Bugun...
Dýnkýrcý ve Özcan'dan Anneler Günü mesajý…
Tarih: 10-05-2015 09:28:00 + -Keþan Kaymakamý Bekir Dýnkýrcý ve Keþan Belediye Baþkaný Op. Dr. Mehmet Özcan, dün yayýmladýklarý mesajlarla Anneler Günü’nü kutladý.
Dýnkýrcý: Sevgilerin en büyüðü, en kýymetlisi þüphesiz anne sevgisidir
Dýnkýrcý, yayýmladýðý mesajda þunlarý kaydetti: “Varlýðýmýzý borçlu olduðumuz; hoþgörünün sevginin, þefkatin, fedakârlýðýn timsalleri olan ve karþýlýksýz sevmenin en güzel örneklerini veren annelerimiz, en deðerli varlýðýmýzdýr. Gözlerimizi dünyaya açtýðýmýz andan itibaren bizlere doðruluk ve güzelliklerden yana yol gösteren annelerimizi sadece bu özel günde deðil, hayatýmýzýn her anýnda hatýrlamalý, onlara hak ettikleri deðeri göstermeliyiz. Sevgilerin en büyüðü, en kýymetlisi þüphesiz anne sevgisidir. Annelerimizden gördüðümüz karþýlýksýz sevgi, hayat boyu bizlere rehberlik edecek yüceliktedir. Bu uðurda tüm sýkýntýlara katlanan, çocuklarýnýn mutlu olmasý ve baþarýsý için büyük bir sabýrla gayret gösteren annelerimizin üzerimizde ödenemez haklarý bulunmaktadýr. Bu yönüyle annelik, çocuklarýna adanmýþ bir hayatýn, hiçbir maddi deðerle ölçülemeyecek büyük bir fedakârlýðýn ve sabrýn adýdýr. Bununla birlikte anneler, çocuklarýn kendisini özdeþleþtirdiði ve örnek aldýðý rol modeldir. Bu nedenle annelerimize kendilerini geliþtirmeleri için en iyi imkânlarýn sunulmasý, toplumsal hayatýn her alanýnda aktif rol üstlenmelerinin saðlanmasý, esasen çocuklarýmýza, ülkemizin yarýnlarýna destek vermek ve sahip çýkmak anlamýna gelecektir.Hayat tecrübeleriyle geleceðimizi þekillendiren; bize sevgiyi ve sevmeyi öðreten, geleceðe umutla ve güvenle bakmamýzý saðlayan, bizleri güçlü kýlan, imrenilecek bir tahammülle yetiþmemizi saðlayarak dünyanýn en yüce görevini yerine getiren saygýdeðer annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum.” 

ÖZCAN: TÜRK MÝLLETÝNÝN YAPISINI TÜRK ANASI TEÞKÝL EDER  
                                                                                                                                                        Özcan ise, Anneler Günü nedeniyle yaptýðý yazýlý açýklamada, Anneler Günü’nün, anneleri anmak ve onurlandýrmak amacýyla tüm dünyada kutlanan özel bir gün oluðunu, ancak sadece yýlýn bir gününde deðil;  yýlýn her gününde, dünyaya getirdiði evladýný özveriyle büyüten, hiç yýlmadan sevgi ve þefkatini esirgemeyen annelere hak ettiði sevgi ve saygýyý vermenin her evladýn görevi olduðunu kaydetti.  
Mehmet Özcan, açýklamasýnda þöyle dedi: "Ailenin temelini anneler oluþturur. Saðlýklý bir toplum için, saðlýklý çocuk ve gençlerin yetiþmesi büyük oranda annelere ve aile ortamýna baðlýdýr. Aileyi bir arada tutan en önemli unsur da annedir. Türk milletinin yapýsýný da Türk kadýný, Türk anasý teþkil eder. Annelerimiz, yeryüzündeki en aziz, en kutsal varlýklarýmýzýn baþýnda gelmektedir. Barýþ ve sevgi dolu saðlýklý bir dünyanýn temelleri, annelerimizin yetiþtireceði dürüst ve saðlýklý bireylerle mümkün olacaktýr. Baþta, bu vatan için evlatlarýný topraða veren þehitlerimizin anneleri olmak üzere, tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum."

 
 

Kaynak: Ayhan GÜLVER

Bu haber 262 defa okunmuştur. 
 
Etiketler :

YORUMLARHenüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ
Bu haber 535 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR