþkilat olarak bir þu anki adayýmýz Nuran Uslu. Kýsacasý aday adayýna da ihtiyacýmýz yok. Ýþini iyi yapan dinamik bir baþkana sahibiz.”

 

 
 

Kaynak: VOLKAN GAZETES?

Bu haber 323 defa okunmuştur. 
 
Etiketler :

YORUMLAR

 Bu haber 368 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR