Bugun...
AKP Edirne Milletvekili Müezzinoðlu Keþan'daydý
Tarih: 10-05-2015 04:50:00 + -


AK Parti Ýl Danýþma Meclisi Toplantýsý, geçtiðimiz Cumartesi günü Keþan’da yapýldý

AK Parti Ýl Danýþma Meclisi Toplantýsý, geçtiðimiz Cumartesi günü Keþan’da yapýldý.

Saat 10.00 sýralarýnda, Kültür Merkezi’nde baþlayan toplantýya; AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Mehmet Müezzinoðlu’nun yaný sýra, Ýstanbul Fatih Belediye Baþkaný Mustafa Demir, Avrupa Birliði Bakaný Egemen Baðýþ'ýn Müþaviri Tuna Bekleviç, AK Parti Edirne merkez ve il teþkilatý ile birlikte tüm ilçelerin, beldelerin baþkanlarý, ilçe yürütme kurulu üyeleri, kadýn kollarý, gençlik kollarý baþkanlarý, belediye baþkanlarý, il genel ve belediye meclis üyeleri katýldý.

Saygýn duruþunda bulunulmasý ve ardýndan Ýstiklal Marþý’nýn okunmasýyla baþlayan toplantýnýn sunuculuðunu AK Parti Edirne Ýl Teþkilatý Baþkan Yardýmcýsý Ayhan Demir yaptý.

Toplantýnýn açýlýþ konuþmasý ise AK Parti Edirne Ýl Baþkaný Müjdat Kahve tarafýndan yapýldý.

Kahve, danýþma meclisinin AK Parti’nin tüzüðünde yer alan, genel merkezin mutlaka uyulmasýný istediði iç çalýþmalardan biri olduðunu belirtti.  

Kendilerine düþen tek bir þey olduðunu ifade eden Kahve, tüm Edirne’de AK Parti’yi güçlü ve dinamik tuttuklarý halinde milletvekilinin, bakanlarýn ve baþbakanýn bölgede daha o kadar fazla iþ yapma imkanýna sahip olacaðýnýn altýný çizdi.

Toplantý, AK Parti ile ilgili sunulan bir film ile devam etti.

Daha sonra kürsüye gelen Torlaklý, ilçe teþkilatýnýn aylýk faaliyet raporunu sundu.

Ardýndan kürsüye Demir, Ýl Teþkilatý’nýn faaliyet raporunu sunarak, bu hafta kongre sürecinin Keþan ve merkez ilçede tamamlanacaðýný kaydetti.

PARTÝMÝZ ÝLKELERE BAÐLI, MÝLLETÝN TALEP VE BEKLENTÝLERÝNE GÖRE HAREKET EDEN BÝR MÝSYON PARTÝSÝDÝR

4’üncü olaðan kongre sürecinde kendi içyapýlarýný güçlendirmek istediklerini dile getiren Demir“Kendisini yenileyen milletin isteklerini karþýlama noktasýnda daha enerjik olmuþtur. Kadýn yönetim kurulu üyesi bulmakta sýkýntý yaþýyoruz. Aday arkadaþlarýmýzdan bu çalýþmalarý yaparken dikkatli olsunlar. Özellikle mahalle ve köy teþkilatlarýnýn yeniden elden geçirilmesi gerekli. Bu parti kiþilere baðlý deðil. AK Parti ilkelere baðlý, milletin talep ve beklentilerine göre hareket eden bir misyon partidir.” dedi.

KEÞAN ÝLÇE TEÞKÝLATIMIZIN ÜYE SAYISI 4 BÝN 817

AK Parti’nin Edirne’de 20 bini aþkýn üyesi olduðuna kayýt düþen Ayhan Demir“Üye kazandýrma konusunda tüm teþkilatlarýn çok iyi çalýþma yaptýðýný biliyorum. Sistemimiz Aðustos ayý itibari ile yeni üye kabul etmiyor. 2001 yýlýnda kurulmuþ bir parti olarak Edirne’de hala %10 barajýna ulaþamamýþ ilçelerimiz çok sayýda. Bu kongre süreci ile birlikte yeni üye yapma konusundaki çalýþmalarýmýzý hýzlandýrmamýz lazým. Edirne 390 bin nüfusu, 300 bin seçmeni olan bir il. 2010 yýlý sonunda 15 bin 590 olan üye sayýmýz þuanda 20 bin 148’e çýktý. Ama bu yeterli deðil. Nüfusumuzun %10’a kadar üye yapma hedefimize sadece Enez ve Lalapaþa ulaþtý. Keþan Ýlçe Teþkilatýmýzýn üye sayýsý 4 bin 817. bu da %8.4 oranýna tekabül ediyor. Uzunköprü %7.57, Süloðlu %7.31, Ýpsala %6.18, Havsa %5.83, Merkez %5.60, Meriç %3.87 oranýnda.” þeklinde konuþtu.

Demir’in ardýndan, Ýstanbul Fatih Belediye Baþkaný Mustafa Demir, kendi ilçesinde yaptýðý çalýþmalar hakkýnda katýlýmcýlara bilgi verdi.  

MÜEZZÝNOÐLU: BU PARTÝ MÝLLETÝN PARTÝSÝDÝR

Kürsüye son olarak AK Parti Edirne Milletvekili Mehmet Müezzinoðlu geldi.

Kimseyi dýþlamadan herkesi kucaklayarak baþarýlý olabileceklerini belirten Müezzinoðlu“AK Parti kurulduðu günden geldiði bugüne kadar her geçen gün toplumun önünde daha güçlü olacaksa genel baþkanýmýzýn birlik ve beraberliðe verdiði önemdendir. Biz herkesi kucaklayarak buralarda bulunduracaðýz. Herkes burada kendinden bir iz bulacak. Kongre sürecinde benim adýmým kim diye bir anlayýþ olmaz. Dar ekipçilik partileri bitiren anlayýþtýr. Ekip ruhu partileri geniþleten anlayýþtýr. Ekip ruhu varlýdýr ekipçilik farklýdýr. Hiç birimiz diðerinin adamý deðiliz. Birinin adamý olacaksak BaþbakanErdoðan’ýn part
Bu haber 584 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR