Bugun...
AK Parti Keþan Ýlçe Gençlik Kollarý Yürütme Kurulu açýklandý
Tarih: 10-05-2015 04:10:00 + -


AK Parti Keþan Ýlçe Teþkilatý Gençlik Kollarý Yürütme Kurulu’nun listesi geçtiðimiz Perþembe akþamý düzenlenen basýn toplantýsýnda açýklandý

AK Parti Keþan Ýlçe Teþkilatý Gençlik Kollarý Yürütme Kurulu’nun listesi geçtiðimiz Perþembe akþamý düzenlenen basýn toplantýsýnda açýklandý.

Ýlçe teþkilatý binasýnda yapýlan ve 20.00 sýralarýnda baþlayan toplantýya gençlik kollarý üyeleri katýldý.

YÜRÜTME KURULUNDA ÇALIÞACAK ARKADAÞLARIMIZ BELÝRLENDÝ

Toplantýda konuþan Gençlik Kollarý Baþkaný Eyüp Dinç, atamasýnýn gerçekleþtirilmesinin ardýndan Keþan’da AK Partili gençler ile görüþmelerde bulunduðunu belirterek, þunlarý söyledi: “Bunun neticesinde 25 asil ve 25 kiþilik yedek kadromuzu belirledik. Yürütme kurulunda çalýþacak arkadaþlarýmýz belirlendi. Gençlik kollarý baþkanlýðýna ben getirilirken Yürütme Kurulu Listesi þu þekilde oluþtu: Siyasi Hukuk Ýþler Baþkaný Erdin Altýn, Teþkilat Baþkaný Arda Karlýdað, Seçim Ýþleri Baþkaný Cevat Balkan, Tanýtým ve Medya Baþkaný Gülþen Göksu, Dýþ Ýliþkiler Baþkaný Ferit Avkýran, Ekonomi Ýþleri Baþkaný Ferdi Narlý, Halkla Ýliþkiler Baþkaný Soydan Çetin, Mali ve Ýdari Ýþler Baþkaný Serdar Girgin, Sosyal Ýþler Baþkaný Selim Uyar, Yerel Yönetimler Baþkaný Ferdi Avkýran, Ar-Ge Baþkaný Zeynel Ýnceoðlu ve Ýlçe Sekreteri Nukhet Acar.”  

KEÞAN’IN SADECE AK PARTÝLÝ GENÇLERE ÝHTÝYACI YOK, TÜM GENÇLERE ÝHTÝYACI VAR

Diðer siyasi partilerin de gençlik kollarý ile birlikte Keþan ve Keþanlý gençler için birlikte hayýrlý olaný yapmak istediklerini ifade eden Dinç, “Sadece parti bazlý çalýþmalar yürütmek istemiyoruz. Keþan’ýn sadece AK Partili gençlere ihtiyacý yok, tüm gençlere ihtiyacý var. Eðer bütün gençler birlik ve beraberlik içerisinde omuz omuza çalýþýrsa Keþan bir yerlere gelecektir. Bizim için umarýz hayýrlý olur. Tüm Keþan gençleri ile birlikte olacaðýz. Çalýþmalarýmýz kadýn kollarýmýz, ana teþkilatýmýz ve ilçe baþkanýmýz ile birlikte milletvekilimizin desteðini alarak en iyi þekilde yapmak istiyoruz.” dedi.

ÇALIÞMALARIMIZ VE TÜM HEDEFÝMÝZ KEÞAN BELEDÝYESÝ ÝLE ÝLGÝLÝDÝR

Eyüp Dinç, eski gençlik kollarý baþkanlarýnýn arasýnda herhangi bir dargýnlýðýn söz konusu olmadýðýnýn altýný çizerek, sözlerini þöyle sürdürdü: “Bugün bu görev bize verilmiþtir. Yarýn baþka bir arkadaþýmýza verilir. Görev verildiði takdirde bugün bize nasýl destek verildiyse bizde ayný þekilde onlardan desteðimizi esirgemeyiz. Neticede bu bir bayrak yarýþý. Bu yarýþta bayraðý en iyi yere taþýmayý hedefliyoruz. Ýnþallah bu hedefe ulaþacaðýz. Önümüzdeki 2014 yerel seçimleri var. Keþan’da deðiþim rüzgarlarý esmeye baþladý. Ýnþallah bu deðiþim rüzgarýný Keþan Belediyesi ile somutlaþtýrýp belediyeyi AK Partili bir belediye baþkanlýðý içerisine kavuþturacaðýz. Bu sadece AK Partili gençlerimizin dinamizminden yararlanarak tüm Keþan halký ile birlikte olacaktýr. Çalýþmalarýmýz ve tüm hedefimiz Keþan Belediyesi ile ilgilidir.”  

KEÞANLI GENÇLERÝN EÐÝTÝM DÜZEYÝ YÜKSEK

Keþan’ýn eðitim seviyesinin yüksek bir yer olduðunu kaydeden Dinç“Keþanlý gençlerin eðitim düzeyi yüksek. Gerek konum itibari ile gerekse sosyal konumu itibarý ile üst düzey bir kenttir. Burada gençlerimizin geliþen Türkiye, geliþen bölge ve geliþen Keþan ile ilgili sosyal bilinç ve siyasi bilinci de kazanmalarý gerekmektedir. Bu bilinci onlara kazandýrmak için hep birlikte gerekli çalýþmalarý yapacaðýz. Keþan gencinin siyaset bilincini de tam anlamý ile kazanmasý gerektiði kanaatindeyiz.”  

Eyüp Dinç, sözlerinin sonunda, bugün AK Parti Kadýn Kollarý’nýn 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü sebebiyle düzenlediði kermese tüm Keþanlýlarý davet etti.

 
 

Kaynak: Ayhan Gülver

Bu haber 379 defa okunmuştur. 
 
Etiketler :

YORU
Bu haber 709 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR