Bugun...
Beyendik'e çýlgýn proje
Tarih: 10-05-2015 03:12:00 + -


BÝRÝ BEYENDÝK’E DÝÐERÝ TÜRKÝYEYE 2 ÇILGIN PROJE

Beyendik… Aydoðan Mahallesi ile baþlayan bir kuruluþ öyküsü…. Ardýndan 100 hane Pomak’ýn geliþiyle Kemalpaþa Mahallesi kurulmuþ ve 2 mahalleli bir yaþam baþlamýþ. Ve ardýndan Yunanistan’da, Bulgaristan’da göçe zorlanan kardeþlerimizin geliþiyle adý üstünde Yeni Mahallemiz kurulmuþ ve 3 mahalleli bir köy olmuþuz. Nüfusumuz 2 bini bulunca da 1969 yýlýnda belediye kurulup Keþan’ýn ilk beldesi olmuþuz. Yýllar gelmiþ, geçmiþ, yoklukla mücadele ederken çok da iyi günler göremeyen babalarýmýz, dedelerimiz, anne ve ninelerimiz bu dünyadan göçüp giderken yeni çocuklar, torunlar, torunlarýn çocuklarý doðmuþ. En son sayýmda nüfus 2 bin 216 idi.
Ve 2010 gelmiþiz.. Bu tarihten itibaren beldemizin 2-3 kilometre dýþýnda bir mahallemiz daha oldu. Beykent Mahallesi’nde farklýlýk olarak aramýza farklý köy ve ilçelerimizden, hatta illerimizden insanlar katýldý. Bir zamanlar apartmanlarda hayat sürmek isteyen genç kýzlarýmýz þehirli talip ararlardý. Beykent TOKÝ evleri de 5 katlý ve dairelerde soba bacasý tütmüyor. Kaloriferli evi tercih eden 30-40 hane sahibi Beyendikli de artýk Beykent’te yaþýyor. Burada açýlan Anadolu Öðretmen Lisesi ile öðrencilerimiz de ülke çapýndan oldu.. Kabuk deðiþtirdik artýk.

MUTLULUK HAYAL OLUYOR
Deðiþen dünyadan ülkemiz de beldemiz de nasibini aldý elbet. Teknoloji kolaylýk getirirken, refaha ödediðimiz faturalar huzuru götürür olmuþtu. Mirasçýlara bölünen tarlalar yetmez olmuþ, okuyan gençlerimiz tayininin çýktýðý þehre gitmiþ, iþ arayanlar da önce Ýstanbul ve Bursa gibi illere göç etmiþ, sonra da sanayinin Trakya’ya kaymasýyla Edirne, Çorlu Çerkezköy ve Lüleburgaz’a yerleþmiþler. Ýlk gidenler iyi de son dönem gidenler pek öyle deðil… Giden gençlere babalarý ev alabilmiþse iyi, ama alamýyorsa vay haline…. Evliyse karý- koca asgari ücretli 650 TL maaþla çalýþýyorlar. Birinin maaþý kiraya, diðerininki elektrik, su, gaz, telefon faturalarýna denk geliyor. Eðer anneleri destek gýda paketi yollamazsa vay hallerine… Haa, birde genç çiftlerimiz farklý vardiyalarda çalýþýyorsa mutluluk hayal oldu. Çocuk olunca mý? Babaanne veya anneanne gelerek veya köyde bakarsa, zor da olsa torun büyüyor, aksi halde dram üstüne dram…

ESKÝDEN HER ÝÞÝ BEÐENMEZLERDÝ
Arkadaþlar, Beyendik’te 1970’li yýllarda belediye veya okula hizmetli alýnýrken, “ben süpürgecilik yapmam” deniyordu. Þoförlük horlanýyordu. Niye; çünkü tarým ve hayvancýlýk yetiyordu. Meranýn her karýþý büyük ve küçükbaþ hayvanla doluyordu. Ayçiçeði ve buðday para ediyordu. Þimdi belediye hizmetli alacam dese kuyruk belediye binasýndan Ali Gül’ün Dere Kýraathanesi’ne kadar uzar. Bir zamanlar horlanan þoförlük þimdi en revaçta. Taþýmacýlýk da özelleþince direksiyon umut oldu 2011’in Beyendik’inde. 
Velhasýl kelam, her geçen gün kötüye gidiyor, görünürde kara sabanýn yerini 4 çekerli onlarca traktör aldý ama gerçekten de iþler kötüye gidiyor. Bunu bir sonraki nesil çok aðýr ödeyecek. Çünkü 81 vilayette üniversite var artýk… Herkes üniversite mezunu. Devlette kadrolar doldu, özel sektör makineleþiyor. 

YAZIK OLUYOR ÇOCUKLARIMIZIN GELECEÐÝNE
Yazýk oluyor yazýk… Kaynaklarýmýza, insanýmýza yazýk oluyor, çocuklarýmýzýn geleceðine yazýk olacak. Zaman boþa gidiyor ve iþin en acýsý ufuktaki zor günleri elimizdeki cep telefonu ve LED tv’nin parýldayan ekranlarýnýn kandýrmacasýyla anlayamýyoruz. Sahte ve yalnýz mutluluklarýmýzý facebook ve twitter’da paylaþýrken, elmastan kýymetli zamanlarýmýzý kaybediyor, hayatlarýmýzý taksit ve fatura ödemeye amade ediyoruz. 

ÖYLEYSE NE YAPMALIYIZ
Peki ne olacak halimiz? 
Gelin Beyendik’e sosyalizmi getirelim! 
Yok, yok öyle komünizm deðil elbette. Tommasa Campanella’nýn Güneþ Ülkesi’ndeki gibi ütopik bir devlet deðil ama, üreten bir Beyendik, kaynaklarýný boþa harcamayan, ürettiðini satabilen bir Beyendik. Gelecek endiþesi taþýmayan bir Beyendik… 
Örnekler verelim ki anlaþýlmasý kolay olsun.
Devlet, 2-3 yýl önce Meriç ilçemizin çeltik ekilen bazý köylerinde 200 metrekareye kadar düþen tarlalarý birleþtirerek tek tapu vereceðini açýkladýðýnda ahali; “Ne oluyor yahu, komünizm mi geliyor” demiþ. Düþünsenize adamýn 50 dönüm arazisi 17 tarlada… Proje kýsa sürede hayata geçti ve birleþince mazot israfý bitmiþ ve bereket artmýþ. Bunu gören komþu köyler de ayný uygulama için devletin kapýsýný çalýyor ama bu kez devlet; “acele etmeyin” diyor.

ARSALAR DA TOPLULAÞTIRILSIN
Þimdi Beyendik’e de toplulaþtýrma ve tek tapu uygulamasýnýn gelmesi istenebilir. Ama artýk bu da yetmiyor. Bir adým daha öteye gidilmeli. Ne mi yapmalý… Arkadaþ bu köy bize büyük… Bu geniþlik bizi rahatlýða, rahatlýk tembelliðe itiyor. 
Beykent Mahallesi 60 dönüme kuruldu ve tam 456 hane yaþýyor. Beykent-2 ise 40 dönüme düþünülüyor ve 250 konutluk bir proje. Yani 700 hane 100 dönüme yerleþmiþ olacak. Beyendik içi de 700 hane ve 800 dönüm civarýnda yer kaplýyor. 250 hanelik Aydoðan Mahallesi 300 dönüm, 200 hanelik Kemalpaþa Mahallesi 250 dönüm, 150 hanelik Yeni Mahalle de 250 dönüm alana kurulmuþ. (100 hane civarýnda baba-oðul yaþýyor)
Ýstanbul Yenibo
Bu haber 719 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR