Bugun...
GÜNEKAB Sözleþmesi imzalandý
Tarih: 10-05-2015 06:44:00 + -


Özcan, bugünü Keþan için tarihi bir gün olarak nitelendirdi.

Keþan, Ýpsala ve Enez ilçeleri ile bunlara baðlý 11 beldenin bir araya gelerek oluþturduðu Güney

Edirne Katý Atýk Birliði (GÜNEKAB)’ýn yaklaþýk 8 yýldan bu yana sürten mücadelesi nihayet sözleþmenin imzalanma aþamasýna gelmesi ile son buldu.

Katý Atýk Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi’nin bir süre önce yapýlan ihalesi sonuçlandý ve 16

Aðustos 2012 Perþembe günü ihaleyi kazanan firma ile sözleþme imzalandý.

Saat 15.00’te Keþan Belediye Meclis Toplantý Salonu’nda gerçekleþen toplantýya izinde bulunan

Keþan Belediye Baþkaný Mehmet Özcan, Çamlýca Belediye Baþkaný Halil Büyükyatýkçý, Mecidiye Belediye Baþkaný Recep Çýnar, Yenimuhacýr Belediye Baþkaný Recep Ordu, Hacý Belediye Baþkaný Cevdet Karagöz ile Keþan Belediyesi’nin GÜNEKAB delegeleri Erdoðan Gümülcineli, Ercan Daðlý, Tanju Þapçý katýldýlar.

Burada konuþan Mehmet Özcan, projenin baþlangýcýndan bu yana yaþanan geliþmeleri anlatarak

?unlarý söyledi. “Bugün Keþan adýna tarihi bir gün diye nitelendirebiliriz. Þehrimizin tarihinde ilk defa modern bir katý atýk tesisine kavuþmanýn ilk adýmýný veya son adýmýný atmak üzereyiz.Þu ana kadar çevremizin gerek kýrsal kesimi olsun gerekse büyük oranda nüfus barýndýran þehirlerimiz olsun çöp dediðimiz bugünkü literatürde de kanunlarda nizamlarda tanýmlanan þekli katý atýk diye hitap ettiðimiz sorunla ciddi anlamda bir çevreyi koruyacak olmasý gereken hele hele kültürümüzde temizlik imandan gelir felsefesine uyan bir çalýþma maalesef yapamamýþtýk toplum olarak. Þimdi dünyada Avrupa’da medeni ülkelerde bu nasýl yapýlýyorsa bölgemizde de artýk biraz sonra sözleþmesini imzalayacaðýmýz projenin hayata geçirilmesiyle böyle bir medeni tesise kavuþmuþ olacaðýz. O yüzden büyük bir mutluk duyuyorum, keyif duyuyorum. 8 yýlý aþkýn süredir ben þahsen bu proje üzerinde çok ciddi emeðim vardýr ve bugüne kadar getirdik. Biraz hafýzalarý yoklamak için ilk adýmý atýþýmýzdan geçtiðimiz süreçleri sizlere anlatmak istiyorum. 2004 yýlý Ekim aylarýnda Edirne il çevre müdürlüðünden bize bir yazý geldi. Deniliyordu ki Edirne ilini kuzey, orta, güney diye üçe ayýrdýk. Kuzeyde Edirne, Havsa, Lalapaþa, Süloðlu Edirne koordinatör belediye. Ortada Uzunköprü, Meriç baðlý beldeler organizatör belediye Uzunköprü Belediyesi. Güneyde Keþan, Ýpsala, Enez organizatör belediye Keþan Belediyesi olarak görevlendirdik. Þunu yapacaksýnýz; il çevre müdürlüðüne çöp kriterlerine uygun alternatif katý atýk bertaraf tesis alanlarý yani eski tabirle yeni, modern çöp tesislerini yapacaðýmýz alanlarý belirleyip bize gönderin. 2004’ün Ekim ayýnda teknik elemanlarla beraber Keþan, Enez , Ýpsala üçgenini coðrafyayý taradýk ve bizzat mahal gezileri yaptýk. 6 adet çöp kriterlerine uyabilecek bölgeyi koordinatlarýný belirterek il çevre müdürlüðüne sunduk. Bir yýl sonra 11 Ekim 2005 te il mali çevre kurumunda þuanda Keþan Edirne karayolunun 5. Km sinde Kocayarma devlet ormaný dediðimiz mevkide 172 dönüm orman arazisi bu maksada uygun görüldüðü ifade edildi ve il mali çevre kurumundan geçti. Bu resmi bir tanýmdýr, þu anlama gelir: Siz bundan sonra katý atýklarýnýzý yani çöplerinizi bu arazi parçasýnda halledeceksiniz. Bu çok önemli adýmdýr. Hemen akabinde 3 ilçe ve 11 belde belediyesiyle bir birlik kurduk, adýný da Güney Edirne Katý Atýk Birliði yani baþ harflerinin kýsaltýlmasýyla GEKAP ismiyle kurduk ve mali idareler birlikleri kanunu kapsamýnda kurulan bu birlik 2006 yýlý Aðustos ayýnda bakanlar kurulundan onaylandý, 2007 Haziran ayýnda bölgesel ÇED Toplantýsý’ný Keþanspor Düðün Salonu’nda yaptýk. 15 gün sonra da Ankara’da Çevre Bakanlýðý’nda 2.ÇED Toplantýsý’na gittik. Bu süre içersinde birlik eliyle katý atýk bertaraf tesinin projelendirilmesine baþladýk.Ýstanbul’dan bir firmaya projemizi verdik.Bu arada ÝTÜ Çevre Bölümü ile de çevre sorunlarýmýzla ilgili sürekli teknik destek aldýk. Onlarla birlikte çalýþtýk.Bu proje yapýmýndan sonra nihai ÇED aþamasýna girdik. Son ÇED toplantýmýz 27 Aðustos 2007 yýlýnda Ankara’da yapýldý. ÇED Raporu almak çok kolay bir süreç deðildir. 2010 yýlýnýn Ocak ayýnda kesin ÇED Raporumuzu aldýk.Bu arada projelerimizde Çevre Bakanlýðý’nda onaylandý. Tabi proje çalýþmalarý yaparken mevzuat gereði jeolojik , jeofizik, hidro jeofizik çalýþmalarýnýn bir hayli zaman aldýðýný sizlere belirtmek isterim.2009 yerel seçimlerinden tam projemiz onaylandý ÝPA Formlarýna davet edildik.Finansman arayýþýna girdik Mayýs 2009’da Orman arazilerinin tahsisi ile ilgili yönetmeliði Danýþtay yasanýn öngördüðünden fazla yetki verdiði gerekçesiyle iptal etti.Tabi bizim bertaraf tesis alanýmýz orman arazisi olduðu için burada bir duraklama sürecine girdik. Bakanlýk Orman Kanunu’nun ilgisi maddesinde deðiþiklik yaptý. Yönetmeliði tekrardan deðiþtirdiler. Bu da yaklaþýk 1.5 yýla tekabül etti. Süratle biz bu yeni yönetmelik ve yeni yasanýn öngördüðü þekilde bizden bakanlýðýn istediði belgelerimizi elden götürerek bakanlýða teslim ettik. Sonuçta ihale sürecine girdik.26 Aralýk 2011 tarihinde projemizi ihaleye çýkardýk. Katýlan firmalardan sanýyorum 2012 Ocak ayýnýn ikinci yarýsýnda en düþük teklif eden firmaya iþi verdik. Fakat bir üstteki firma yetkilileri ihaleyi kazanan firmanýn aþýrý düþük sorgulamasýný tam olarak veremediklerini belirterek itiraz etti. Bu arada da proje ihaleye çýkmazdan önce Çevre Bakanlýðý’nýn gýyabýnda bu tür tesisler için % 45-50’lere varan hibe paralar verildiði ibaresine dayanarak Meclis üyemiz Ercan Daðlý ile birlikte sayýn Bakan Veysel Eroðlu’ndan randevu alarak bölge milletvekillerimizle birlikte bakanýmýzý ziyaret ettik. Sayýn bakan hibe para sözü verdi. ?haleye çýkmazdan önce bir hafta arayla toplam 1 milyon 900 bin TL bu maksatla kullanmak üzere belediye hesabýna bu parayý yatýrdýlar. Neticede birliðin durumunu hepiniz biliyorsunuz. Ýhale ile ilgli itirazlar neticelendi geçen hafta itibariyle ÇEVKA Ýnþaat Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi ihaleyi kazandý.Ýhalenin bedeli 4 milyon 969 bin TL’DÝR Proke Paþayiðit’te bulunan Kocayarma Mevkii’ndeki 160 bin 400 m2’lik bir alana uygulanacaktýr. Proje 18 ayda tamamlanacaktýr. Uzun hikayenin sonunda biraz sonra sayýn ÇEVKA Firmasý’nýn sahibi ve sorumlusu ile birlikte ihale sözleþmesine imza atacaðýz.Yakýn zamanda da yer teslimi yapýp geçenlerde sizlere bahsettiðim Çevre ve Þehircilik Bakaný Veysel Eroðlu’na buradan teþekkür ediyorum.Kendisinin de temel atma töreninde olmasýný arzu ediyorum demiþtim.Bu projeyle beraber ayrýca Keþan’ýn atýk su arýtma tesislerinin kolektör ihalesi de sonuçlandý. Ýkisini de ayný günde bir temel atma töreninde kazmayý vurmayý hedefliyoruz. Temel atma ve açýlýþta da sayýn bakan Eroðlu’nu sizlerin aracýlýðýyla bir kez daha aramýzda görmekten mutluluk duyacaðýmý belirtmek isterim. Ben bugün iki mutluluðu birden yaþýyorum. Bugün benim doðum günüm bir tesadüftür. Bugün ayrýca Keþan’ýn temizliði açýsýndan da bir doðum günüdür. Bölgemize hayýrlý olsun. Bu proje sadece Keþan’ý ilgilendiren bir proje deðildir. Bu proje Keþan, Ýpsala,Enez ilçeleri ile bunlara baðlý 11 beldeyi ilgilendiren bir projedir. Þu an birliðimize her ne kadar Keþan, Ýpsala ve Enez ilçeleri ile 11 belde belediyesi üye ise de çevre mevzuatýna göre belediye sýnýrlarý dýþýnda kalan yerleþim alanlarýnýn da bu projeden faydalanmak zorundalar. Çevre yasalarýna göre bölgede böyle bir tesis inþa ettikten sonra belediye sýnýrlarý dýþýndaki yerleþim alanlarý da çöplerini geliþigüzel atamayacaklar. Bir disiplin içersinde onlarda toplanýp orda bertaraf edilecekler. Dolayýsýyla Edirne’nin güneyinde böyle bir iþletmeyi sadece Keþan’ý ilgilendirmeyen 3 ilçenin tamamýný ilgilendiren bir proje olduðu için daha da anlamlý bhizimn için.Konuþmamýn baþýnda ifade ettiðim üzere bize Edirne’yi 3 bölgeye ayýrdýk þöyle þöyle yapýn diyen bildiriden sonra bu iþe dört elle sarýldým. Allaha þükür þu anda Edirne ilinde ilk adýmý biz atýyoruz. Orta ve Kuzey Bölgelerinden çok çok ilerdeyiz onu da gururla iftiharla söylüyorum. Çünkü 8.5 yýllýk emeðim var burada. Kolay deðil bu iþleri yapmak hele hele katý atýk çöp tesisi yapmak.Bu iþ zor bir iþtir. Bu tesisin ne anlama geldiðini kolay anlatamazsýnýz vatandaþlara eskisi gibi olacak bir ?ekilde reaksiyonu görürsünüz. Ama biz bunlarý hallettik ve bugün sözleþme imzalama aþamasýna geldik. Yer teslimi aþamasýna geldik. Geçen dönem bu yola çýktýðýmýzda özellikle birlik kurma aþamasýnda tabi ki þu andaki GÜNEKAB Meclisi yapýsý içersinde olmayan arkadaþlarým var.O dönem GÜNEKAB Birliði’ni kurarken 3 ilçe ve 11 belde belediye baþkaný arkadaþým hiçbir itirazlarý olmadan bir araya geldik. Deðiþik siyasi partilerden olmamýza raðmen bölgemizin sorununa inandýk kenetlendik bana o dönemin meclisi ve bu dönemin meclsi bana çok büyük destek verdiler ve bugünlere geldik. Ben belediye baþkaný arkadaþlarýma ve meclis üyesi arkadaþlarýma teþekkür ediyorum.”

Özcan’dan sonra söz alan ÇEVKA Ýnþ.San. ve Tic.Ltd.Þti. Firmasý sahibi Bekir Alyüz’de, “ihaleye

girdiðim zaman sayýn baþkanýn bu konuda verdiði emeði takdir ederek baþkanýmla paylaþmýþtým.Bizler müteahhit olarak genelde siyasilerle bu iþleri yapýyoruz. Biliyorsunuz seçimle gelen siyasilerin çok dedikodularý olur zaman zaman.Biz ÇEVKA Ýnþaat olarak Türkiye’nin en büyük firmasýyýz.Bu konuda uðraþ veren firmalar 3-4 adet katý atýk sahasý yapmýþken biz yýlda 3-4 tane katý atýk sahayý yapýyoruz.Onun için bu konuda gayet rahatýz. Ýyi bir ekibe sahibiz.Projenin uygulanacaðý yer Türkiye’nin en güzel katý atýk sahasýnýn yapýlacaðý bir yer. Kýþýn ve yazýn iþletmeye müsait bir yer. Baþkanýmýzý da bu konuda tebrik ediyorum” dedi.

Özcan ayrýca bu proje baþlar baþlamaz eski çöplükle ilgili hazýrlanan revizyon proejesine

baþlayacaklarýný ve Keþan’ý bu tür bir çirkin görüntüden kurtarmak amacýnda olduklarýný belirtti.

Daha sonra Özcan ve Alyüz, sözleþmeyi hayýrlý olmasý dilekleri ile imzaladýlar.

Ýmza töreninin ardýndan Özcan, doðum günü pastasýný kesti ve 57 yaþýna girdiðini belirterek bu

anlamlý kutlama için personeline teþekkür etti.

 

Küçük Resim
Bu haber 507 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR