Bugun...
Edirne Ýl Emniyet Müdürü Cemil Ceylan:Keþan huzurlu bir ilçe ve yerleþim birimi
Tarih: 10-05-2015 08:06:00 + -  • Ülke geneline göre Edirne ve ilçelerinde suç oraný diye bir þeyin olmadýðýný belirten Cemil Ceylan, “Keþan’da son dönemde bar ve pavyonlardan dolayý kendi aralarýndaki anlaþmazlýktan dolayý çýkan ufak tefek olaylar var. Bunun dýþarýsýnda huzurlu bir ilçe ve yerleþim birimi. Toplumsal olay, terör olaylarý, çatýþma, patlama yok.” dedi. 
  • Terörle Mücadele ekiplerinin Keþan’da bulunmasýnýn onayýný aldýklarýný ifade eden Ceylan, Keþan’da Edirne Ýl Emniyet Müdürlüðü’ne baðlý terörle mücadele ekiplerinin olacaðýný söyledi.

 

Edirne Ýl Emniyet Müdürü Cemil Ceylan, dün Keþan Kaymakamý Bekir Dýnkýrcý’yý ziyaret etti.

Saat 11.45 sýralarýnda Kaymakamlýk makamýnda baþlayan ziyarete Ceylan’ýn yaný sýra Asayiþ Þube Müdürü Mahsum Özçiçek, KOM(Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele) Þube Müdürü Semih Erdur, Keþan Ýlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yýldýz da katýldý.

Ziyaretten dolayý duyduðu memnuniyeti belirten Dýnkýrcý, Keþan ile ilgili bir durum deðerlendirmesi yapacaklarýný söyledi.

 DURUM DEÐERLENDÝRMESÝ YAPACAÐIZ

Daha sonra konuþan Cemil Ceylan, Keþan’ýn çok önemli bir ilçe olduðunu ifade ederek, þunlarý söyledi: “Hem nüfus hem de iþ yoðunlu olan bir ilçe. Hem ziyaret hem de iþ görüþmelerini yaparak durum deðerlendirmesi yapacaðýz.”  

YOÐUNLUÐUNA GÖRE GEÇÝCÝ GÖREVLERLE MEMUR TAKVÝYESÝ YAPARIZ

Ceylan daha sonra basýn mensuplarýnýn sorularýný yanýtladý.

“Keþan’da polis memuru sayýsýnda bir açýk var. Kaymakamýmýz son verdiði brifingde 30 tane açýk olduðunu söyledi. Bu konuda geliþme var mý?” sorusuna yanýt veren Cemil Ceylan, þunlarý kaydetti: “Yazýn konuyla ilgili bir deðerlendirme yaptýk. Ýlçemize takviye yapmýþtýk. Ancak sonradan böyle bir açýk çýktýysa buraya iþin yoðunluðuna durumuna göre geçici görevlerle takviye yaparýz. Þuanda tayin mevsimi deðil. Önümüzdeki sene haziran ayýnda yeni atananlardan ve þarktan dönen arkadaþlarýmýz ile ihtiyaç neyse giderilir.”

BURADAKÝ SORUN BENÝM SORUNUM

Kendisinin sadece Edirne Merkez’in deðil kendisine baðlý bütün ilçelerin de emniyet müdürü olduðunu dile getiren Ceylan, “Burada bazý olaylar oldu asayiþ müdürümüz, terör müdürümüz geldiler, ilçe müdürümüze destek oldular. Buradaki sorun benim sorunum. Gerekirse gece gündüz gelirim ve olayý takip ederim. Bazý olaylarda takviye ekiplerimiz geldi ve tedbir aldý. Bu bir onaya baðlýdýr. Geçici görevle görevlendiririm buna göre hareket ederiz. Ama þuanda Keþan’ýn çok ciddi þekilde takviyeye ve polise ihtiyacý olduðunu düþünmüyorum. Zaten çalýþmalarýmýz hukuki boyutta gidiyor. Savcý ve hakimler kanalýyla aldýðýmýz yetkiler ile çalýþmalarýmýz devam ediyor.” dedi.

EDÝRNE VE ÝLÇELERÝNDE SUÇ ORANI DÝYE BÝR ÞEY YOK

Cemil Ceylan, “Edirne merkez ve diðer ilçelerine göre Keþan’daki suç oraný nasýl?” þeklindeki soruyu þöyle cevapladý: “Ülke geneline göre Edirne ve ilçelerinde suç oraný diye bir þey yok. Bir Nazilli, Hatay Ýskenderun, Urfa Suruþ deðil. Keþan’da son dönemde bar ve pavyonlardan dolayý kendi aralarýndaki anlaþmazlýktan dolayý çýkan ufak tefek olaylar var. Bunun dýþarýsýnda huzurlu bir ilçe ve yerleþim birimi. Toplumsal olay, terör olaylarý, çatýþma, patlama yok. Ben dahil burada görev yapan tüm emniyet teþkilatý çok þanslý. Van’a, Hakkari’ye gittiðiniz zaman sokaða çýktýðýnýzda ne olacaðýný bilmiyorsunuz. O arkadaþlarýn yaptýðý görevle buradaki arkadaþlarýn yaptýðý görev çok farklý. Ben buradaki polisliðe salon polisliði diyorum. Hýrsýzlýk, ariyetten bir suç. Þuanda suç bile deðil. Dosyayý savcý bey istiyor, þahsýlarý býrakýn diyor. Önemli olan cinayet, terör olaylarý, organize suçlardýr. Bunlar Keþan ve diðer ilçelerimizde yok.”

KEÞAN’DA ÝL MERKEZE BAÐLI TERÖRLE MÜCADELE EKÝPLERÝ OLACAK

Edirne’de yaklaþýk 1 yýldýr görev yaptýðýný ve Keþan’a çok önem verdiðini söyleyen Ceylan, “Ýstihbarat ve KOM birimimiz sadece bu ilçede var. Terörle Mücadele ekibimizin de onayýný aldýk. Keþan’da il merkeze baðlý terörle mücadele ekipleri olacak.”
Bu haber 530 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR