Bugun...
CHP'de Keşan Belediye Başkan Adaylığı için 5 talip
Tarih: 12-05-2015 05:49:00 + - 
CHP'de Keşan Belediye Başkan Adaylığı için 5 talip
 
 

 

CHP’nin ilk Belediye Baþkan aday adaylýðýný Þenol Yalý açýkladý.
15 Temmuz 2013 Pazartesi günü CHP Keþan Ýlçe Baþkan Yardýmcýlýðý görevinden istifa eden Mimar Þenol Yalý, 26 Temmuz’da Belediye Baþkanlýðýna aday adaylýðýný düzenlediði basýn toplantýsýyla açýkladý.
Bilgi, tecrübe ve sosyal sermayesini Keþan Belediye Baþkaný olarak halkýn refahý doðrultusunda harcayacaðýný ifade eden Þenol Yalý, “Keþan’a olan sevdamdan dolayý, Keþan halkýna olan hizmet aþkýmdan dolayý aday oldum. Birilerine ya da kendime deðil, Keþan’a hizmet etmek için adayým.” dedi
Yalý, “Eðer sizin takdirlerinizle Belediye Baþkaný seçilirsem, en fazla iki dönem görev yapacaðýmý buradan taahhüt ediyorum.” þeklinde konuþtu
ÖZTÜRK: KATILIMCI SOSYAL DEMOKRT ANLAYIÞ ÝÇÝN ADAYIM
DÝSK/Genel Ýþ Sendikasý Toplu Sözleþmeler Daire Baþkaný Aladdin Öztürk, 27 Temmuz 2013 Cumartesi günü, CHP Keþan Ýlçe Merkezi’nde saat 12.00’de düzenlediði basýn toplantýsý ile Keþan Belediye Baþkanlýðýna aday adaylýðýný açýkladý.
Öztürk adaylýk açýklamasýnda þunlarý söyledi:
- Keþan’da sol sosyal demokrat anlayýþ temelinde, halkýn doðrudan söz ve karar süreçlerine katýldýðý bir anlayýþ hakim kýlýnamamýþtýr
- Keþan Belediyesi Halk Ekmek Þirketi’nin bünyesinde görev alan, emekli olmuþ ve bir takým yerlere getirilen müdür ve müdür düzeyindeki insanlarýn yerine gençlerin yerleþtirilmesi gerekir.
- Geçtiðimiz Þubat ayýnda iþten çýkartýlan 10 Belediye iþçisi yeniden iþe alýnacak ve taþeron iþçiler için elimden geleni yapacaðým.”
BEZBAÞ: KOLLEKTÝF VE ÞEFFAF YÖNETÝM ÝÇÝN ADAYIM
Ýþ adamý, Türk Dili ve Edebiyatý öðretmeni Mustafa Bezbaþ, 29 Temmuz Pazartesi günü, CHP Keþan Ýlçe Merkezi’nde düzenlediði basýn toplantýsý ile Keþan Belediye Baþkanlýðýna aday adaylýðýný açýkladý. Basýn toplantýsý öncesi partili ve dostlarýyla Atatürk Parký’nda buluþan Bezbaþ, karanfil daðýtarak parti merkezine kadar yürüdü.
Ýþ hayatýnda her zaman eðitime ve eðitim gören gençlere önem verdiðini kaydeden Bezbaþ, “Geleceðimize sahip çýkacaðýz.” dedi
Her þeyi bilen bir baþkan deðil, bilginin deðerini ve hakkýný veren baþkan olacaðýný ifade eden Mustafa Bezbaþ, “Ýnsaný esas alan yönetim anlayýþýnýn bir lütuf deðil, bir hak olduðu inancýyla yönetmeye talibim. Yýkmak için deðil, yapmak için varým. Görevi kesintisiz olarak son gününe kadar layýkýyla yapmaya çalýþacaðýmý taahhüt ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi’nden belediye baþkanlýðýna aday adayý olmak dahi büyük bir onurdur.” þeklinde konuþtu.
ÖZCAN ADAYLIK AÇIKLAMASI ÝÇÝN ACELE ETMÝYOR
Keþan Belediye Baþkaný Mehmet Özcan, CHP’den belediye baþkan aday adaylýðýný Eylül’de açýklayacaðýný belirtti.
Özcan, kendisi ile ilgili seçim dönemlerinde parti deðiþtireceði þeklinde kamuoyunda dolaþan söylemlerin de gerçeði yansýtmadýðýný belirterek “Bu tür söylentiler kesinlikle doðru deðildir. Baþka bir partiye geçmem ve baþka bir partiden aday olmam kesinlikle söz konusu deðilidir. Ben de CHP’den Keþan Belediye Baþkan Aday Adaylýðýmý Eylül’de kamuoyuna açýklayacaðým” dedi.
KANIÞKAN DA AÇIKLAMAYI ERTELEDÝ
Keþan Belediye Baþkanlýðý aday adaylýðý için CHP Ýlçe baþkanlýðý görevinden istifa eden Ufuk Kanýþkan da aday adaylýðý açýklamasýný erteledi. Kanýþkan, Aday Adaylýðý Baþvuru süresinin 2 Eylül 2013 Pazartesi gününe uzatýlmasý üzerine henüz tarih vermedi.
VEDAT KOYUNCU CHP KEÞAN ÝLÇE BAÞKANI OLDU.
Kanýþkan’ýn istifasýnýn ardýndan CHP Keþan Ýlçe Baþkanlýðý için, Keþan Belediye Meclis Üyesi ve CHP Keþan Ýlçe Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Dinçer ve CHP Keþan Ýlçe Yönetim Kurulu üyesi Vedat Koyuncu baþkanlýk için aday oldular.
ADAYLIK BAÞVURU SÜRESÝ UZATILDI
CHP Keþan Ýlçe Baþkanlýðý Biliþim Sorumlusu Didem Çakmak, 31 Temmuz’da sona erecek olan Aday Adaylýðý Baþvuru süresinin 2 Eylül 2013 Pazartesi gününe uzatýldýðýný söyledi. 

İLK ADAY ADAYI ŞENOL YALI
CHP’nin ilk Belediye Başkan aday adaylığını Şenol Yalı açıkladı.
15 Temmuz 2013 Pazartesi günü CHP Keşan İlçe Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Mimar Şenol Yalı, 26 Temmuz’da Belediye Başkanlığına aday adaylığını düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.
Bilgi, tecrübe ve sosyal sermayesini Keþan Belediye Baþkaný olarak halkýn refahý doðrultusunda harcayacaðýný ifade eden Þenol Yalý, “Keþan’a olan sevdamdan dolayý, Keþan halkýna olan hizmet aþkýmdan dolayý aday oldum. Birilerine ya da kendime deðil, Keþan’a hizmet etmek için adayým.” dedi
Yalý, “Eðer sizin takdirlerinizle Belediye Baþkaný seçilirsem, en fazla iki dönem görev yapacaðýmý buradan taahhüt ediyorum.” þeklinde konuþtu.


ÖZTÜRK: KATILIMCI SOSYAL DEMOKRT ANLAYIÞ ÝÇÝN ADAYIM
DÝSK/Genel Ýþ Sendikasý Toplu Sözleþmeler Daire Baþkaný Aladdin Öztürk, 27 Temmuz 2013 Cumartesi günü, CHP Keþan Ýlçe Merkezi’nde saat 12.00’de düzenlediði basýn toplantýsý ile Keþan Belediye Baþkanlýðýna aday adaylýðýný açýkladý.
Öztürk adaylýk açýklamasýnda þunlarý söyledi:
- Keþan’da sol sosyal demokrat anlayýþ temelinde, halkýn doðrudan söz ve karar süreçlerine katýldýðý bir anlayýþ hakim kýlýnamamýþtýr
- Keþan Belediyesi Halk Ekmek Þirketi’nin bünyesinde görev alan, emekli olmuþ ve bir takým yerlere getirilen müdür ve müdür düzeyindeki insanlarýn yerine gençlerin yerleþtirilmesi gerekir.
- Geçtiðimiz Þubat ayýnda iþten çýkartýlan 10 Belediye iþçisi yeniden iþe alýnacak ve taþeron iþçiler için elimden geleni yapacaðým.”


 

BEZBAÞ: KOLLEKTÝF VE ÞEFFAF YÖNETÝM ÝÇÝN ADAYIM
Ýþ adamý, Türk Dili ve Edebiyatý öðretmeni Mustafa Bezbaþ, 29 Temmuz Pazartesi günü, CHP Keþan Ýlçe Merkezi’nde düzenlediði basýn toplantýsý ile Keþan Belediye Baþkanlýðýna aday adaylýðýný açýkladý. Basýn toplantýsý öncesi partili ve dostlarýyla Atatürk Parký’nda buluþan Bezbaþ, karanfil daðýtarak parti merkezine kadar yürüdü.
Ýþ hayatýnda her zaman eðitime ve eðitim gören gençlere önem verdiðini kaydeden Bezbaþ, “Geleceðimize sahip çýkacaðýz.” dedi
Her þeyi bilen bir baþkan deðil, bilginin deðerini ve hakkýný veren baþkan olacaðýný ifade eden Mustafa Bezbaþ, “Ýnsaný esas alan yönetim anlayýþýnýn bir lütuf deðil, bir hak olduðu inancýyla yönetmeye talibim. Yýkmak için deðil, yapmak için varým. Görevi kesintisiz olarak son gününe kadar layýkýyla yapmaya çalýþacaðýmý taahhüt ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi’nden belediye baþkanlýðýna aday adayý olmak dahi büyük bir onurdur.” þeklinde konuþtu.


ÖZCAN ADAYLIK AÇIKLAMASI 
Bu haber 1045 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR