Bugun...
Hasan Þen 2011 tarýmýný deðerlendirdi
Tarih: 10-05-2015 04:44:00 + -


Keþan Ziraat Odasý Baþkaný Hasan Þen, dün yaptýðý açýklamada, 2011 yýlýný deðerlendirerek, çiftçinin 2012 yýlýndan beklentileriyle ilgili düþüncelerini aktardý

  • Keþan Ziraat Odasý Baþkaný Hasan Þen“Yýllarca birikim yapan çiftçi, o birikimini harcamaya baþladý” dedi.

Keþan Ziraat Odasý Baþkaný Hasan Þen, dün yaptýðý açýklamada, 2011 yýlýný deðerlendirerek, çiftçinin 2012 yýlýndan beklentileriyle ilgili düþüncelerini aktardý.

2011 YILI FÝYAT BAZINDA ÝYÝ GEÇMEDÝ

2011 yýlýnýn verim açýsýndan çok iyi geçtiðini bildiren Þen, ancak fiyat ve desteklemeler açýsýndan bir takým sýkýntýlarýn olduðunu belirterek, “2011 yýlý çiftçi bazýnda iyi geçti denilebilir. Ancak devletin çiftçi politikalarý ve verdiði destekler biraz düþündürücü. Verim konusunda herhangi bir sýkýntý yok.  Ama fiyat konusunda çok büyük problem var. Geçen yýlý baz alýrsak, fiyat konularýnda, girdi maliyetlerinde artýþ olmasýna raðmen, çiftçinin ürettiði ürünlerde gerekli fiyatlar verilemedi. Ayçiçeðinde fiyatlar biraz yüksek olsa bile, verim azdý. Çeltikte tam bir hayal kýrýklýðý yaþandý. Geçen yýl 1,15-1,20 TL arasýnda fiyat varken, þu anda 0,75- 0,90 TL arasýnda fiyat vardý. Bu demektir ki, çiftçinin cebinden para uçuyor. Girdi maliyetleri ona keza. Mazot, gübre, icar parasý aldý baþýný gidiyor. Ama pek iç açýcý olarak geçtiðini söyleyemeyiz. Özellikle desteklemeler ve devletin politikalarý konusunda çok büyük yanlýþlar var. Mesel harman sezonunda 0,50-0,60 TL olan buðday fiyatlarý, su anda 0,53 TL civarýnda. Önceki yýllarda çiftçiler ürünlerini beklettiði zaman, ürettiði maldan para kazanýyordu. Ancak þu anda öyle bir durum yok.” dedi.

TRAKYA ÇÝFTÇÝSÝ, MODERN TARIM YAPIYOR

Desteklemelerin yetersiz olmasý nedeniyle çiftçinin zarar gördüðünü ifade eden Hasan Þen, þunlarý söyledi: “Verim açýsýndan zaten Trakya çiftçisi modernleþmiþ vaziyette. Trakya topraklarý da verimli. Buna bölgemizdeki modern tarým yapan çiftçiler de eklenince problem olmuyor. Tek problemimiz, desteklerin çok az olmasý. Þu anki destekler ile 2-3 yýl önceki destekler arasýnda pek fark yok.O dönemlerde desteklemeler, çiftçiyi karþýlýyordu. Zarar ettirmiyordu. Ancak þu anki destekler sadece sigara parasý gibi kaldý. Hava þartlarý konusunda, 2011 yýlý çiftçiye biraz yaradý. Ýklimimiz deðiþiyor. Mesela buðday ekim sezonu baþladýðýnda yaðýþ yoktu. Buðdaylar ekildi. 60 gün içersinde hiç yaðmur yaðmadý. Bu çiftçiyi tedirgin etti. Ancak þu anda yaðýþlar devam ediyor. Bu bizim için sevindirici, gelecek yýl için sevindirici. “

ÇÝFTÇÝ KENDÝ BÝRÝKÝMELERÝNÝ HARCAMAYA BAÞLADI

Çiftçinin gün geçtikçe kendi birikimlerini harcamaya baþladýðýný kaydeden Þen, “Çiftçi gün geçtikçe, kendi birikimlerini yemek zorunda kalýyor. Bu da çiftçiyi çok sýkýntýya sokuyor. Mesela yýllarca birikim yapan çiftçi, þimdiki fiyatlarda, o birikimini harcamaya baþladý. Mesela geçtiðimiz günlerde Volkan Gazetesi’nde Tolga Mercan’ýn bir açýklamasý vardý. 2012 yýlýnda traktör satýþlarýnýn %10-%20’lere düþeceðini söyledi. Bu da çiftçiliðin ne hale geldiðinin göstergesidir. Geçen Tüyap’ta fuara gittik. Burada traktör üreticilerinin de en büyük sýkýntýlarýndan biri buydu. Kimse traktör almýyor, çünkü önünü göremiyor.  Eðer böyle giderse, belki çiftçiler çiftçiliði býrakma aþamasýna bile gelebilir. Býrakmasa bile borçlanacak. Borçla yapýlan iþlerin sonu da tarla arazisini satmaktýr. Bu da yeni çiftçiler üretir. Ne olur, sadece çiftçilerde emekli maaþý alanlar, yaþam standardýný kölelik gibi sürdürür.” diye konuþtu.

BEREKETLÝ BÝR YILIN GEÇMESÝNÝ DÝLÝYORUZ

2012 yýlý ile ilgili beklentilerini de ifade eden Hasan Þen, “2012 yýlý için þu anda bir þey söylemek için çok erken.  En çok beklediðimiz, bereketli bir yýlýn geçmesi, verimin iyi olmasý ve fiyat politikalarýnýn gözde geçirilmesi. Devlet desteklerinin, gübre mazot desteklerinin iyileþtirilmesini istiyoruz.  Verim konusunda bir þey diyemeyiz. Ona Allah karýþýr. Bunu söylemek için kain olmak gerekir.”dedi.

YEM BÝTKÝLERÝNE YÖNELÝNMELÝ

Þen, açýklamasýna þöyle devam etti: “Çiftçilerimiz buðday, ayçiçeði, çeltik gibi ürünlerin dýþýnda biraz da yem bitkilerine yönelmeli. Hayvancýlýkta yem bitkileri çok önemli. Zaten þu anda yem fiyatlarýnda da artýþ var.  O nedenle sýkýntý çekmek istemeyen hayvan üreticileri, kendi yemlerini kendileri üretsinler. Benim tavsiyem budur. Çeltik konusunda da köylü bazýnda çeltik üreten üretici sayýsý her yýl git gide azalýyor. Zaten çeltik üreticilerinin çoðu fabrikatörler. Yani fabrika sahibi olan üreticiler, daha çok çeltik ekiyor. Sanki, çeltik piyasasý bunlarýn eline kalacak diye gözüküyor. Çünkü Toprak Mahsülleri Ofisi, üreticisine sahip çýkmýyor. Çýkmadýðý için de çeltik üretimi git gide tekelleþmeye baþladý.”

BUÐDAY DESTEKLERÝ 27 YA DA 28 ARALIKTA ÖDENECEK

Son olarak da bu
Bu haber 546 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR