Bugun...
Baþkan Uslu 2014'te aday olacak mý? Ýþte yanýtý
Tarih: 10-05-2015 05:48:00 + -


Baþkan Nuran Uslu, önümüzdeki yerel seçimlerde aday olup olmayacaðý ile ilgili son sözü söyledi; "Aday olmayacaðým"

Beyendik Belediye Baþkaný Nuran Uslu, yaptýðý açýklamada daha önce söz verdiði gibi yerel seçimlerde belediye baþkaný adayý olmayacaðýný ve gençlerin önünü açacaðýný bildirdi.

3. KEZ ADAY OLMAYACAK
Son günlerde ilçede yaþanan siyasi tartýþmalarla ilgili deðerlendirmeler yapan Uslu, “Yerel seçimler 2014’ün mart ayýnda yapýlacak. Baþbakan Tekirdað’daki kongrede bu þekilde ifade etti. Daha çok uzun bir zaman var. Önümüzdeki yýldan sonra Belediye Baþkaný aday adaylarý da çýkacaktýr. Yerel seçimlerden sonraki açýklamamda, Beyendik Belediye Baþkanlýðýna bir daha aday olmayacaðýmý ifade etmiþtim. Bugün de düþüncem deðiþmedi. Çünkü 2 dönemdir belediye baþkanlýðý görevini sürdürüyorum. Verdiðim sözleri yerine getirerek, Beyendik’teki defteri kapatmak istiyorum. Gençlerin önünü açmak adýna aday olmayacaðým. Ama bizim eski baþkanlarýmýz halen adaylýða soyunmaya çalýþýyor. Yaþý 70 olmuþ ama aday olmaya çalýþýyor. 2 dönem bu görevin yapýlmasý yeterlidir. Partimizin bize verdiði görevi yerine getireceðiz.” dedi.

TRAKYA’NIN EN BÜYÜK BELDESÝ OLACAÐIZ
Beyendik Belediye Baþkanlýðý görevinde 2. dönemi olduðunu kaydeden Nuran Uslu, sözlerini þöyle sürdürdü: “Beyendik’te seçimlerden önce sorunlarý tespit ettik ve bu çerçevede seçmenimize verdiðimiz sözler vardý. Seçimlerde, seçmenimize 27 vaatte bulunduk ve verdiðimiz sözlerin de tamamýný yerine getirdik. Sözlerimizin yaný sýra Anadolu Öðretmen Lisesi ve TOKÝ Konutlarý’ný da yaptýk. Ayrýca Beyendik Ýlköðretim Okulu’nu da bilgisayar donanýmlý güzel bir okul haline getirdik. Gençlere; bölgede eþi olmayan bir stat kompleksi kazandýrdýk. Beyendik’in mahalle aralarýndaki yollar dahil tamamýný kilit taþlarla döþedik. Arýtma tesislerini inþa ettik. Kanalizasyon ve içme suyu sorunlarýný çözüme kavuþturduk. Beyendik’in þuanda hiçbir sorunu kalmadý. Beyendik büyüyor, geliþiyor ve nüfusu da hýzla artýyor. Özel sektör tarafýndan yeni yapýlan inþaatlarla çok yüksek oranda konut beldemize geliyor. Beyendik’in nüfusu 6 bine ulaþacak. Beyendik, Ýller Bankasý’ndan kiþi baþýna gelen paylarla da ekonomik açýdan zorlanmayacak. Yeni yapýlacak konutlarýn tamamlanmasýyla birlikte Trakya’nýn en büyük beldesi konumuna geleceðiz.”

YENÝ BAÞKANA TAVSÝYELER
Yeni dönemde Beyendik Belediye Baþkaný olacak kiþiye tavsiyelerde de bulunan Uslu, þöyle devam etti: “Yeni gelecek arkadaþýmýz bizden yardým istemesi durumunda her zaman yanýnda olacaðýz. Ben 8 yýldýr Beyendik Belediye Baþkaný olarak görevimi sürdürüyorum. Bu sürede sadece Beyendik’le ilgili deðil bölgenin tüm sorunlarýyla ilgili gelen talepleri Ankara’ya ilettim. 
Benden sonraki dönemde de beldenin farklý ihtiyaçlarý ortaya çýkacaktýr. Beyendik’in imarla ilgili çeþitli sýkýntýlarý var. Bu sorunlarýn çözümü noktasýnda ilgili bakanlýkla imarý geniþletiyoruz. Böylece bölgemize yatýrýmcýlar geliyor. Ýmar alanlarýmýz sýnýrlý olduðu için sýkýntý çekiyoruz, bu sýkýntýlarý çözmeye çalýþýyoruz. Bizden sonraki arkadaþlar da bizim gibi çalýþýrlarsa beldeyi daha da ileri götürürler.”

BEYENDÝK’ÝN HÝZMET ALMADAKÝ SIRRI NE?

Nuran Uslu, “Devlet yatýrýmlarý Beyendik’e Keþan’dan daha önce geliyor ve belde ilçeden daha fazla yatýrým alýyor. Bunun sýrrý ne?” þeklindeki soruya, þöyle cevap verdi: “Biz iktidar partisi olarak, diyoruz. Diðer muhalif gruplar ise, diyor. Daha sonra da seçim bitiyor her ne hikmetse muhalif gruplar, hükümet bize destek vermiyor, bizim projelerimizi onaylamýyor diyor. O zaman kimse sonradan aðlamayacak. Genel Baþkanýmýz Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný iken hükümet tarafýnda mýydý? Biz de muhalefette çok belediye baþkanlýðý yaptýk. Þuan AK Parti iktidardaysa bu geçmiþteki yerel hizmetlerdeki baþarýsýna baðlýdýr. Biz de diðer partiler iktidardayken belediye baþkanlýðý yaptýk ve çok baþarýlý olduk.
Bursa’da, Marmara Boðazlar Birliði Semineri’nde, Ýpsala Belediye Baþkaný Mehmet Karagöz, dedi. Bunu CHP’li belediye baþkaný benim yüzüme söylüyor.
Ben 2011 yýlýnda 75 bin metrekare inþaat ruhsatý vermiþim. Keþan Belediyesi benim 25 katým nüfusa sahip ama benden daha az inþaat ruhsatý vermiþ. Benim nüfusum onun 25’te biri ama ben ondan daha fazla inþaat ruhsatý vermiþim. Keþan’ýn hizmet alma þartlarý bize göre daha güzel ama gayret edip çalýþmak lazým. Biz söylüyoruz arkadaþlar yanlýþ anlýyor. Her belediye baþkaný hangi siyasi parti olursa olsun yaþadýðý yere en iyi hizmeti vermek ister. Bunun için iktidar tarafý olursanýz farklý oluyor.”

ÝKTÝDAR PARTÝSÝNÝN YERELE KATKISI… 
Uslu, “CHP iktidarda olsaydý, Mehmet Özcan daha fazla hizmet alýr mýydý?” þeklindeki soruyu þöyle cevapladý: “Cevap olarak herkes diyecek. Bölgemize bir þeyler gelmesini istiyorsak, yerelde, iktidarýn mutlaka belediyeyi almasý lazým. Keþan hakikaten konum olarak çok güzel bir yerde. Ama alýnan hizmetlere bakýlýnca çok gerideyiz. Her belediye baþkaný yaþadýðý yere güzel hizmetler getirmek ister. Onun için bir dahaki dönem için Keþan’a bir þeylerin gelmesini istiyorsak, bu dönem çok önemli. Keþan’a bir þey yapýlmasý lazým, belediye hizmeti gelmesi için de mutlaka iktidar partisi belediye baþkanýnýn burada görev almasý lazým.”

“ÝKTÝDAR P
Bu haber 501 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR