Bugun...
Baþkan Özcan'ýn Pazaryeri Projesi sevinci
Tarih: 10-05-2015 08:01:00 + -


Yeni Pazaryeri Projesi ihalesine 14 firmanýn müracaat ettiðini belirten Baþkan Özcan, “Bu proje dönemim içerisinde Keþan’ýn tarihinde yapýlmýþ en büyük proje. Ayný zamanda bölgenin en büyük ihalesi olacak” dedi.

Baþkan Özcan'ýn Pazaryeri Projesi sevinci
 
 

Keþan Belediye Baþkaný Mehmet Özcan, dün yaptýðý açýklamada, Yeni Pazaryeri Projesi’yle ilgili ihalenin bugün yapýlacaðýný ve 31 Ekim 2012 tarihinin Keþan için tarihi bir gün olacaðýný kaydetti.
Özcan, 30 Milyon TL bedelli Pazaryeri Projesi’nin ihalesinin 31 Ekim 2012 Çarþamba günü saat 14.30’da Keþan Belediye Meclisi Toplantý Salonu’nda yapýlacaðýný söyledi.

“ÝHALEYE 14 FÝRMA BAÞVURDU”
Ýhale için 14 firmanýn müracaat ettiðini belirten Mehmet Özcan, “Bu proje dönemim içerisinde Keþan’ýn tarihinde yapýlmýþ en büyük proje. Ayný zamanda bölgede bulunan belediyelerin yapacaðý en büyük ihale olacak. 49 bin metrekare kapalý alandan oluþacak bu proje, Keþan’ýn ticari hayatýna yön veren bir proje olacak. Esnaf da buradan faydalanacak. Bu yüzden gerçekten önemli bir proje.” þeklinde konuþtu.

 

“MUTLUYUM GURURLUYUM…”
Yeni Pazaryeri Projesi’ni birçok belediye baþkanýnýn düþündüðünü ancak projenin kendisine kýsmet olduðunu ifade eden Özcan, sözlerini þöyle sürdürdü: “Bu projeyi yapmak bana nasip olduðu için çok mutluyum. Bugüne kadar "Keþan’a yeni bir pazaryeri lazým." diye hep söylendi durdu. Ama bunu hayata geçirmek inþallah bize kýsmet olacak. Akabinde gelecek olan projeler var. Umarým onlarý da gerçekleþtiririz. Bu projeyi hayata geçirmenin mutluluðunu ve gururunu yaþýyorum. Günümüzde projesiz iþ olmuyor ve kimse projesiz para vermiyor. Bana bir kamyon proje gönder de harcayayým diye bir þey yok artýk. Devlet denen sistemin birtakým kurallarý var. Öncelikle bu makamlara oturacak olan insanlarýn devlet denen nesneyi iyi olarak algýlamasý lazým. Kendini de hiçbir þeklide devletin yerine koymamalý. Devlet çarkýný iyi bilen, devlet çarkýyla çalýþmayý bilmeli.”

“ÝHALE, KANUNLAR ÇERÇEVESÝNDE YAPILACAK!”
Bugünün Keþan için tarihi bir gün olduðunun altýný çizen Mehmet Özcan, “Kanunlar çerçevesinde bu ihaleyi gerçekleþtireceðiz. Ýnþallah hayýrlýsýyla basýna ve halkýmýza açýk bir þekilde daha öncekilerde olduðu gibi ihalemizi yapýp bitireceðiz. Çehremizi deðiþtirecek ve Keþan’ýn ticari hayatýna büyük katkýlarý olacak olan bir proje. Göreve geldiðim 2004 yýlýndan bugüne kadar Keþan Belediyesi olarak 150 Milyon TL’lik ihale gerçekleþtirdik. Ama bu ihale en büyük maliyetli bir ihale olacak. Bugüne kadar gerçekleþen ihalelerde en ufak bir sorun yaþanmadý ve alnýmýz açýk olarak bu ihalelerden çýktýk.” diye söyledi.

“60 BÝN ÝNSANIN PARASINI BÝR YERLERE YATIRACAÐIZ”
Açýklamasýnýn ardýndan bir gazetecinin, “Ýhalenin ardýndan çalýþmalar ne zaman baþlayacak?” sorusunu yanýtlayan Mehmet Özcan, þunlarý söyledi:
“Kendi malým olsa pazarlýðýmýzý yaparýz ve "Yarýn iþe baþla." deriz. Ancak devletin konuyla ilgili birtakým mevzuatlarý var. Yapý iþleri mevzuatýna göre; ihale nasýl yapýlýr, nasýl sonlandýrýlýr, komisyon nasýl ve kaç günde sonuçlandýrýlýr? Bu süreci aþmamýz lazým. Biz kapalý zarf usulü 4334 Sayýlý Kamu Ýhale Kanunu’na göre oluþturulmuþ komisyon ile ihaleyi yapacaðýz.”

ÝHALE SÜRECÝ…
Özcan daha sonra süreci þu þekilde özetledi. “Oluþturduðumuz komisyon orada, gelen dosyalardan tüm teklifleri inceleyecek ve kamu ihale kanununa göre istenenlerin eksik olmasý halinde o firma kapsam dýþý kalacak. Tüm tekliflerin açýlmasýnýn ardýndan ihale komisyonu "Önümüzde 30 günlük bir süremiz var." diyecek. Tüm teklifler incelenecek ve en avantajlý teklif hangisi ise deðerlendirilecek. Ýnþallah ihaleyi yaptýktan sonra komisyon tarafýndan yapýlan çalýþmalar neticesinde bir itiraza mahal vermeden sonlandýracaðýz. Benim "Ýþe 5-6 ay sonra da baþlansa olur" deme bir lüksüm yok. 60 bin insanýn parasýný bir yerlere yatýracaðýz ve 8-10 yýl borçlanacaðýz.”

 
 

Kaynak: Medya Ke?an

Bu haber 219 defa okunmuştur. 
 
Etiketler :

YORUMLAR

 
Bu haber 427 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR