Bugun...
AKP Ýlçe Baþkaný ve yönetimi Beyendik ziyaretinde
Tarih: 10-05-2015 05:38:00 + -


Ak Parti Ýlçe Baþkaný Çevikel ve yönetimi, Beyendik Belde Baþkanlýðýný ziyaret etti. Çevikel; "Beyendikli üyeler yöneticilerinden memnun" dedi.

 

Beyendik ziyaretinde konuþan AK Parti Keþan Ýlçe Baþkaný Hakan Çevikel; partide, baþta bayanlar olmak üzere, üyelere önem verdiklerine iþaret ederek, “O kiþi bu partiye kafasýný kessen oy vermez!”, “Þu kiþi bizdeydi diðer tarafa geçti, onunla iþimiz olmaz!” veya “Bilmem kim bize yaramaz!” denilmeyeceðini ve kim olursa olsun her vatandaþýn kapýsýnýn bir kez de olsa çalýnacaðýný kaydetti.
::::::::::::::::::::::::::::::::::
Kongrenin ardýndan, belde teþkilatlarý ve köylere ziyaretlerini sürdüren AK Parti Keþan Ýlçe Yöneticileri, geçen cuma akþamý Beyendik Beldesi’ne gitti.
Belde biriminde gerçekleþtirilen ve saat 21.00 sýralarýnda baþlayan ziyarette, AK Parti Keþan Ýlçe Baþkaný Hakan Çevikel ve beraberindeki yöneticileri; Beyendik Belediye Baþkaný Nuran Uslu, AK Parti Belde Baþkaný Salim Deðiþçi ve partililer karþýladý.
Ziyarette konuþan Çevikel, AK Parti Beyendik Teþkilatý’nýn kongreye büyük ilgi gösterdiðini belirterek, kongrede en büyük desteklerden birini de Beyendik Belde Baþkanlýðý’ndan gördüðünü söyledi.
Hakan Çevikel, ziyaretlerinin amacýnýn, “teþkilatlarý daha yakýndan tanýyarak çalýþmalar hakkýnda bilgiler vermek, kýrsal bölgelerdeki çalýþmalarý kendilerine aktarmak” olduðunu dile getirdi.
BEYENDÝK’TE PARTÝLÝLER
YÖNETÝCÝLERDEN MEMNUN
Belde teþkilatlarýný, partililerin yönetimden memnun olup olmadýðý ve bir sýkýntý bulunup bulunmadýðý yönünde incelediklerini kaydeden Çevikel, “Burada önemli olan, üyelerin yönetimden memnun olmasýdýr. Eðer yönetimi eksik görüyorlarsa bir isim belirlerler, bizlere gelirler ve çalýþma yaparýz. Gerektiði taktirde istenilen kiþiyi göreve getiririz. Ancak Beyendikli üyelerin yöneticilerinden memnun olduklarýný gördük. Bizler de çalýþmalarýný olumlu karþýlýyoruz. Böyle giderse de birlikte çalýþacaðýz.” dedi.
KOLTUÐA OTURAN ZAMAN
VE PARA HARCAYACAK
“Koltukta oturan deðil, gönüllü olarak çalýþan yönetimler istiyoruz.” diyen Hakan Çevikel, yönetime gelecek kiþinin, gerektiðinde zamanýný, gerektiðinde de parasýný harcayacaðýný aktararak, bu görevin tamamen gönüllülüðe dayalý olduðunu ve bunlar için hiç kimsenin kimseye maaþ vermediðini vurguladý.
KAPILAR ÇALINACAK
Partide, baþta bayanlar olmak üzere, üyelere önem verdiklerine iþaret eden Çevikel, “O kiþi bu partiye kafasýný kessen oy vermez!”, “Þu kiþi bizdeydi diðer tarafa geçti, onunla iþimiz olmaz!” veya “Bilmem kim bize yaramaz!” denilmeyeceðini ve kim olursa olsun her vatandaþýn kapýsýnýn bir kez de olsa çalýnacaðýný kaydetti.
BAYANLAR…
Hakan Çevikel, bayanlarýn partideki durumu hakkýnda þu görüþleri dile getirdi: “Ýlçe merkezimizde bayanlar giderek partide daha aktif hale gelmeye baþladý. Ancak belde ve köylerimizde de bayanlarýn partiye üye olduklarýný ve çalýþmalarda görev aldýklarýný görmek istiyorum. Bizler sadece beylerin sýkýntýlarýný ya da isteklerini dinleyebiliriz. Ancak bayanlarýn sýkýntý ve görüþlerini kimler dinleyecek? Yine bayanlar tabii ki. Belde teþkilatlarýmýzdan bu konuda daha duyarlý bir çalýþma bekliyorum. Belde teþkilat yönetiminde artýk bayanlarý da görmek istiyorum. Bu çok önemli bir konu. Hep birlikte bunu da baþaracaðýz.” dedi.
YATIRIMLAR
HÜKÜMETÝMÝZÝN
Sözlerinin devamýnda, bazý kiþilerin bölgeye gelen yatýrýmlarýn baþýnda fotoðraf çektirerek ya da açýklama yaparak, bunlarý sahiplendiðinin altýný çizen Çevikel, “Bölgemize gelen her yatýrým, çakýlan her çivi, atýlan her temel, oluþturulan her gölet, onarýlan her yol hükümetimiz tarafýndan gerçekleþtiriliyor. Hiç kimse <Bunu ben yaptýrdým.> diyemez. Artýk yapýlan her þeyi insanlarýmýza anlatacaðýz. Kimin yaptýðýný, ne iþe yaradýðýný, bundan sonra ne olacaðýný söyleyeceðiz. Bunlarý bilmek vatandaþýmýzýn hakkýdýr. Bunlarý da hep birlikte gerçekleþtireceðiz. Burada bizlere düþen görevlerden biri de budur.” diye konuþtu.
BELDE YÖNETÝCÝLERÝ
TOPLANTILARA KATILACAK
Hakan Çevikel, konuþmasýnýn sonunda, belde teþkilat yöneticilerinin, bulunduklarý yerin sorunlarýný ve ihtiyaçlarýný daha yakýndan dile getirebilmeleri için, bundan sonra Ýlçe Yönetim Kurulu toplantýlarýna katýlacaklarýný bildirdi.
Beyendik Belediye Baþkaný Nuran Uslu ve AK Parti Belde Baþkaný Salim Deðiþçi de ziyaretten duyduklarý memnuniyeti dile getirerek, bundan sonra daha sýký birliktelik ile çalýþmalarý yürüteceklerini söyledi.
AK Pati ilçe yöneticileri, daha sonra beldeden ayrýldý.

Kongrenin ardýndan, belde teþkilatlarý ve köylere ziyaretlerini sürdüren AK Parti Keþan Ýlçe Yöneticileri, geçen cuma akþamý Beyendik Beldesi’ne geldi. Belde baþkaný Salim Deðiþçi'nin kahvehanesinde gerçekleþen ziyarette, AK Parti Keþan Ýlçe Baþkaný Hakan Çevikel ve beraberindeki yöneticileri; Beyendik Belediye Baþkaný Nuran Uslu, AK Parti Belde Baþkaný Salim Deðiþçi ve partililer karþýladý.

Ziyarette konuþan Çevikel, AK Parti Beyendik Teþkilatý’nýn kongreye büyük ilgi gösterdiðini belirterek, kongrede en büyük desteklerden birini de Beyendik Belde Baþkanlýðý’ndan gördüðünü söyledi. Hakan Çevikel, ziyaretlerinin amacýnýn, “teþkilatlarý daha yakýndan tanýyarak çalýþmalar hakkýnda bilgiler vermek, kýrsal bölgelerdeki çalýþmalarý kendilerine aktarmak” olduðunu dile getirdi.

BEYENDÝK’TE PARTÝLÝLER YÖNETÝCÝLERDEN MEMNUN

Belde teþkilatlarýný, partililerin yönetimden memnun olup olmadýðý ve bir sýkýntý bulunup bulunmadýðý yönünde incelediklerini kaydeden Çevikel, “Burada önemli olan, üyelerin yönetimden memnun olmasýdýr. Eðer yönetimi eksik görüyorlarsa bir isim belirlerler, bizlere gelirler ve çalýþma yaparýz. Gerektiði taktirde istenilen kiþiyi göreve getiririz. Ancak Beyendikli üyelerin yöneticilerinden memnun olduklarýný gördük. Bizler de çalýþmalarýný olumlu karþýlýyoruz. Böyle giderse de birlikte çalýþacaðýz.” dedi.

KOLTUÐA OTURAN ZAMANVE PARA HARCAYACAK

Koltukta oturan deðil, gönüllü olarak çalýþan yönetimler istiyoruz.” diyen Hakan Çevikel, yönetime gelecek kiþinin, gerektiðinde zamanýný, gerektiðinde de parasýný harcayacaðýný aktararak, bu görevin tamamen gönüllülüðe dayalý olduðunu ve bunlar için hiç kimsenin kimseye maaþ vermediðini vurguladý.

KAPILAR ÇALINACAK

Partide, baþta bayanlar olmak üzere, üyelere önem verdiklerine iþaret eden Çevikel, “O kiþi bu partiye kafasýný kessen oy vermez!”, “Þu kiþi bizdeydi diðer tarafa geçti, onunla iþimiz olmaz!” veya “Bilmem kim bize yaramaz!” denilmeyeceðini ve kim olursa olsun her vatandaþýn kapýsýnýn bir kez de olsa çalýnacaðýný kaydetti.

BAYAN PRTÝLÝLERÝMÝZ GÝDEREK ARTIYOR

Hakan Çevikel, bayanlarýn partideki durumu hakkýnda þu görüþleri dile getirdi: “Ýlçe merkezimizde bayanlar giderek partide daha aktif hale gelmeye baþladý. Ancak belde ve köylerimizde de bayanlarýn partiye üye olduklarýný ve çalýþmalarda görev aldýklarýný görmek istiyorum. Bizler sadece beylerin sýkýntýlarýný ya da isteklerini dinleyebiliriz. Ancak bayanlarýn sýkýntý ve görüþlerini kimler dinleyecek? Yine bayanlar tabii ki. Belde teþkilatlarýmýzdan bu konuda daha duyarlý bir çalýþma bekliyorum. Belde teþkilat yönetiminde artýk bayanlarý da görmek istiyorum. Bu çok önemli bir konu. Hep birlikte bunu da baþaracaðýz.” dedi.

YATIRIMLAR HÜKÜMETÝMÝZÝN

Sözlerinin devamýnda, bazý kiþilerin bölgeye gelen yatýrýmlarýn baþýnda fotoðraf çektirerek ya da açýklama yaparak, bunlarý sahiplendiðinin altýný çizen Çevikel, “Bölgemize gelen her yatýrým, çakýlan her çivi, atýlan her temel, oluþturulan her gölet, onarýlan her yol hükümetimiz tarafýndan gerçekleþtiriliyor. Hiç kimse 'Bunu ben yaptýrdým.' diyemez. Artýk yapýlan her þeyi insanlarýmýza anlatacaðýz. Kimin yaptýðýný, ne iþe yaradýðýný, bundan sonra ne olacaðýný söyleyeceðiz. Bunlarý bilmek vatandaþýmýzýn hakkýdýr. Bunlarý da hep birlikte gerçekleþtireceðiz. Burada bizlere düþen görevlerden biri de budur.” diye konuþtu.

BELDE YÖNETÝCÝLERÝ TOPLANTILARA KATILACAK

Hakan Çevikel, konuþmasýnýn sonunda, belde teþkilat yöneticilerinin, bulunduklarý yerin sorunlarýný ve ihtiyaçlarýný daha yakýndan dile getirebilmeleri için, bundan sonra Ýlçe Yönetim Kurulu toplantýlarýna katýlacaklarýný bildirdi. Beyendik Belediye Baþkaný Nuran Uslu ve AK Parti Belde Baþkaný Salim Deðiþçi de ziyaretten duyduklarý memnuniyeti dile getirerek, bundan sonra daha sýký birliktelik ile çal
Bu haber 532 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR