Bugun...
Eðitimci Bezbaþ'tan Mehmet Özcan'a sert eleþtiri
Tarih: 10-05-2015 03:42:00 + -


Keþan Belediye Baþkanlýðý adaylýðý için adý geçen Keþan Final Dergisi Dershanesi Kurucu Temsilcisi Mustafa Bezbaþ, Belediye Baþkaný Mehmet Özcan'ý eleþtirdi..

Keþan Final Dergisi Dershanesi Kurucu Temsilcisi ve adý yerel seçimlerde Keþan Belediye Baþkanlýðý adaylýðý için geçen Ýþ Adamý Mustafa Bezbaþ, dün yaptýðý açýklamada, Keþan Belediye Baþkaný Opr. Dr. Mehmet Özcan ile yönetimindeki belediyeyi eleþtirdi.

“KOLTUKTA MÝSAFÝR OLDUÐUNU UNUTMAMALI”

Özcan’ýn koltuðunda gözü bulunmadýðýný ancak makam koltuðunda oturanlarýn da misafir olduklarýný unutmamasý gerektiðini bildiren Bezbaþ, “Özcan, þu an oturduðu koltukta misafirdir ve 2 yýl 4 ay sonra da misafirliði sona erecek.” dedi. Seçilmiþlerin koltuk meraký içinde olmamasý gerektiðinin altýný çizen Mustafa Bezbaþ, “Koltuk meraký eðer hizmet merakýnýn önüne geçerse, sorunlara ve kýrgýnlýklara neden oluyor. Büyük menfaatler için siyaset yapmýyorsanýz ömrünüzün sadece belirli bir süresini halka hizmet için ayýrdýysanýz çekilmeyi de bilmek gerekir. Eðer bunu yaparsanýz görev bittikten sonra çay da ýsmarlarlar, selam da verirler. Saygý ve ilgi de görürsünüz. Ama aksi durumda kimse yüzünüze bile bakmaz. Koltuðu býrakmamak için kavga ederseniz, sonraki yaþamýnýzda sorunlar yaþarsýnýz.” þeklinde konuþtu.

“HAVA KÝRLÝLÝÐÝNDEN ÖLECEK MÝYÝZ”

Özcan’ýn daha önceki açýklamalarýnda 3 dönem baþkanlýk için Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ý örnek verdiðini dile getiren Bezbaþ, þunlarý kaydetti: “Erdoðan Ýstanbul Belediye Baþkaný iken daha ilk döneminde hava kirliliði sorununu bitirmiþti. Trafik sorununu da çözmüþtü. Vatandaþ onu problem çözme yeteneði olduðu için seçti. Ama Keþan’daki belediye baþkanýmýz Keþan’ýn hiçbir problemini çözemedi sadece problemlere geçici pansumanlar yapýldý. Kalýcý çözümler üretemedi. Hava kirliliði konusunda topu devlete atýyor. Devlet Zorlu Grubu gibi özel sektörlere baský yapamaz ki. Bu grup, Keþan’a yatýrým yapmanýn doðru olduðunu düþünmediði için bu bölgeyi planlarýna almadý. Kesinlikle de bu bölgeye yatýrým yapýlmayacak. O halde ne olacak? hava kirliliðinden eninde sonunda ölecek miyiz? Trakya’da en kirli hava ölçümleri Keþan’da. Keþan’ýn hava kirliliði konusunda Özcan B planýný açýklamalý. Baþkan Özcan, doðal gaz Keþan’a gelmiyor diye karalar baðlayacaðýna, savunma mekanizmalarý geliþtireceðine Keþan’a kaliteli ve iþlenmiþ kömür getirmenin planlarýný harekete geçirmeli. Keþan’da esas hava kirliliðine neden olan yüksek kükürt oranýna sahip kömürlerden vazgeçilmeli. Bu kömürden kurtulunmadýðý sürece Keþan’da hava kirliliði bitmez. Konu hakkýnda radikal kararlar alýnmalý. Kömür üreticilerine minibüsçülere verilen gibi bir süre verilip hava kirliliði yaratmayacak kömür üretim ve tüketim sistemine geçilmeli. Kömür yýkanarak içindeki kükürt oraný düþürülebiliyor. Ayrýca bazý tekniklerle kömürün kalori kalitesi de yükseltilebiliyor. Dýþarýdan ithal edilmesi yönünde bir talebimiz yok. Mevcut kömür üreticilerinin Keþan’a kaliteli kömür satmalarý saðlanmalý. Bunun için Meclis’ten radikal bir karar almalý. Kömürcüleri kýrmayalým gibisinden bir düþünce kabul edilemez. Kömüre kireç atmakla, poþetleri geri dönüþtürmekle hava kirliliði sorunu çözülemez. Bunlar laf olsun torba dolsun önlemlerdir. Ama iþ yapmaksa belediye bu konuda çok radikal kararlar almalýdýr. Kömür üreticilerini kýrmamak için halkýn saðlýðý ile oynanamaz. Baþkanýn torununun da vatandaþýn çocuðunun da saðlýðý tehlikede.”

“HAVA KÝRLÝLÝÐÝ VE TRAFÝK SORUNUNU ÇÖZMEDEN ADAY OLMAYA HAKKI YOK”

Ülkede en fazla solunum yolu hastalýklarýnýn görüldüðü yerlerin baþýnda Keþan’ýn geldiðine iþaret eden Mustafa Bezbaþ, Özcan’ýn, ilçenin hava kirliliði ile trafik sorununu çözmeden belediye baþkanlýðý için aday olmaya hakký bulunmadýðýný kaydetti.

“3. DÖNEM ZOR ÝÞTÝR”

Gelecek yerel seçimde yaþanabilecek durumlar hakkýnda öngörüde bulunan Mustafa Bezbaþ, “CHP’de ön seçim uygulamasý yapýlabilir. Keþan Belediyesi’nde yüzlerce iþçinin ailesi CHP’ye üye. Bu baþkana ön seçim yapýlýrsa sayýsal anlamda bir avantaj saðlýyor. Çünkü kendisi bu kiþileri belediyeye aldý. Mutlaka O’nu destekleyeceklerdir. Baþkan parti içinde mücadeleyi kazanabilir. Ancak parti içinde kazandýðý mücadele O’na Keþan’da kazanmak için yetmeyecek. Eðer böyle bir mücadeleye girerse partideki birliktelik bozulacaktýr. Herkes belediye baþkanýný destekleyecek diye bir durum söz konusu deðil. Birçok kiþi, Özcan aday olduðunda oy vermeyeceðini söylüyor. CHP Genel Merkezi, Özcan ön seçimi kazansa bile 3. dönemde adaylýðýný tasvip etmeyebilir. Ön seçim sonrasýnda belediye baþkanlýðýný kaybedebileceklerini düþünebilirler. Mehmet Gemici’nin 3. döneminde yaþananlarýn gelecekte de yaþanmasýndan korkuyorum. Kim olursa olsun 3. dönem belediye baþkanlýðý zor iþtir. Baþkana yakýþan 2,5 yýllýk görev süresini bitirip milletvekili olmasýdýr. Parti içinde baþkan kavga çýkarmamalý, herkese eþit mesafede olmalý, yeni adaylarýn önünü açmalý. Keþan halký Meclis’ten de memnun deðil.” þeklinde konuþtu.

“OTOPARK P
Bu haber 510 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR