Bugun...
Anadolu Öðretmen Lisesi öðrencilerinin taþýnmasýyla ilgili karar verildi
Tarih: 10-05-2015 04:56:00 + -


• Beyendik’te bulunan Keþan Anadolu Öðretmen Lisesi öðrencilerinin taþýnmasý ile ilgili kararýn Ýlçe Trafik Komisyonu’nda verildiðini belirten Hasan Bayram, kararýn Edirne Valiliði’nde olduðu ve onayýnýn gelmediðini ifade etti.

Anadolu Öðretmen Lisesi öðrencilerinin taþýnmasýyla ilgili karar verildi
 
 
  • Beyendik’te bulunan Keþan Anadolu Öðretmen Lisesi öðrencilerinin taþýnmasý ile ilgili kararýn Ýlçe Trafik Komisyonu’nda verildiðini belirten Hasan Bayram, kararýn Edirne Valiliði’nde olduðu ve onayýnýn gelmediðini ifade etti.

 

Keþan Belediyesi Ulaþým Hizmetleri Müdürü Hasan Bayram, gündeme dair konularda deðerlendirmelerde bulundu.

PAZARYERÝ PROJESÝ’NDE TRAFÝK ÝLE ÝLGÝLÝ DÜZENLEMELER OLACAK

2012 yýlýndaki en büyük çalýþmanýn baþlamasý durumunda Pazaryeri Projesi olacaðýný belirten Bayram, “Bununla ilgili trafik düzenlemeleri olacak. Proje içerisinde bir otopark var. Ýnþaat aþamasýnda trafiðin düzenlemesi için gerekli tedbirleri alacaðýz. Belediyemizin ciddi projeleri var. Bu projelere entegre bir þekilde çalýþacaðýz. Pazaryeri projesi baþlamadan bu konu hakkýnda çok net bir þey diyemeyiz. Muhakkak ön hazýrlýk var. Pazaryeri büyük bir þantiye olacak ve bazý sýkýntýlar olacak. Bu konu hakkýnda hazýrlýðýmýz var. Yeni çevre yolu projesi var ama ne aþamada olduðunu bilmiyorum. Ýmar ile ilgili bir konu. Trafik ile ilgili olsa gerekli bilgileri veririm, akýþ þu yönde olacak gibi. Akýþý da biz tek baþýmýza yapmýyoruz. Trafik komisyonun da görüþüyoruz. Baþkanýmýzýn önem verdiði projelerden bir tanesi.”  dedi.

ANADOLU ÖÐRETMEN LÝSESÝ ÖÐRENCÝLERÝNÝN TAÞINMASI ÝLE ÝLGÝLÝ KARAR ÝLÇE TRAFÝK KOMÝSYONU’NDA VERÝLDÝ

Servislerin zaman zaman denetlendiðini dile getiren Bayram“Beyendik’te okul servis araçlarý ile ilgili bir olay var. Anadolu Öðretmen Lisesi öðrencilerinin taþýnmasý ile ilgili karar Ýlçe Trafik Komisyonu’nda verildi. Karar vilayete gitti. Þuanda onay gelmedi. Ýlçe Trafik Komisyonu’nda alýnan kararlar valilikçe onaylanmadan yürürlüðe girmez. Bu bir süreç. Ýl Trafik Komisyonu toplantýsýnýn ne zaman yapýlacaðý gelen evraklara göre deðiþiyor. Belediye sýnýrlarý içerisinde <S> plakalýlara çalýþma iznini ilçe trafik komisyonu tarafýndan verilmiþ. Ben sadece belgelerini tanzim ediyorum.”þeklinde konuþtu. 

D4 YETKÝ BELGESÝNE BAÞVURULAR, 29 ÞUBAT’A KADAR UZATILDI

D4 yetki belgelerinin son günlerde sýkça gündeme geldiðini ifade eden Hasan Bayram, baþvuru süresinin 29 Þubat 2012 tarihine kadar uzatýldýðýný belirtti.  

KASÝS LEVHALARINI KOYUYORUZ

Basýn mensuplarýnýn “Hýz kesmek için konulan kasisler çoðu zaman iþe yaramýyor. Keþan’a dýþarýndan gelmiþ bir vatandaþ nerede kasis olduðunu bilmediðinden aracý zarar görüyor. Hýzý düþürmek için farklý bir çalýþma yapýlamaz mý?” þeklindeki sorusuna cevap veren Hasan Bayram, sözlerini þu þekilde sonlandýrdý: “Yaptýðýmýz çalýþmalarda kasis var levhasý koyuyoruz. Bazen levhalar bazý nedenlerden dolayý sökülüyor. Ayrýca kasislerin önüne boya ve çizgi atýyoruz. Ýlçe merkezinde hýz sýnýrý 50 ve 50 ile giden bir þoför kasisleri çok rahat görür. Herkese bir polis dikemeyiz.”,

 
 

Kaynak: Ayhan Gülver

Bu haber 320 defa okunmuştur. 
 
Etiketler :

YORU
Bu haber 491 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR