Bugun...
Beyendik'teki açýk kanalizasyon þikayet konusu oldu
Tarih: 10-05-2015 07:13:00 + -Beyendik Beldesi Aydoðan Mahallesi’nde ikamet eden Faik Perin, evinin önünden geçen ve Beyendik Belediyesi’nin açýkta býraktýðý kanalizasyon þebekesinin kendilerini ve çevre saðlýðýný tehdit ettiðini iddia etti.

DERENÝN ÇOK ACÝL ÞEKÝLDE ISLAH EDÝLMESÝ GEREKLÝ

Perin, Beyendik’teki evinin önünden açýkta geçen kanalizasyon þebekesinin yanýnda gazetecilere sýkýntýsýný anlatarak, “Beldenin Aydoðan Mahallesi’nin kanalizasyonunun tamamý buradan açýkta geçiyor. Diðer mahallenin de sýkýntýlarý ayný. Onlar da kanalizasyon açýkta geçiyor.” dedi.

Kanalizasyon deresinin yaklaþýk yarým metre derinliðe sahip olduðuna vurgu yapan ve su ve atýklarýn genelde durgun þekilde kaldýðý için kötü koku ve görüntü oluþturduðuna iþaret eden Faik Perin, “Burasý kýþýn yaðmur ve kar suyu ile birlikte taþýyor. Hem koku hem de mikroplar tarlalara dolayýsýyla sofralarýmýza kadar giriyor. Bu kanalizasyon akan derenin çok acil þekilde ýslah edilmesi gerekli. Evimizin önünde oturamýyoruz çünkü kötü koku buna izin vermiyor.” þeklinde konuþtu.

7-8 AÝLE AYNI TEHLÝKE ALTINDA

Perin, anne ve babasýnýn açýk kanalizasyon nedeniyle enfeksiyon kaparak kýsa sürede vefat ettiðine iþaret ederek, þunlarý söyledi: “Babam 2-3 ay içerisinde annem de 13 gün içerisinde enfeksiyon yana kana karýþan mikroplar nedeniyle kýsa sürede vefat etti. Daha önceden hiçbir rahatsýzlýklarý yoktu. Babam aðaç ve bitkiler ile uðraþmayý severdi. Çoðu zaman bu kanalizasyon deresinin yanýnda da bulunur ve bitkilerle ilgilenirdi. Babam o kadar saðlýklýydý ki ölmeden bir hafta öncesine kadar bahçede duvar örüyordu. Önce babamý 8 ay sonra da annemi enfeksiyondan kaybettik. Bu konudan sadece biz muzdarip deðiliz. Köyün bu bölümündeki 7-8 aile ayný þekilde durumdan rahatsýz ve tehlike altýnda.”

MASKE TAKILMADAN BAHÇEDE GEZMEK MÜMKÜN DEÐÝL

Kendisinin de enfeksiyona baðlý hastalýklardan muzdarip olduðunun altýný çizen Perin, “Sesimizi kimse duymuyor. Ciðerlerimde enfeksiyona baðlý nodüller oluþmaya baþladý. Ben ve benim gibi birçok kiþide bu rahatsýzlar baþ göstermeye baþladý.  Bunun sorumlusu olan açýkta kanalizasyon sorununa çevre ve insan saðlýðý ile ilgilenenler duyarlýlýk göstermeli.  Kanalizasyonlar bir þekilde þebeke hattýna da baðlý olduðu için evlerin musluklarýndan dahi kötü kanalizasyon kokusu geliyor. Bu duruma çare bulunmalý. Yoksa daha çok canlar yanacak! Yaþanan olayla ilgili BÝMER’e dilekçe yazdým. Kanalizasyon atýklarý dizlerimize kadar geliyor. Bu sadece bizi deðil tüm mahalleyi tehdit ediyor. Ben evimin bahçesinde gezerken devamlý olarak maske kullanmak zorunda kalýyorum. Maske takýlmadýðý takdirde bahçede gezmem mümkün deðil.” þeklinde konuþtu.

Perin Ailesi’nin kanalizasyon ile neredeyse bitiþik nizamda ve çoðu zaman sularýnýn karýþtýðý bir sebze ve meyve bahçesi bulunuyor. Kanalizasyon deresinin diðer kýsmýnda ise hayvanlarýna yem bitkisi ektiði ve yedirdiði tarlasý bulunuyor.

Perin Ailesi’nin ayný zamanda bahçelerinde arada sýrada kesip yedikleri kanatlý hayvanlarý da var.

 

 

 
 

Kaynak: VOLKAN GAZETES?

Bu haber 314 defa okunmuştur. 
 
Etiketler :

YORUMLAR
Bu haber 483 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR