Bugun...
Akalýn, MHP’de ön seçim istedi
Tarih: 10-05-2015 06:11:00 + -


MHP Keþan Ýlçe Teþkilatý tarafýndan, önceki akþam, Teras Cafe’de istiþare toplantýsý gerçekleþtirildi

MHP Keþan ilçe Teþkilatý’nýn düzenlediði istiþare toplantýsýnda konuþan Ýl Baþkaný Mehmet Tolga Akalýn, ön seçim isteðini dile getirdi.

Akalýn“Belediye meclis adaylarýmýzýn, belediye baþkan adaylarýmýzýn, milletvekillerimizin, üye bazýnda tespit edilmesini arzu ediyoruz. Ön seçim yapmak istiyoruz. Sizi idare edecek olanlarý doðrudan seçme hakkýný yeniden size teslim etmek istiyoruz.” dedi.

2014’ün ilkbaharýnda il mahalli idareler seçimi, muhtemelen ayný yýl içinde bir Cumhurbaþkanlýðý seçimi, 2015 yýlýnda bir genel seçim ve belki de bir Anayasa referandumu yapýlabileceðine iþaret eden

Mehmet Tolga Akalýn“Öyle bir siyasi faaliyet ortaya koyalým ki; bu yarýn hepimizin torunlarýna ve çocuklarýna miras býrakabileceði bir temel yükseliþin baþlangýcý olsun.” diye konuþtu.

Toplantýda; partiye hizmeti geçmiþ kiþilerin tekrar siyasete katýlmasýnýn saðlanmasý için çalýþýlmasý yönünde talep oluþtu.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

MHP Keþan Ýlçe Teþkilatý tarafýndan, önceki akþam, Teras Cafe’de istiþare toplantýsý gerçekleþtirildi.

21.30 sýralarýnda baþlayan toplantýya; MHP Edirne Ýl Baþkaný Mehmet Tolga Akalýn, Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ekrem Demir, MHP Keþan Ýlçe Baþkaný Doðuþ Þimþek, MHP’nin Keþan Belediye Meclisi üyeleri ve çok sayýda partili katýldý.

Toplantý; Doðuþ Þimþek’in açýþ konuþmasýyla baþladý.

En iyi doðruyu bulma yöntemi olan istiþare toplantýsýna katýlýmlarýndan ötürü partililere teþekkür eden Þimþek; 17 Mart 2012 tarihinde göreve geldiklerini, kendilerine yol haritasý çizdiklerini ve o doðrultuda, güçleri yettiði ölçüde MHP için çalýþmalara baþladýklarýný bildirdi.

“ÇALIÞMALARA BAÞLAYALIM”

Doðuþ Þimþek, þöyle dedi: “Biz istedik ki; bütün üyelerimizle bu davaya gönül veren insanlarla bir araya gelelim, bugün burada olduðu gibi bir istiþare toplantýsý yapalým. Eksik gördüðümüz veya hiç görmediðimiz, dýþarýdan sizlerin gördüðü bazý fikirler varsa hep beraber tartýþalým. Partinin menfaati doðrultusunda yapýlmasý gereken ne varsa, sadece yönetim olarak deðil; kendini ülkücü olarak gören herkes ile partimizi layýk olan yere getirmeye gayret gösterelim. Bulunduðumuz yerde, köyümüzde, mahallemizde, sokaðýmýzda partimiz için herkes çalýþmalarýna bugünden sonra baþlasýn.” dedi.

Doðuþ Þimþek’in konuþmasýnýn ardýndan, divan heyeti seçildi.

Heyette; Mehmet Tolga AkalýnEkrem DemirSüleyman ErenTanju ÞapçýSebahattin Topçu ve Ahmet Karagülle yer aldý.

AKALIN: ORTAK AKLI

ARAMA TOPLANTILARI

Divan seçiminin ardýndan Akalýn söz aldý.

Mehmet Tolga Akalýn istiþare toplantýlarýnýn, ortak aklý arama ve doðruyu bulma anlamýnda parti teþkilatlarý adýna vazgeçilmez olduðunu belirterek, þunlarý söyledi: “MHP Edirne Ýl Baþkanlýðý olarak, bu toplantýlarý Edirne’nin bütün ilçelerinde gerçekleþtireceðiz. Ýstiþareler, ortak aklý arama toplantýlarýdýr. Teþkilatlar, ortak akýllarý toplantýlarýnda aramazlarsa, dar alanlarda ararlar, bunun adý da dedikodudur.”

MHP ile herhangi bir topluluðu ayýran þeyin, teþkilatlarýn düzenli olarak istiþare toplantýlarý yapmasý ve demokratik bu toplantýlarda; her bir ferdin, içinden ve gönlünden geleni, gördüðü eksiði, iyi veya kötü yönleri ortaya dökebilmesi olduðunu kaydeden Akalýn“Ne yazýk ki; teþkilatlarýmýz uzun yýllardýr sistematik olarak istiþare toplantýlarý yapamýyorlar. Ýstiþare toplantýlarý sistematik olmadýðý için de ciddi kýrýlma dönemi yaþandý.” dedi.

Mehmet Tolga Akalýn, þöyle devam etti:

“DÝP DALGA OLUÞTURACAÐIZ”

“Ýl Baþkanlýðý’nda yapmýþ olduðumuz ilk toplantýda, bütün ilçelerimize çeþitli talimatlar verdik. Bunlardan bir tanesi de; yýlda iki defa periyodik olarak danýþma, sohbet ve faaliyet planlamasýný ortaya koyacaðýmýz istiþare toplantýlarýný yapmaktý. Hazirunumuzun insani kalitesi tartýþýlmaz. Bugün sadece bir davetiyeyle ülkücü hareket Keþan’da eksikleriyle ama büyük oranda artýlarýyla bir araya geldi.

Önümüzdeki dönem, yönetim anlayýþýmýz geriye dönük hiçbir <keþke>yi, <zaten>i býrakmaksýzýn, istikrarlý bir dip dalga oluþturabilecek, siyasi gayreti göstermek üzere olacak.”

“SÝYASETÝ 24 SAAT

ÝCRA EDECEÐÝZ”

“Siyaseti 24 saat üzerinden icra edeceðiz. Akýlcý, kýt kaynaklarý verimli kullanan, doðru ve halk için siyaset üreteceðiz. Bu anlamda; bir elimize adaleti, bir elimize özgürlüðü; bir elimize bölgenin beþeri kaderini, diðer elimize ülkenin beþeri kaderini alma gayretindeyiz. Yýllardýr bu siyasi toplantýlarda, özellikle dönem dönem birçok sohbetlerimizde keþke böyle yapsaydýk, þöyle olmadý ki gibi yaklaþýmlarý hep beraber dinledik.”

50 bini aþkýn nüfusu ve azýmsanmayacak seçmen sayýsý ile ortada bir Keþan gerçeðinin durduðuna iþaret eden Mehmet Tolga Akalýn, sözlerini þöyle sürdürdü:

SEÇÝMLER…

“2014’ün ilkbaharýnda il mahalli idareler seçimi, muhtemel ayný yýl içinde bir Cumhurbaþkanlýðý seçimi, 2015 yýlýnda bir genel seçim ve belki de bir Anayasa referandumu icra edeceðiz. Yani bu dönem teþkilatlar, ortalama 3 seçim ve 1 muhtemel referandumu göðüslemek durumundadýr. Öyle bir siyasi faaliyet ortaya koyalým ki; bu yarýn hepimizin torunlarýna ve çocuklarýna miras býrakabileceði bir temel yükseliþin baþlangýcý olsun.”

“AÐABEYLERÝ DE STADYUMLARDA

KONGRE YAPIYORLARDI”

“Bu konuda sakýn ümitsizliðe kapýlmayýn. Evet karþýnýzda belki büyük stadyumlarda kongrelerini yapan bir siyasal hareket var ama unutmayýn bunlarýn aðabeyleri de bu stadyumlarda kongreleri yapýyorlardý, bugün tabelalarý yok. Biz rüzgâr nereden eserse essin, ayakta kalabilen bir görüþün siyasi partisiyiz. Þimdi bu ideolojik kimliðimize bir siyasi pratik ortaya koyarak, daha somut ve milletin gündemine paralel bir siyasal gündem oluþturarak devam edeceðiz. Bu uzun ve yorucu olacak. Ancak bu uzun ve yorucu, ayný zamanda kendi içerisinde siyasal alan dýþýnda, sosyal alanda da iliþkilerimizi yeniden tanzim edeceðimiz, tanýmlayacaðýmýz, kardeþlik hukukunu, arkadaþlýk hukukunu, siyasal hukukumuzun üzerine çýkaracaðýmýz, politik bir birliktelikten kalbi bir ittifak hattýna doðru yöneleceðimiz bir dönem olacak.”

“ÖNEMLÝ VÝRAJA GÝRÝYORUZ”

Akalýn, Baþbakan’ýn etnik kimlik bunalýmýna girmesiyle birlikte, Ana Muhalefet Partisi’nin de ayný bunalýmýn bir tarafý olduðunu vurguladý ve açýklamasýný þöyle sürdürdü: “Türkiye’nin geleceði ile ilgili çok önemli bir viraja giriyoruz. Ýçine düþülmüþ olan bunalýmdan ülkeyi çýkararak, biz üzerimize düþen görevimizi yapacaðýz. 2014’te üye eðitim seminerinden geçmiþ asgari üye sayýmýzý 2 bine getirmek istiyoruz. Bu her partilinin parti propagandasýný 5 dakika anlatmasý ile yapabileceði bir þey. Siyaseti, siyasal toplantýlardan çýkarýp sosyal sahaya indirmek gayretindeyiz. Milletimizin beklentileri o kadar düþmüþ ki genel anlamda, çok ciddi sayýda bir topluluk siyasetin dýþýnda. Ancak ülkeyi yönetmenin, ülkenin beþeri kaderini ele almanýn tek demokratik yöntem ve vasýtasý da siyasetten geçiyor.”

“ÖN SEÇÝM YAPMAK ÝSTÝYORUZ”

Parti içerisindeki üyelik yapýsýna da vurgu yapan Mehmet Tolga Akalýn, sözlerini þöyle tamamladý: “Dengeli bir üye yapýnýz varsa iyi ilçe yönetimleri seçersiniz. Dengeli bir üye yapýnýz varsa iyi belediye meclis üyeleri seçersiniz. Dengeli bir üye yapýnýz varsa, iyi belediye baþkan adaylarý ve milletvekilleri adaylarý belirlersiniz. Eðer bunlardan uzaklaþýlýrsa, orada belirli gruplarýn himayesinde devam etmek zorunda kalýr. Belediye meclis üyelerimizin, belediye baþkan adaylarýmýzýn, milletvekillerimizin, üye bazýnda tespit edilmesini arzu ediyoruz. Ön seçim yapmak istiyoruz. Sizi idare edecek olanlarý doðrudan seçme hakkýný yeniden size teslim etmek istiyoruz.”

Toplantý daha sonra basýna kapalý devam etti.

ÖNE ÇIKAN TALEP

Toplantýda öne çýkan talebin, partiye hizmeti geçmiþ kiþilerin tekrar siyasete katýlmasýnýn saðlanmasý için çalýþýlmasý olduðu bildirildi.
Bu haber 620 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR