Bugun...
Beyendik'ten Hýzlý Tren geçebilir
Tarih: 10-05-2015 05:34:00 + -


Beyendik Belediye Baþkaný Nuran Uslu, Beyendik’i Trakya’nýn çekim merkezi haline getirmek istediklerini söyledi ve hedeflerini açýkladý.

Beyendik Belediye Baþkaný Nuran Uslu, yaptýðý açýklamada, Beyendik’i Trakya’nýn çekim merkezi haline getirmek istediklerini ve bu hedefte önemli mesafe kat ettiklerini bildirerek, beldenin neden yatýrýmcýlar tarafýndan tercih edildiðini anlattý.

ÝMARLA ÝLGÝLÝ DÜZENLEMELER

Beyendik’in geleceðinin, yeni projelerle birlikte çok parlak olduðunu dile getiren Uslu; projeler tam olarak bittiðinde, beldenin, tam bir yaþam alaný ve Trakya’nýn çekim merkezi olacaðýný kaydetti.

Ýller Bankasý’nýn, imar ile ilgili yaptýðý çalýþmalarýn birkaç ay içerisinde sonuçlanacaðýný söyleyen Nuran Uslu, “Yatýrýmcýlar, yaptýðýmýz projeler sayesinde buraya geliyor fakat biz imar konularýnda sýkýntý çekiyorduk. Ama bu sýkýntýlarda da son aþamaya gelindi. Çevre ve Þehircilik  Bakanlýðý’nda þu anda. Ankara’ya gidiyoruz, onunla ilgili olarak. Ýmar konusunda sýkýntýlarýmýz bulunduðu için bölgemize gelen kiþilere yer gösteremiyoruz. Daha önce Ýller Bankasý’nýn yaptýðý hali hazýr harita çalýþmalarý bakanlýkta. Kamu kuruluþlarýnýn görüþleri alýndý. Ýmar planlarýmýz tam olarak hazýr olduktan sonra çok daha güzel projeler üreteceðiz.” dedi.

HIZLI TREN VE OSB OLABÝLÝR...

Uslu, Beyendik’ten hýzlý tren geçmesi ve bölgeye organize sanayi bölgesi yapýlmasý ile ilgili olarak da þunlarý aktardý: “Öyle bir söylenti var ama þu anda o konuda bir bilgim yok. O yönde duyumlarýmýz oldu ama doðruluðu konusunda kesin bir þey yok.” dedi.

“BEYENDÝK DAHA DA GELÝÞECEK”

Yapýlan projeler sayesinde Beyendik’in çok geliþeceðini ve daha birçok yatýrýmýn bölgeye geleceðini söyleyen Nuran Uslu, “Niyetimiz Beyendik’i nüfus olarak büyütmek. Bunun için yerimiz de var. Amacýmýz nüfusa baðlý olarak, Ýller Bankasý payýmýzý artýrmak. Belediyenin kendi kendine yeter duruma gelmesini istiyoruz. Zaman ne gösterir bilemeyiz. Biz bütün yatýrýmcýlarý bölgemize davet ediyoruz. Bugün Saral City gibi bir firmayý buraya getirmek bir belde için kolay deðil. Beldemizi geliþtirmek için hep koþturuyoruz. Yeni Keþan oluþturmak gibi bir iddiamýz yok. Beldemizi büyütmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, verdiðimiz sözleri bir bir yerine getirmeye çalýþýyoruz. Niyetimiz beldemizi güzelleþtirmek ve sorunlarý çözmek. Beyendik’te diðer beldelere göre yatýrýmlarýn öne çýktýðýný herkes görülüyor. Saral City’nin yaptýðý da Trakya’nýn en büyük yatýrýmlarýndan bir tanesi. Bunun gibi daha birçok yatýrýmý Beyendik’e getirmeye uðraþýyoruz. Ben geldiðimde 2 bin nüfuslu olan belde, þu anda 3 binlerde. Projelerle birlikte bunun devamý da gelecek nüfus bununla sýnýrlý kalmayacak. Ýmar alanlarýmýz açýldýktan sonra çok daha ciddi yatýrýmlarýmýzý getireceðiz.” þeklinde konuþtu.

HUZUREVÝ ÝÇÝN YER HAZIR

Uslu, daha önce gündeme getirdiði, Beyendik’ huzurevi yapýlmasýyla ilgili olarak çalýþmalarýnýn sürdüðünü ve bu konuda Ankara’da bazý görüþmelerde de bulunacaðýný bildirerek, “Bu konu hakkýnda, milletvekilimiz Mehmet Müezzinoðlu ve Kaymakam Beyle de görüþtüm. Neticede buraya olmasa da bu bölgenin ihtiyacý. Yerimiz de var. Huzurevi Beyendik’e veya Keþan’a olmuþ önemli deðil. Yeter ki bölgemize kazandýrýlsýn. Herkesin bir gün buna ihtiyacý olabilir. Yerimizi de söyledik, bununla ilgili de çalýþmalarýmýz olacak.”

NEDEN TERCÝH EDÝLÝYOR?

Nuran Uslu, bölgenin yatýrýmcýlarý çekmesinin nedenlerini þöyle aktardý: “Beldemizin yeri çok beðeniliyor. Beyendik TOKÝ’de 2 bin 700 talep olduysa, demek ki insanlar burayý çok beðeniyor. Keþan’a yakýnlýðý, temiz havasý insanlar tarafýndan tercih edilme sebebimiz. Bir de ulaþým problemi yok, araçlarýmýz sürekli çalýþýyor. Çünkü vatandaþlar da iþletmeler de temiz ve sakin bir yer istiyor. O yer de en uygun olarak þu anda Beyendik Beldesi.” dedi

TOKÝ SAPAÐINA YENÝ DÜZENLEME

Uslu, Beyendik Sapaðý ile Beyendik TOKÝ arasýndaki yolda iyileþtirmeler yapýlmasýnýn planlandýðýný aktardý ve þunlarý söyledi: “TOKÝ’nin giriþine bir tane kavþak yapýlmasý ve yolun ýþýklandýrýlma
Bu haber 552 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR