Bugun...
Beyendik'e Trakya'nýn en havalý konut projesi
Tarih: 10-05-2015 05:28:00 + -


TOKÝ Konutlarý yanýna Saral Býyýk Grup Ýnþaat tarafýndan yapýlacak 456 daire ve 20 villanýn yer alacaðý proje baþlýyor. Bloklardan biri Residence...

HABER/ AYHAN GÜLVER

Beyendik Beykent Mahallesi'ndeki toplu konut bölgesine Saral Býyýk Grup Ýnþaat firmasý tarafýndan uygulamaya konulan projenin çalýþmalarýna baþlandý.
Residence 1 bloðun da yer alacaðý projede toplam 456 daire ve 20 villa yer alýyor. Proje hakkýnda bilgi veren firma Pazarlama ve Satýþ Müdürü Ruhi Uyar çok iddialý konuþtu; “Konut yapmýyoruz, yaþam alaný inþa ediyoruz.”

“BEYENDÝK BÝZÝM ÝÇÝN DOÐRU NOKTA”
Beyendik Beldesi’ni, çeþitli yatýrýmlarýn geleceði ciddi bir nokta olarak gördüklerini kaydeden Uyar, “Gelecekte merkez üssü olarak seçilmiþ bir nokta. Dolayýsýyla ilk ciddi yatýrýmý yapan firma olmak istedik. Beyendik, bizim için doðru bir nokta; bunu biliyoruz.” diye konuþtu.

Küçük Resim

ÝDDÝALI KONUÞTU: TRAKYA’DAKÝ EN BÜYÜK VE KAPSAMLI PROJE
Hiçbir zaman diðer inþaat firmalarýný küçümsemek ya da kötülemek gibi çabalarý olmadýðýný dile getiren Ruhi Uyar þunlarý söyledi: “Bu yaptýðýmýz proje, Trakya’daki en büyük ve kapsamlý proje. Keþan ve çevresinde yapýlan konutlarla ayný standartta olmadýðýmýz için buranýn konuta doymuþ olmasý, insanlarýn konut almamasý bizi çok fazla etkilemiyor. Zaten bunu hiçbir reklâmýmýz yokken gelen talep ve yaptýðýmýz satýþlardan da görüyoruz. Yeni bir yaþam alaný yaratýyoruz burada. Ýnsanlara bunu gösterip anlattýðýmýz takdirde, satýþlar zaten otomatikman gerçekleþiyor.”

Küçük Resim

“BÝZE YATIRIM YAPANLAR EN AZ %60 KAZANACAK”
Uyar, projede 2+1, 3+1 normal konut ve 3+1 residenceden oluþan toplam 456 daire ile 20 adet villanýn yer aldýðýný aktararak, “Proje bizim için çok önemli. Havuzundan tutun da tenis ve golf sahasýna kadar spor aktivitelerini yapabileceðiniz 24 saat güvenli olan bir proje. Yani Ýstanbul’da standartlarýn üstünde olan bir projeyi buraya getirdik. Bir tek fark var; fiyatlar Ýstanbul’un çok altýnda. Þu an kampanya dönemindeyiz. 2+1 dairelerimiz 70 bin TL’den, 3+1 dairelerimiz 95 bin TL’den, villalarýmýz 400 bin TL’den, residencedeki dairelerimiz de 200 bin TL’den baþlýyor. 
Satýþ stratejimiz de þöyle: Toprakken, inþaat devam ederken ve inþaat bittikten sonra satýn alanlar arasýnda mutlaka fark vardýr. Bu fark da en az yüzde 60-70’lerde olacaktýr. Teslim tarihimiz 2012 - 31 Aralýk’týr. Her ay bir blok dikeceðiz. 11 ayda bize yatýrým yapanlar minimum yüzde 60 kazanacaklar. Bunun garantisi var. Güçlü bir firmayýz ve taþeronlarýmýz da çok güçlü. Dolayýsýyla yapacaðýmýz çalýþmalarýn hepsi profesyonel. Bitireceðimiz tarih de kesindir.” þeklinde konuþtu.

“MALZEMEDE TERCÝHÝMÝZ KEÞAN ESNAFIDIR” 

Saral City olarak Ýstanbul ve Silivri dýþýnda ilk projeleri olduðuna da vurgu yapan Ruhi Uyar, “Projenin Keþan esnafýna faydasý olacak mý?” sorusunu da þöyle yanýtladý: “Özellikle dikkat ediyoruz ve Keþan civarýndaki tüm esnaflarla çalýþýyoruz. Betoncumuzdan tutun, araçlarýmýza, petrole, inþaat malzemelerine kadar tamamen sadece Keþan’dan çalýþýyoruz. Sadece Keþan’da olmayan spesifik maddeler dýþarýdan geliyor. Ama ilk tercihimiz mutlaka Keþan esnafýdýr. Ýþbirliði yapacaðýmýz esnafýn menþeini merak ediyor ve mutlaka araþtýrýyoruz. Þimdiye kadar yaptýðýmýz çalýþmalar bu þekilde.” 
Uyar, 40 yýllýk olan firmalarýný bölgeye tanýtma ve kalitelerini ispat etme çabasýnda olduklarýnýn altýný çizerek, þuana kadar reklâm yapmadan istenilenin üzerinde talep gördüklerini söyledi.

Küçük Resim

  “YATIRIM VE YAÞAM MERKEZÝ BEYENDÝK OLACAK”
Saros Körfezi’nin, Korudaðý’nýn ve Gala Gölü’nün bölgeyi cezbeden unsurlar olduðunu aktaran Ruhi Uyar, son olarak þunlarý dile getirdi: “Ýstanbul’daki tatilciler ve yatýrýmcýlar buradan daire alacaklar. Ýnsanlara diyoruz ki; Þahsen buraya yerleþtim. Cennette gibi hissediyorum kendimi. Keþan merkezinde de yatýrýmlar devam ediyor. Fakat yaþam merkezi ve doðru yatýrýmlar þu an Beyendik’te. Birkaç yýl içinde Keþan’daki birçok gayrimenkulün deðerleri deðiþecek. Yatýrýmcýlar ile Keþanlýlarýn, yatýrým ve yaþam yeri Beyendik olacak. Çünkü biz düzgün yatýrým ve yaþam yerleri üretiyoruz.”

FOTOÐRAFLAR ÝÇÝN TIKLAYINIZ

 
Bu haber 618 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR