Bugun...
Dinç, Keþan trafiðine Edirne modeli çözüm önerdi
Tarih: 10-05-2015 04:59:00 + -


Keþan’ýn trafik sorunu ile ilgili düþüncelerini dile getiren HAS Parti Ýlçe Baþkaný Murat Dinç, sorunun çözümü için Belediye ile Emniyet Müdürlüðü’nün diyalog içinde olmasý gerektiðini söyledi.

Dinç, Keþan trafiðine Edirne modeli çözüm önerdi
 
 

Keþan’ýn trafik sorunu ile ilgili düþüncelerini dile getiren HAS Parti Ýlçe Baþkaný Murat Dinç, sorunun çözümü için Belediye ile Emniyet Müdürlüðü’nün diyalog içinde olmasý gerektiðini söyledi.

Edirne Saraçlar Caddesi’nde yapýlan uygulamayý örnek gösteren Dinç, “Keþan’da da radikal kararlar alýnabilir. Þehitlik Parký’ndan Cumhuriyet Meydaný’na kadar olan alan trafiðe kapatýlabilir.” dedi.

HAS Parti Keþan Ýlçe Baþkaný Murat Dinç, dün, parti üyesi Emin Ali Kasap’ýn da katýlýmý ile yaptýðý açýklamada; Keþan’daki trafik sorunu ve pazar yeri projesiyle ilgili deðerlendirmelerde bulundu.

Dinç; özellikle son dönemde had safhaya ulaþan trafik sorunu nedeniyle özellikle akþam saatlerinde ve iþ çýkýþlarýnda kilitlenmeler meydana geldiðini vurguladý.

Her geçen gün giderek artan sorunun önüne biran önce geçilmesi gerektiðini ve bu konuda Keþan Belediyesi ile Keþan Ýlçe Emniyet Müdürlüðü’nün yetkili olduðunu bildiren Murat Dinç; bu kurumlarýn diyalog içerisinde olmasý halinde soruna çözüm üretilebileceðine kayýt düþtü

EDÝRNE ÖRNEÐÝ…

Trafik sorununun çözümü için Edirne’yi örnek gösteren Dinç“Edirne’de radikal bir karar alýnarak Saraçlar Caddesi trafiðe kapatýldý ve sorun çözüme kavuþturuldu. Saraçlar Caddesi’nin trafiðe kapatýlmasýndan ötürü de herhangi bir sorunla karþýlaþýlmadý. Keþan’da da radikal kararlar alýnabilir. Þehitlik Parký’ndan Cumhuriyet Meydaný’na kadar olan alan trafiðe kapatýlabilir. Bu bölüm, esnafýn mallarýný taþýmasý için, belli saatlerde araç trafiðine açýlabilir.” dedi.

“ESAS SORUN OTOPARK OLMAMASI”

Murat Dinç sözlerini þöyle sürdürdü: “Keþan’da en büyük sorun aslýnda trafik yoðunluðu deðil, yeterli düzeyde otoparkýn olmamasýdýr. Herkes aracýný iþ yerinin önüne park etmek ister. Keþan’da trafik çilesini baþlatan baþlýca neden þehir içindeki park sorunu. Þehir içi park sorununa çözüm bulunmalý. Eski Köy Garajý’na da katlý otopark yapýlarak sorun çözülebilir. Çevresine yeni iþyerleri yapýlarak belediyeye belli bir kazanç da saðlamýþ oluruz. Buradaki araçlar da terminale taþýnabilir. Daha önce araçlarýn terminale taþýnmasýyla ilgili bir konu gündeme gelmiþti. Ancak bu proje þimdi ne aþamada bilmiyoruz.”

“ALIÞVERÝÞ MERKEZLERÝNE OTOPARK ÞARTI KONULMALI”

Büyük alýþveriþ merkezlerinin þehir içinde þube açtýðýný hatýrlatan Dinç“Bu yerler hem þehir içi trafiði hem de çevredeki esnafý olumsuz yönde etkiliyor. Bu tür iþ yerlerine açýlýþ ruhsatý verilirken otopark olmasý þartý konulmalýdýr.” dedi.

“MAKETLERLE ÖVÜNÜYORLAR”

Keþan’daki mevcut pazaryerinin ilçeye yakýþmadýðýný da dile getiren Murat Dinç, sözlerini þöyle tamamladý: “Keþan Belediyesi, pazaryerinin Keþan’a yakýþmadýðý düþüncesinde olmalý ki maketsel de olsa bir çalýþma yaptý. Ancak pazaryerinin maketi de artýk çürümeye yüz tuttu. Þuanda pazaryeriyle ilgili herhangi bir geliþme yok. 2012 yýlý içerisinde pazaryeri projesinin baþlatýlmasýný diliyorum. Yetkililerin bu konuda verdikleri sözlerin arkasýnda durmasýný istiyorum. Baþka belediyeler, vaad ettikleri projeleri hayata geçiriyor. Bazýlarý yaptýklarýyla övünüyor; bazýlarý da maket hazýrlayýp maketleriyle övünüyorlar. Keþan Belediyesi’nin yaptýðý güzel çalýþmalarý alkýþlýyoruz ancak yanlýþlarý da eleþtirme hakkýna sahibiz.”Küçük Resim

 
 

Kaynak: Medya Ke?an

Bu haber 326 defa okunmuştur. 
 
Etiketler :Bu haber 536 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR