Bugun...
Gazeteci Ferat Gülver'e TGC'den ödül
Tarih: 10-05-2015 06:38:00 + -


Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Basýn Özgürlüðü Ödülleri The Marmara Oteli'nde verildi. Törende Sürekli Basýn Kartý alanlara da plaket verildi. Ferat Gülver de plaket alan 50 gazeteci arasýnda.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 1987 yýlýndan bu yana verdiði Basýn Özgürlüðü Ödülü’nü bu yýl kiþi dalýnda gazeteci Ferai Týnç aldý.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Basýn Özgürlüðü Ödülleri The Marmara Oteli'nde verildi. Törende Sürekli Basýn Kartý alanlara da plaket verildi. Ferat Gülver de plaket alan 50 gazeteci arasýnda. Gülver törenin sonunda Oda Tv davasý nedeniyle tutuklanan ve bir süre önce serbest kalan gazeteci Nedim Þener'e geçmiþ olsun diyerek aldýðý ödül nedeniyle de tebrik etti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin basýn özgürlüðünün önemini vurgulamak amacýyla her yýl verdiði Basýn Özgürlüðü Ödülleri The Marmara Oteli'nde TAV'ýn desteðiyle düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende konuþan TGC Baþkaný Orhan Erinç þunlarý söyledi: "104’üncü yýl dönümünde sansürün varlýðýndan söz etmek zorunda kalýþýmýz utanýlacak bir durumda olduðumuzu simgeliyor. Bizler 24 Temmuz’larý 'Basýn özgürlüðü yolunda bir mücadele aþamasý günü' sayarak anýyor, doðal olarak da yasa maddelerine yerleþtirilen sansürcü yaklaþýmý ve baskýlar yoluyla otosansürü körükleyen yaklaþýmý gündeme getirerek eleþtirmenin özgün günü olarak deðerlendiriyoruz" dedi.

Küçük Resim

ÝFADE ÖZGÜRLÜÐÜ HERGÜN BÝRAZ DAHA ZORLAÞIYOR

Sorunlarýn baþýnda terörist konumunda yargýlanan meslektaþlarýnýn geldiðini ifade eden Erinç, "Bunlardan 90 dolayýndakiler tutuklu yargýlanýyor. Özel görevli mahkemelerin usul ve esasta yaptýklarý hatalardan dolayý üst düzey yönetici ve yargý görevlilerinin dile getirdiði eleþtiri ve suçlamalar gündemdeyken görevlerini sürdürmelerinin saðlanmasýný hukukla baðdaþtýrma olanaðý bulamýyoruz. 3’üncü yargý paketi yasalaþtýrýlýrken söylenenlerle uygulama arasýndaki çeliþkiler de Türkiye’nin hukuk anlayýþýnýn yetmezliðini ortaya koyuyor. Halkýn bilgilenme hakkýný kullanmasý da ifade özgürlüðü önündeki engeller kaldýrýlmadýðý için hergün biraz daha zorlaþýyor. Bugün Terörle Mücadele Yasasý’nýn kaldýrýlmasý, ceza öngören öteki yasalarýn da Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi’nin içtihatlarýna uydurulmasý isteðimizi bir kez daha yineliyoruz" dedi.

KÝÞÝ DALINDA FERAÝ TINÇ ALDI

TGC Basýn Özgürlüðü Ödülü, 1987 yýlýndan bu yana basýn özgürlüðünü savunan, bu uðurda çaba harcayan kiþi ve kuruluþa ayrý ayrý verildi. Ödül alan kiþi veya kuruluþun basýn özgürlüðünü savunma yolunda bir yýl içinde yaptýðý çalýþmalar deðerlendirildi. 2012 Basýn Özgürlüðü Ödülü kiþi dalýnda, basýn özgürlüðü konusunda yaptýðý çalýþmalarý, bu konudaki örgütlü mücadeleyi geliþtirmeye yönelik katkýlarý, sürece ulusal ve uluslar arasý mesleki destekleri katmayý baþarabilmesi gibi nedenlerle gazeteci Ferai Týnç’a verildi. Katkýlarýndan ötürü TAV Ýstanbul Genel Müdürü Kemal Ünlü’ye bir þükran plaketi sunuldu.

BEDRÝ ADANIR VE ZEYNEP KURAY’A ÖDÜL

Basýn Özgürlüðü Ödülü Büyük Seçici Kurulu ayrýca sayýlarý 100’e yaklaþan tutuklu gazeteciler adýna da 2012 Basýn Özgürlüðü Ödülü Bedri Adanýr ve Zeynep Kuray arasýnda paylaþtýrýldý. Cezaevinde bulunan Kuray adýna ödülü ablasý Sema Kuray, Adanýr adýna ödülünü kardeþi Kadriye Adanýr aldý. 2012 Basýn Özgürlüðü Ödülü’nün bu yýl kurum dalýnda gazeteciler ve yayýncýlar üzerindeki baskýlarý sürekli dile getirmesi, düþünce ve ifade özgürlüðü üzerinde raporlar hazýrlayarak kamuoyunu aydýnlatmasý nedeniyle Türkiye Yayýncýlar Birliði’ne (TYB) verildi. Týnç, Kuray, Adanýr’a ödüllerini TGC Baþkaný Orhan Erinç, TYB’ne ödülünü ise TGC Baþkanvekili Turgay Olcayto tarafýndan verildi.

ÖNCE ÖZGÜRLÜK GELÝR

Ödülünü TGC Baþkaný Orhan Erinç’in elinden alan Ferai Týnç konuþmasýnda, "Sözde gazeteciler gününü kutluyoruz. 104 yýl önceden bugünü görebilselerdi. Bizim duayenlerimiz gözlerine inanamazdý. Bugün deðiþik düþünceler ve siyasetleri savunan farklý bakýþ açýlarýyla haber yapan 100’e yakýn cezaevlerinde. Yetkililer bu duruma çözüm aramak yerine iki mazerete sarýlýyorlar. Gazetecilik dýþýnda hangi meslek dalýnda terörist olduðu gerekçesiyle cezaevini gönderilmektedir. Türkiye'nin uluslararasý kurumlarda basýn özgürlüðü konusunda sürekli uyarýlýr hale geldi. Dün gazeteciler günü nedeniyle düzenlenen bir toplantýda Ýçiþleri Bakaný basýn özgürlüðünden söz ederken 'ama güvenlik önce gelir’ dedi. Biz bir süre istikrar önce gelir diye basýn özgürlüðü ihlallerine gözümü yummak zorunda kaldýk. Bu istendi bizden. Þimdi ise önce güvenlik sonra özgürlük deniliyor. Hayýr arkadaþlar önce özgürlükler gelir. Bir toplumda güvende istikrarda insanlarýn özgürlüklerinden emin olarak yaþamlarýný sürdürmeleriyle mümkündür" dedi.

TINÇ BAÞBAKAN’A SESLENDÝ

Bu ödülü aldýðýmý duyduðumda hem hüzünlendiðini hemde büyük sevinç duyduðunu söyleyen Týnç, "Hüzünlendim sýkýldým. Çünkü gerçek demokrasilerde insanlar özgürlüklerinin peþinde koþtuklarý için ödüllendirilmezler. Bu doðal bir þeydir. Bu durum sadece muhalefet deðil iktidar açýsýndan da felakettir. Basýn özgürlülüðü, ihlalleri arttýðýnda toplumun gerçekle iliþkisi kesilir. Çözülme ve çöküþ baþlar. Ýþte arkadaþlar benim sýkýntýmýn nedeni de bunlar. Buradan okuduðu bir þiir nedeniyle cezaevine giren ifade özgürlüðünden yoksun býrakýlmanýn ne demek olduðunu bilen sayýn Baþbakan Erdoðan’a sesleniyorum, 'Paketlerle aðýr aksak deðil, cesaretle basýn özgürlüðünü tehdit eden maddeleri ceza yasasýndan ve basýn kanunundan ayýklayýn. Terörle mücadele yasasýný kaldýrýn, varolan yasalarla teröre karþý ciddi önlemler alýnabilir. Medyaya karþý kýrýcý, ayrýþtýrýcý, hedef gösterici üsluptan vazgeçin. Cezaevlerindeki gazetecilerin özgürlüklerine kavuþmalarý için öncülük edin. Bu adýmlar atýlmadan böyle en deðerli ödülleri alsak ta bayram yapamayacaðýz.' Genç meslektaþlarýmýn 24 Temmuzlarý özgürlük ortamý içinde büyük çoþku ve baþarý duygularýyla kutlamalarý için 104 yýl daha beklememeleri dileðiyle hepinize teþekkür ediyorum" dedi. Týnç, konuþmasýnýn sonunda duygulanarak gözyaþlarýný tutamadý.

Küçük Resim

"ONU DUVARLARDA DURDURAMAYACAK"

Zeynep Kuray'ýn ödülünü alan ablasý Sema Kuray da kardeþinin her zaman özgür ruhlu ve ezilenlerin yanýnda olduðunu belirterek, "Kardeþim sadece yazý yazdýðý için içerde. Onun içerde olmasý ailemi çok üzülüyor, ancak onu o duvarlar durduramayacak" dedi.

ACISINI ÇOK ÇEKTÝK

TYB adýna ödül alan Genel Baþkan Metin Celal Zeynioðlu, konuþmasýnda, "Maalesef her yýl gittikçe daha aðýrlaþan zorlaþan düþünce özgürlüðü savaþýmý var. TYB’nin raporlarý ne kadar etkilemiþtir ne kadar ses getirmiþtir bilmiyorum ama biz bunun acýsýný bu sene çektik. Bizim raporlarýmýzý baþtan beri hazýrlayan Yayýnlama Özgünlüðü Komitesi Baþkaný insan haklarý savunucusu Ragýp Zarakolu. O çileyi çekti ben ödülü Ragýp Zarakolu adýna alýyorum" dedi. Zeynioðlu konuþmasýnýn sonunda Zarakolu’nu kürsüye davet etti.

SAVAÞMAYA DEVAM EDECEÐÝZ

Kýsa bir konuþma yapan Ragýp Zarakolu, "Bu sadece sansürün kalkma yýldönümü deðil. Ayný zamanda Türkiye’nin de anayasal düzeni dönüþüm yeniden baþladýðý tarihtir. 1908 devriminin tarihidir 24 Temmuz. Yani baþarýsýz kalmýþ, tamamlanamamýþ bir demokratik devrimin yýldönümündeyiz. Ben o devrimi anýyorum. O devrimin ideallerine ihanet edenleri lanetliyorum. Ve Türkiye’nin hala yeni bir demokratik bir anayasa yapamayýþýný garipsiyorum. Ve 1908’in sloganýný tekrarlýyorum. Eþitlik, Kardeþlik, Adalet, ve Hürriyet. Bütün bunlar hala Türkiye’de güncelliðini koruyor. Onun hala savaþmaya devam edeceðiz. Özgürlük için" dedi.

SÜREKLÝ BASIN KARTI ALANLARA PLAKET

Ödül töreninin ardýndan Sürekli Basýn Kartý taþýma hakký kazanan TGC üyelerine günün anýsýna plaketler verildi. Plaket alanlar arasýnda Oda TV davasý kapsamýnda tutuklu yargýlandýktan sonra tahliye edilen Nedim Þener de vardý. Keþanlý gazeteci Ferat Gülver de Sürekli Basýn Kartý taþýma hakký kazanan gazeteciler arasýnda yer aldý.

Plaketlerin daðýtýlmasýnýn ardýndan sürekli basýn kartý taþýmaya hak kazananlar toplu hatýra fotoðrafý çektirdi.

GÜLVER, ÞENER’Ý TEBRÝK ETTÝ

Toplu fotoðrafýn çekimi sýrasýnda Gülver, Ergenekon davasý nedeniyle tutuklanan ve bir süre önce serbest kalan gazeteci Nedim Þener'e, geçmiþ olsun diyerek aldýðý ödül nedeniyle de tebrik etti. Þener de Gülver’i tebrik ederek baþarý diledi.

Tören verilen yemeði ardýndan sona erdi.
Bu haber 613 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR