Bugun...
Arnavutluk'un ilk baþbakaný Noli Ýbriktepe'de yaþatýlacak
Tarih: 10-05-2015 05:01:00 + -


Arnavutluk’un ilk Baþbakaný’nýn büstü doðum yeri olan Ýbriktepe'de törenle açýldý

 

Arnavutluk'un ilk baþbakaný Fan Stilian Noli'nin büstü, doðum yeri olan Ýpsala'ya baðlý Ýbriktepe beldesinde törenle açýldý.
Ýbriktepe  Cumhuriyet Meydaný’nda yapýlan törende, Arnavutluk  Cumhuriyeti Turizm, Kültür, Gençlik ve Spor Bakaný Aldo Bumçi, Fan Stilian Noli’nin  130 sene önce bugün Ýbriktepe beldesinde gözlerini dünyaya açtýðýný söyledi.

      Törende konuþan  Bumçi, Baþbakan Noli’nin de  Ýbriktepe sokaklarýnda çocukluðunu yaþadýðýný  ve eðitimini burada aldýðýný söyledi.

   13 dil bilen Noli’nin Arnavutluk’un en bilgili insanlarýndan biri olduðuna iþaret eden Bumçi,konuþmasýna þöyle devam etti:

  “ Ýlk eðitimini burada aldý. Sizin gibi o da Ýbriktepe’nin evladýydý. O yabancý deðil Ýbriktepe’nin oðluydu. Onun hayatý Ýbriktepe’den sonra devam etti, Arnavutluk’un ilk baþbakaný idi, siyasetçi idi, yazardý, þairdi. Arnavutluk’un en bilgili insanlarýndan olan Noli 13 tane dil biliyordu. Bu dillerin arasýnda sizin konuþtuðunuz dil Türkçe’yi de konuþuyordu. Büstün buraya dikilmesinde desteklerinden dolayý Türkiye Cumhuriyetine teþekkür ediyoruz. Dünya’daki tüm Arnavutlar bugünkü  törenden dolayý sevimli bir haber alacaklarýndan dolayý size çok teþekkür edecekler. Bu büst sadece büst olarak deðil iki ülkenin kardeþliðini simgeleyecektir. Osmanlý Devleti zamanýndan beri iki ülke halklarý birlikte yaþýyorlardý.Artýk geriye bakmadan ileriye bakarak dostluðumuzu sürdürelim. Bugün sadece Fan Noli’nin 130’uncu  doðum yýlý deðil, ayný zamanda Arnavutluk’un kuruluþunun da 100 ‘ncü yýlý. “

 Törene katýlan Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardýmcýsý  Abdurrahman Arýcý da,  iki ülkenin ortak deðeri ve övünç kaynaðý olan Müzisyen, dinadamý, yazar, filazof,  akademisyen ve büyük siyaset adamý Fan Stilian Noli’nin büstünün açýlýþ töreninde bulunmaktan dolayý mutluluk duyduðunu  belirtti.

     Kültür Bakaný Ertuðrul Günay’ýn da selamlarýný getirdiðini aktaran Arýcý,þunlarý kaydetti:

    Noli’nin birçok özelliðini saydýk. Bu özelliklerden bir tanesi bile bir insanda olduðu zaman önemli bir kiþilik olarak görürüz.  Noli’nin hepsini bir hayata sýðdýrmasý, bizler tarafýndan dahilik olarak adlandýrabilir. Topraklarýmýzýn verimli yerinde yetiþen sayýn Noli’nin günümüzde de iki ülke arasýndaki iyi iliþkilere yaptýðý katkýya da büyük bir memnuniyet duymaktayýz. Dostluðumuzun örneklerinden biri de 2009 yýlýnda sayýn Cumhurbaþkanýmýz Abdullah Gül  tarafýndan  Arnavutluk’ta Yunus Emre Kültür Merkezi’nde açýlan Türkçe kurslarýna Arnavut halkýnýn büyük ilgi gösterdiðini biliyoruz.

Büyük insan Noli’nin huzurunda hem kendisinin 130’uncu doðum gününü ve Arnavutluk Cumhuriyetinin kuruluþunun 100. Yýlýný kutluyorum. Paylaþýmlarýmýzýn her iki ülke için de daha fazla artmasýný yürekten diliyorum.”

Törende konuþan Ýpsala Kaymakamý Mehmet Ali Gürbüz’de  130 sene önce Ýbriktepe’de doðan Fan Noli’nin bugün hala Arnavut halký tarafýndan sevilip sayýldýðýna iþaret etti.

Daha sonra Fan Stilian Noli’nin büstünün açýlýþý yapýldý.

Törene katýlanlara Ýbriktepe belediyesi tarafýndan pilav ayran ikramý yapýldý.

Fan Stilian Noli’nin büstünün Arnavutluk’tan getirildiði öðrenildi.

Törene; Arnavutluk Cumhuriyeti Turizm, Kültür, Gençlik ve Spor Bakaný Aldo Bumçi, Türkiye Turizm ve Kültür Bakan Yardýmcýsý Abdurrahman Arýcý, CHP Edirne Milletvekili Recep Gürkan, Edirne Vali Yardýmcýsý Beyazýt Tanç, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Enver DURAN, Ýpsala Kaymakamý Mehmet Ali Gürbüz,  Kültür Bakanlýðý Dýþ Ýþler ve AB Koordinasyon Dairesi Baþkaný Onur Gözet, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ýrfan Özcan, Arnavutluk Cumhuriyeti Ýstanbul Baþkonsolos’u Ermal Muça, Heykeltraþ Andrea Demçe, Arnavut Yazar Nasho Jorgaqi,Ýbriktepe Belediye Baþkaný Galip Gören ve vatandaþlar katýldý.

 Bu haber 560 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR