Bugun...
Ayakkabý tamirciliði kaybolmaya yüz tuttu
Tarih: 10-05-2015 03:39:00 + -


Çin malý ürünler, Keþan’da bir zamanlar sadece “Kunduracýlar Çarþýsý” adý altýnda kendilerine ait bir çarþýlarý olan ayakkabý tamircilerini de vurdu.

  • Keþan’da ayakkabý tamirciliði neredeyse kaybolmaya yüz tuttu.

 

 

Çin malý ürünler yüzünden Keþan’daki ayakkabý tamirciliði de son demlerini yaþamaya baþladý.

Tekstilden gýda maddesine Çin’den daha ayakkabý dahil ucuz rakamlara getirilen birçok ürün, ayakkabý tamirciliði gibi bir mesleði de bitirme noktasýna getirdi. Oysa ki Keþan’da bir zamanlar sadece“Kunduracýlar Çarþýsý” adý altýnda kendilerine ait bir çarþýlarý olan büyük bir sektördü; ayakkabýcýlýk ve ayakkabý tamirciliði.

Bugünlerde ise Keþan’da ayakkabý tamirciliði yaparak geçimini sürdüren esnaf sayýsý her geçen gün azalýyor. Yýllarýný ayakkabý tamirine veren esnaf Çin malý ayakkabýlarýn piyasa girmesi ile birlikte daha da zor günler geçirmeye baþladýðýný dile getirdi. Ucuz olmasýndan dolayý Çin malý ayakkabýlarýn tercih edildiðini ifade eden esnaf, tamirine 5–10 lira vermek yerine vatandaþýn 10 liralýk ucuz Çin malý ayakkabýya yöneldiðini belirtti.

Son zamanlarda marketlerde, semt ve halk pazarlarýnda satýlan ucuz Çin malý ayakkabýlar, müþterileri üzdüðü gibi ayakkabý tamircilerini de üzüyor. Saðlýksýz ve kalitesiz olduðu belirtilen bu ayakkabýlarýn kýsa sürede eskidiði için tüketicileri hayal kýrýklýðýna uðratýyor. Yapýmýnda suni deri kullanýldýðý için pençe ve yapýþtýrma yapýlamayan ayakkabýnýn tamiri de mümkün olmuyor.

PÝYASAYA ÇÝN MALI AYAKKABILAR GÝRDÝ VE 5–10 TL’YE SATILIYOR

1975 yýlýndan beri ayakkabý iþinin içinde olduðunun altýný çizen Serkan Kundura Sahibi Þerif Begün“Eski iþler artýk yok. Müþteriler kuyrukta bekliyordu. Þimdi ise bekliyoruz bir müþteri gelsin de tamir yapalým diye. Piyasaya Çin malý ayakkabýlar girdi ve 5–10 TL’ye satýlýyor. Vatandaþlar tamir parasý vereceðine ayakkabý alýp giyiyor. Bu ayakkabýlar saðlýk açýsýnda tehlikeli. Mantar ve sedef hastalýklarýna neden olabiliyor. Çocuklarýmýza bu ayakkabýlarý giydirmemeliyiz. Ancak insanlar bütçesine göre hareket ediyor. Çin mallarý için önlem alýnmalý.” þeklinde konuþtu.

AYAKKABI TAMÝRCÝLÝÐÝ BÝTMEK ÜZERE

Begün, geçmiþ yýllardan insanlarýn ayakkabý yaptýrdýðýný belirterek, sözlerini þöyle sonlandýrdý: “Artýk bunlar kalktý. Ýnsanlar ucuz ayakkabý alýyor. Genelde engelli vatandaþlarýmýz ayakkabý yaptýrýyor. Keþan’da þuanda ayakkabý yaptýran yok. Ayakkabý tamirciliði bitmek üzere. Çýrak çalýþtýrmýyoruz. 1969 senesinde iþe baþladýðýmda ben 16’ýncý çýraktým. Þuanda insanlarýmýz çocuklarýný ayakkabýcýya çýrak olarak vermiyor. Ben 1982 senesine kadar 3–4 çýrak yetiþtirdim. Fakat 1990’dan sonra çýrak olayý bitti.”   

KALÝTELÝ AYAKKABI ESKÝDÝÐÝ ZAMAN ÖKÇESÝ DE DERÝSÝ DE YENÝLENEBÝLÝYOR

Kaliteli ayakkabý yerine Çin malý ürünlerin neden tercih edildiðini anlayamadýklarýný ifade eden Gülmez Kundura Sahibi Ýrfan Gülmez,  “Kaliteli ayakkabý eskidiði zaman ökçesi de derisi de yenilenebiliyor. Alýþveriþinde de tamirinde de esnafýmýz kazanmýþ oluyor, kalitesinden dolayý da müþteri memnuniyeti saðlanmýþ oluyor. Çin malý ayakkabýlarýn yapýmýnda suni deri kullanýldýðý için pençe ve yapýþtýrma yapýlamayan ayakkabýnýn tamiri de olmuyor. Tamire 5–10 lira vermek yerine vatandaþýn 10 liralýk ucuz Çin malý ayakkabýya yöneldi.” dedi.

MESLEÐÝMÝZDE AYAKKABI YAPMAKTAN ÇOK TAMÝR YAPIYORUZ

Ayakkabý yapýmýnýn düþtüðünü dile getiren Gülmez“Tamir iþleri ufak tefek oluyor. Gençler fazla tamir yaptýrmýyor, yaptýranlar da tamirin gözükmesini istemiyor. O nedenle de yapýþtýrma tercih ediyorlar. Yetiþkinler ise, daha çok saðlamlýk istediði için dikiþi önemsiyorlar. Tamir için daha çok; topuk, pençe, dikiþ, yapýþtýrma için geliyorlar. Ýnsanlar alým güçlerinin düþmesi nedeniyle tamir yaptýrmak istiyor. Müþteriler ayakkabýlarýný getirip tamir fiyatýný öðreniyorlar, eðer fazla masraf oluyorsa yeni ayakkabý almaya yöneliyorlar. Mesleðimizde ayakkabý yapmaktan çok tamir yapýyoruz.”diye söyledi.

 

 Bu haber 1014 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR