Bugun...
Dinç: Gençlerin siyasette tecrübesizliði muhakkak olacaktýr
Tarih: 10-05-2015 05:24:00 + -


AK Parti Keþan Ýlçe Teþkilatý Gençlik Kollarý Baþkaný Eyüp Dinç, dün Volkan Gazetesine verdiði röportajda; Keþan’daki gençlerin aktif siyasetteki yeri ve önemlerine yönelik sorularý cevapladý

Dinç: Gençlerin siyasette tecrübesizliði muhakkak olacaktýr

 
 
  • Gençlerin siyasette yer almasýnda tecrübesizliðin olmadýðýný düþünmenin imkansýz olduðunu belirten Eyüp Dinç, “Tecrübesizlik muhakkak olacaktýr. Bunu yadýrgamamak gerekir. Bunun doðal karþýlanmasýnýn hem bizim hem de aðabeylerimizin görevi olduðu kanaatindeyim.”

 

AK Parti Keþan Ýlçe Teþkilatý Gençlik Kollarý Baþkaný Eyüp Dinç, dün Volkan Gazetesine verdiði röportajda; Keþan’daki gençlerin aktif siyasetteki yeri ve önemlerine yönelik sorularý cevapladý.

Gençlerin siyasetteki tecrübesizliði yönündeki söylemlere, “Tecrübesizliðin olmadýðýný düþünmek mümkün deðil. Siyasete ilk atýldýðýnýz zamanlarda tecrübesizlik görünmektedir. Bunu yadýrgamamak gerekir.” cevabýný verdi.

KADEME ÝLE GENÇLÝK KOLLARI VE KADIN KOLLARININ UYUM ÝÇERÝSÝNDE ÇALIÞMASI ÇOK ÖNEMLÝ

Volkan: “Ýlçe kongresi ve devamýnda gerçekleþecek süreci kýsaca deðerlendirebilir misiniz?”

Eyüp Dinç,  “3 ay önce göreve geldik. Yeni bir ana kademe ile göreve baþladýk. Ancak geçtiðimiz Pazar günü ana kademeye delegelerin belirlediði bir yönetim seçildi. Keþan için ve AK Partililer ile bölgemiz için delegelerin seçimi ile göreve gelen ana kademe yönetiminin daha etkili olacaðý ve daha kabul göreceði düþüncesindeyim. Bu nedenle göreve gelen Baþkanýmýz Hakan Çevikel ve yönetimini tebrik ediyoruz. Ana kademe ile gençlik kollarý ve kadýn kollarýnýn uyum içerisinde çalýþmasý çok önemli. Gençlik kollarý olarak üzerinde durduðumuz konu birimler arasýnda uyum. Tüm birimler arasýnda uyumlu bir þekilde çalýþmalýyýz. Pazar günkü seçimlerden sonra tüm birimlerin birlik içerisinde çalýþmasýný daha da arttýracaðýz. Delegelerin seçimi ile gelen bir ana kademenin birlik ve beraberliði daha iyi bir þekilde organize edeceði kanaatindeyiz. Ana kadememizin tekrar deðiþmesiyle teþkilatlanmalarda sýkýntý olmayacak. Kongre sürecinin tamamlanmasýnýn ardýndan 2014 yýlýnda yapýlacak olan seçimlere döndük. Teþkilatýmýz olarak yerel seçimlere hazýrlanmak en büyük hedefimiz. Keþan Ýlçe Teþkilatý olarak Keþan Belediyesi’ni aldýðýmýz takdirde bir hedefimizi gerçekleþtirmiþ olacaðýz. Çalýþmalarýmýz bu dakikadan itibaren belediyenin kazanýlmasý yönündedir.”  

GENÇLERÝN SÝYASETÝN ÝÇÝNDE YER ALMALARI TOPLUM AÇISINDAN FAYDALIDIR

Volkan: “Keþan’da gençlerin siyasete aktif olarak katýlma yolunda ciddi bir eðilim mevcut. Bu konudaki genel politikanýz ve uygulamalar konusunda bilgi verebilir misiniz? 

Eyüp Dinç,  “Gençlik kollarý olarak gençlerin siyasete daha aktif katýlma yolunda ciddi eðilimimiz var. Bunda öncelikle gençlere ulaþmak, bu gençler arasýnda siyasette bir nebze olsun yer almak isteyen gençlerimizi bularak ellerinden tutup gerektiðinde onlara da destek olup çalýþmalara katmalýyýz. Keþan’da siyaseti yakýndan takip eden birçok gencimiz var. Gençlerimizin siyaseti takip ettiðini, mahallelere gittiðimizde, üniversiteli gençler ile görüþtüðümüzde doðrudan görmekteyiz. Örneðin bir gencimiz mahallesindeki bir sorunun nasýl çözülmesi gerektiði hakkýnda yollar arýyor. Gençlerimiz sorunlara duyarsýz deðil. Bilinçli bir þekilde sorunlarýn çözümünü aramaktadýrlar. Bize düþen görev de gençlerimize sahip çýkarak siyasette ýsýndýrmak. Gençlerin siyasetin içinde yer almalarý toplum açýsýndan faydalýdýr. Siyaset ile uðraþmayan bir toplumun gençlerini baþkasý yönlendirir.”

TECRÜBESÝZLÝÐÝN DOÐAL KARÞILANMASININ HEM BÝZÝM HEM DE AÐABEYLERÝMÝZÝN GÖREVÝ OLDUÐU KANAATÝNDEYÝM

Volkan: “Gençlerin erken yaþta siyasette görev almasýnda tecrübe yetersizliðinin ileri sürülerek yapýlan itirazlar konusunda düþünceleriniz nedir?

Eyüp Dinç, “Gençlerin siyasette yer almasýnda tecrübesizliðin olmadýðýný düþünmek mümkün deðil. Tecrübesizlik muhakkak olacaktýr. Bu sadece siyaset için geçerli olan bir þey deðil. Örneðin bir iþe giriyorsunuz ilk zamanlarda sýkýntý yaþanýyor. Ayný þekilde siyasete de ilk atýldýðýnýz zamanlarda tecrübesizlik görünmektedir. Bunu yadýrgamamak gerekir. Bunun doðal karþýlanmasýnýn hem bizim hem de aðabeylerimizin görevi olduðu kanaatindeyim. Tecrübesizliði olaðan karþýlamazsak gençleri siyasete dahil etme imkanýmýz kalmaz.”

GENÇLERÝN SÝYASET HAYATINDA YER ALMALARI HUSUSUNDA BÝLÝNÇLENDÝRMEK ÖNEMLÝ

Volkan: “Gençlerin siyasete daha etkin katýlmasýný saðlamak amacý ile neler yapýlabilir?”

Eyüp Dinç, “Ge
Bu haber 545 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR