Bugun...
"Beyendik kalesi olarak bilinen yerde çok dikkat çekici "
Tarih: 10-05-2015 03:32:00 + -


Prof. Dr. Engin Beksaç, Keþan’ýn arkeolojik önemini ortaya koymuþ durumda olduðunu belirterek, bu arkeolojik malzemenin iyi deðerlendirilmesi sonucunda Keþan’ýn önemli bir turizm potansiyeli kazanacaðýný vurguladý

 
 

Keþan’ýn kültür envanterinin ortaya çýkarýlmasý kapsamýnda gerçekleþtirilen arkeolojik alan çalýþmalarýný sürdüren TÜ (Trakya Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Baþkaný Prof. Dr.Engin Beksaç, geçtiðimiz Cuma günü düzenlenen basýn açýklamasýnda, çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. 
Son günlerde etkili olan yaðýþlar nedeniyle çalýþmalara bir süre ara verdiklerini ifade eden Beksaç“Geçen dönemden yapmýþ olduðumuz çalýþmalara devam etmeye baþladýk. Yaz sürecinde gidemediðimiz birkaç köyümüz kalmýþtý onlarý ziyaret ettik. Ama birkaç köyümüz daha var. Muhtemelen bir 10 köy kadar var, onlarý da daha sonraki çalýþmalarda deðerlendireceðiz.” dedi. 
BEYENDÝK’TE ORTAÇAÐ SÜRECÝNÝ TEMSÝL EDEN BULUNTULAR VAR 
Engin Beksaç
, yaz dönemi sürdürülen çalýþmalarý deðerlendirerek, þunlarý söyledi: “Sizlerle yapmýþ olduðumuz görüþmelerden sonra yaz süreci içindeki çalýþmalarýmýz bize çok daha yeni buluntular vermeye baþladý. Özellikle Beyendik Beldesi yakýnlarýnda baþladýðýmýz çalýþmalarda, þu andaki konumu itibariyle tartýþmalý da olsa bir baþka kaya anýtý daha bulduk. Bu da aynen Koyuntepe’de daha önce bahsetmiþ olduðumuza benzer þekilde çok erken tarihlere giden bir kaya tapýnaðý olarak karþýmýza çýktý. Bu, Beyendik Kalesi olarak bilinen bölge, taþ ocaðýnýn faaliyetleriyle aðýr bir tahribat olmuþ olsa da, burada bulunan bazý arkeolojik izler bize buradaki yapýlanmada çok erken süreçlere gittiðini ve Beyendik’te bir tapýnak olduðunu bize gösterdi. Ayrýca burada Ortaçað sürecini temsil eden çok sayýda buluntu da var. Beyendik de, Keþan’ýn çok önemli buluntu veren yerlerinden biri olarak karþýmýza çýkýyor.”  
KEÞAN, ARKEOLOJÝK ÖNEMÝNÝ ORTAYA KOYDU 
Yapmýþ olduklarý çalýþmalarýn Keþan tarihinin ne kadar zengin olduðunu göstermeye devam ettiðini dile getiren Beksaç“Muhtemelen bütün köyleri taramamýzdan sonra genel bir deðerlendirme yapmak daha net bir durum alacak. Ama þu anda bile karþýmýzda bulunan malzeme Keþan’ýn arkeolojik önemini ortaya koymuþ durumda ve bu arkeolojik malzemenin iyi deðerlendirilmesi sonucunda Keþan’ýn önemli bir turizm potansiyeli kazanacaðý daha baþýndan beri söylediðimiz fikrimizi güçlendirmektedir. Sadece bir sahil ve kýyý turizmine dayalý 2-3 aya açýlabilecek bir turizmden çok, Keþan’ýn bütün yýl boyu hizmete sunabileceði bir turizm potansiyeli olma ihtimali yükseliyor.” þeklinde konuþtu. 
AVUSTURYALI BÝR UZMAN KEÞAN’A GELECEK 
Engin Beksaç
, çalýþmalar esnasýnda karþýlaþtýklarý bir geliþmeyi aktararak, þunlarý söyledi: “Enteresan bir geliþme olarak bu süreç içinde Avusturya’da Graz Üniversitesi’nde görevli olan Avusturyalý bir uzmanýn irtibata geçtiði bir olguyla karþýlaþtýk. Muhtemelen önümüzdeki hafta Perþembe günü, bu uzmanla birlikte Keþan’a geleceðiz. Kendisi bizim gibi erken süreçlere çalýþmýyor. Daha çok geç süreçlere çalýþan bir tarihçi. Fakat geç süreçler dahi olsa Keþan kalelerine duyduðu ilgi nedeniyle, þu an Keþan kalelerinin Avrupa’da ve dünyada ne kadar ses getirdiðini bize göstermesi bakýmýndan önem taþýyor. Bu hanýmýn çalýþmalarý daha çok 18. ve 19. Yüzyýl’a yoðunlaþýyor ve kaleler çevresindeki yerleþmeleriyle Trakya’daki Osmanlý süreci yerleþim sistemlerini inceleyen bir çalýþma. Ama burada bile bizim ortaya koyduðumuz kalelerin daha ilk andan yani çok daha net bir biçimde, çalýþmasý tamamlanmadan dahi ne kadar dünya çapýnda ses getirdiðini göstermesi bakýmýndan önem taþýmakta.” 
DAHA ERKEN KÝMLÝKLERÝ DE GÖRMEKTEYÝZ
 Son olarak Suluca, Diþbudak ve Siðilli köylerinde yapmýþ olduðu incelemeleri aktaran Beksaç“Bugün yapmýþ olduðumuz çalýþmalar daha çok kýyýya yakýn bölgelerin hemen ardýnda kalan kesimlerinde kazanmasýna yönelik olarak yapýldý. Bu bölgenin daha çok Ortaçað sürecindeki yapýlanmasýyla kafamýzda kalan bazý þüpheleri ortadan kaldýrdý. Ve artýk netlikle Keþan’ýn güney kesimindeki bölgenin tarihsel kimliðini daha net bir þekilde teþhis etmemiz de mümkün oldu. Buradaki çok güçlü bir Ortaçað yerleþim sistemi dýþýnda daha erken kimlikleri de görmekteyiz. Ama þu anda hale Keþan’ýn kuzeyindeki köylere yapacaðýmýz çalýþmalar bize çok net bir biçimde Keþan’ýn kimliðini ortaya koyacaktýr. Ama þu anda bile ne kadar güçlü bir kültür kimliðiyle, kültür mirasýyla baþ baþa olduðumuzu söyleyebiliyoruz.” dedi.
Engin Beksaç, kalelerin birbirini gördüðü ve kalelerle nasýl haberleþildiði yönünde basýn mensuplarýnýn yönelttiði soruya da yanýt vererek, “Þu anda elimizde bir kayýt yok ama kesin olan bir gerçek varsa, bütün kalelerin birbirini görmekte olduðu. Bunu belirten bir kaynak yok. Ama muhtemelen bu erken süreçlerde ateþe dayalý, dumana dayalý bir haberleþme sistemi olduðuna dair bir fikir sahibiyiz ama kesin olarak bir þey söyleyemiyoruz. Çünkü daha sonraki haberleþme sistemlerinin hepsi çok daha geç tarihlerde kullanýlabiliyor. Mesela Trakya üzerinde 19. yüzyýl baþlarýnda yapýlmýþ olan bir dizi pale var. Özellikle Karadeniz kesiminde, bunlardaki haberleþme sistemi hakkýnda 5 aþaðý, 5 yukarý bilgimiz var. Bunlarda belirli baymaklar kullanýldýðýna dair kayýtlar var. Çünkü bunlarý yapan Fransýz mühendisleri, Fransa’daki kullanýlan haberleþme sisteminin bir benzerini uyguladýklarýna dair bilgilerimiz var. Ama buradaki kaleler çok erken süreçlerden beri kullanýldýðý için elimizdeki haberleþme sistemi için kesin bir þey söylememiz mümkün deðil. Ama þu bir gerçek; Keþan’daki bütün kaleler son derece dikkatli bir biçimde seçilmiþ ve hepsi birbiriyle irtibatlý. Öyle veya böyle birbirini mutlaka görebilecek þekilde yapýlmýþ. Kýyýda gözlenen bir hareketi anýnda iç bölgeye ulaþtýrabilecek þekilde ulaþým ve haberleþme sistemi var. Hatta bu sistem, Ýstanbul’a kadar bunu götürebilecek þekilde. Çünkü Keþan’ýn kalelerinin devamý Malkara’da devam ediyor, Tekirdað içlerinde devam ederek bütün Trakya’yý ören bir kaleler ve kuleler aðý mevcut. Bunlar sadece savunma deðil, ayný zamanda haberleþme amacýyla yapýlmýþ olan askeri sistem.” dedi. 
BEYENDÝK, ÇOK KRÝTÝK BÝR YER
Arkeolojik alan çalýþmalarýnda sona gelindiðini ve geriye genellikle Keþan’ýn kuzeyindeki köylerin kaldýðýný belirten Beksaç, þunlarý söyledi: “Yaklaþýk olarak 10 köyümüz kaldý. Beyendik’teki çalýþmalarýmýza baþladý. Fakat Beyendik çok zengin bir bölge, biz ilk giriþ çalýþmasý yaptýk. Sizdeki görüþmelerimizden sonra, Aðustos’ta yaptýðýmýz çalýþmalar özellikle Beyendik’in çok kritik bir yer olduðunu bize gösterdi. Beyendik gerçekten Trakya’nýn en büyük sunaklar, tapýnaklar dizgesi içinde bir baþka aþama. Üzücü olan bu arkeolojik alana bir taþ ocaðý açýlma izninin verilmiþ olmasý. Yüzeyde biz çalýþmalarda ayný ekip olarak Beyendik’te çalýþtýk. Yüzeyde çanak-çömlek kýrýklarý çýktý. Karþýmýza çýkan çanak-çömlek kýrýklarý arasýnda biz erken bronz çað malzemesini, çok ilginç biçimde erken demir çað malzemesini bulduk. Siz ne kadar yok ederseniz edin, çömlek kýrýklarý her zaman, her halukarda kendisini koruyacaktýr. Beyendik’te de ayný olay olmuþ. Çok enteresan bizim yumruk keramit bildiðimiz erken demir çað keremiði karþýmýza çýktý. Bu keremiðin benzerleri balkanlarýn içlerinde vardýr. Bunlar Beyendik kalesi olarak bilinen yerde çok dikkat çekici olarak karþýmýza çýktý. Onun dýþýnda erken bronz çað malzemesi yoðun bir biçimde karþýmýza çýktý ki; bu da yaklaþýk olarak bizi 5 bin-6 bin yýl geriye atacak bir malzeme. Kesinlikle þu andaki biçimiyle 8 bin yýllýk bir sumaktan bahsediyorduk orta taþ tepede, Koyuntepe’de. Beyendik’te de 5 bin ve 5 bini aþabilen bir baþka tapýnaðýn varlýðýný kesinlikle söyleyebiliyoruz.  Beyendik’teki tapýnak ayný orta taþ tepedeki, Koyuntepe’deki tapýnaðýn benzeri bir sisteme göre kurgulanmýþ bir tapýnak olarak karþýmýza çýktý. Bölgede bu güneþ tapýnaklarýnýn sayýsýnýn hayli fazla olduðunu bize gösteren bir buluntuydu.” 
SULUCA VE DÝÞBUDAK
Engin Beksaç, Diþbudak Köyü’nde bulunan buluntularýn daha geç bir zamaný gösterdiðini ifade ederek, “Bölgedeki çalýþma orasýnýn çok erken olmadýðýný bize gösterdi. Suluca, Diþbudak daha yeni tarihlerin yerleþimlerin olduðu yerler. Bugünkü çalýþmalarýmýz bize daha geç süreçleri gösterdi. Bunlar arasýnda yerleþimler arasýnda Bizans yerleþimleri çok yoðun. Bugün de birkaç tane Bizans yerleþmesinin kalýntýsý olmasý muhtemel. Daha önce de söylemiþ olduðum gibi Keþan’ýn çok yoðun bir ortaçað malzemesi var.” þeklinde konuþtu. 
KAZILARA SPONSOR ARANIYOR…
Sponsor bulunduðu takdirde kazýlarý seve seve üstleneceklerini dile getiren Beksaç, sözlerini þöyle sonlandýrdý: “Muhtemelen bu çalýþmamýzý bitirdikten sonra çok daha net olarak Keþan’ý görmemiz mümkün olacak. Ama þu andaki çok sayýda yere varmýþ olmamýz bize net bir biçimde Keþan’ýn kimliðini gösterdi. Biz, bundan sonra çok fazla bir buluntu beklemiyoruz. Sadece Beyendik bölgesi çok sayýda malzeme verecek. Paþayiðit’te bir kule var. Onu gayet net olarak biliyorum. Diðerleri de tamamen Altýnyazý’yla baðlantýlý olarak gidecek bir hat üzerinde yer alacak. Ama elimizdeki malzeme bundan sonra sponsoru bekleyen bir vasiyette karþýmýzda duruyor. Sponsor bulduðumuz takdirde Keþan’da kazýlacak o kadar çok yer var ki, biz bunlarýn pek çoðuna el atmaktan büyük bir kývanç duyarýz ve seve seve de bunlarýn kazýlarýný üstleniriz. Ama bütün mesele Keþan’dan çýkacak olan destek ve sponsora kalmýþ vaziyetler.”
Bu haber 722 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR