Bugun...
Hayati Gülver: Hayatta ilk önce mutlu olmayý öðrenmemiz gerekiyor
Tarih: 10-05-2015 05:16:00 + -


Keþan RAM (Rehberlik Araþtýrma Merkezi) Rehber Öðretmeni Hayati Gülver, 2011-2012 Eðitim-Öðretim Yýlý 2. Dönemi’nin sýnavlarla geçeceðini belirterek, öðrenciler ile velileri bu konuda bilgilendirdi.

  • Hayati Gülver, bu dönemin öðrenciler için sýnav maratonu þeklinde geçeceðini belirterek, hayatta mutlu olmanýn sýnavý kazanmaktan daha da önemli olduðunun altýný çizdi.

 

Keþan RAM (Rehberlik Araþtýrma Merkezi) Rehber Öðretmeni Hayati Gülver, 2011-2012 Eðitim-Öðretim Yýlý 2. Dönemi’nin sýnavlarla geçeceðini belirterek, öðrenciler ile velileri bu konuda bilgilendirdi.

2. DÖNEM YOÐUN GEÇECEK  

Ýkinci dönem, ilköðretim ikinci kademe öðrencileri ile lise son sýnýf öðrencileri için sýnav heyecanýyla geçecek. Ýlköðretim ikinci kademe öðrencileri SBS (Seviye Belirleme Sýnavlarý)’ye katýlacak. Milli Eðitim Bakanlýðýnýn sýnav takvimine göre, SBS ile Parasýz Yatýlýlýk Bursluluk Sýnavý, ilköðretim 8. sýnýf öðrencileri için 9 Haziran tarihinde yapýlacak. Ýlköðretim 5, 6, 7. ve ortaöðretim 9, 10 ve 11. sýnýflarýn gireceði Parasýz Yatýlýlýk ve Bursluluk Sýnavý 10 Haziran tarihinde düzenlenecek. Lise son sýnýf öðrencilerinin katýlacaðý üniversiteye giriþ sýnavlarýnýn ilk aþamasý YGS (Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý) 1 Nisan Pazar günü yapýlacak. Üniversiteye giriþte ikinci aþama olan LYS (Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý) baþvuru tarihi 24-30 Nisan tarihleri arasýnda alýnacak. LYS, 16-17 Haziran ve 22-24 Haziran tarihlerinde beþ oturumda gerçekleþtirilecek.

ÖÐRENCÝLER ÖNCELÝKLE HEDEF BELÝRLEMELÝ

Öðrencilerin küçük yaþlarda, aileleri ve öðretmenleri tarafýndan hedef belirleme konusunda ciddi bir þekilde bilinçlendirilmesi gerektiðini ifade eden Gülver, “Çocuðun, küçük yaþta ileriye dönük uzun dönemli bir amacýnýn olmasý onun gününü, ayýný ve yýlýný daha verimli kullanmasýný saðlar. Eðer bir çocuk gününü iyi deðerlendirirse tüm zamanýný iyi deðerlendirmeyi öðrenecek. Zamanýný iyi deðerlendiren bir insansa hedefine muhakkak ulaþacaktýr. Yani doktor olmak isteyen bir çocuk ne yapmalý? Doktorluk sayýsal bir alan olduðu için fen ve matematik alanýnda günde 100 soru, ayda, 3 bin çözecek. Buda öncelikle o çocuðun hedefine ulaþmasýnda bir adým olacak fen lisesini kazanmasýna yardýmcý olacak. Fen lisesini kazanan bir çocukta hedefine daha da yaklaþacaktýr. Bilindiði gibi fen liselerinin üniversiteyi kazandýrma oraný Anadolu liselerine göre daha yüksek.” dedi.

SADECE SINAV ODAKLI OLMAK YANLIÞ

Hayati Gülver, öðrencilerin sadece sýnava odaklý olmasýnýn da yanlýþ olacaðýný dile getirerek, þunlarý söyledi:“Sadece akademik alanda deðil de, çocuðun diðer sosyal alanlarda da geliþmesi, aile ve arkadaþ iliþkilerini iyi saðlamasý gerekiyor. Rekabet güzel bir þey. Ancak çocuklar rekabet ederken birbirini ezme, birbirini aþaðýlama anlamýnda bir rekabete giriþmemelidirler. Bu toplumsal deðerlerin aþaðýya çekilmesine sebebiyet verebiliyor. Çocuklar, eksiklerini görerek, kendilerini daha iyi bir noktaya getirme anlamýnda rekabet içerisinde olmalýdýr.

EVDEKÝ FÝZÝKÝ ORTAMDA ÇOK ÖNEMLÝ

Eðitimin aileden sonra okulda baþladýðýný hatýrlatan Gülver, “Çocuk, okulda öðretmenini iyi bir þekilde takip etmeli. Merak ettiði þeyleri mutlaka öðretmenine sormalý. Daha sonra okulda öðrendiði þeyleri mutlaka evde tekrar etmeli. Öðrenilen bir þey tekrar edilmediði sürece kýsa sürede unutuluyor. Mutlaka öðrenilen þeyler belirli aralýklarla tekrar edilerek, gözden geçirilmeli. Velilere burada düþen en önemli görevlerden biri çocuðun eve geldiðinde huzurlu bir ortam bulmasý. Veliler, kesinlikle çocuklarýnýn yanýnda tartýþmayacaklar. Evdeki fiziki ortamda çok önemli. Þu an kýþ aylarýný yaþýyoruz. Çocuk soðuk bir ortamda çalýþtýðý takdirde verim alamayacaktýr. Ayrýca eðer ailenin imkaný varsa çocuðuna ayrý bir oda saðlamalýdýr. Ders çalýþýrken ayný ortamda televizyon veya radyo gibi unsurlar kesinlikle açýlmamalýdýr.” þeklinde konuþtu.

ÝNSANI MUTLU EDEN EN ÖNEMLÝ UNSUR MESLEÐÝNDEN HAZ ALMASIDIR

Hayati Gülver, öðrencilerin sýnavlarý “Her þeyin sonu” olarak görmemeleri gerektiðini belirterek, þunlarý kayýt düþtü: “Bu gün hayatta mutlu olan herkes üniversite sýnavýný kazananlardan veya iyi bir mesleði olanlardan oluþmuyor. Hayatta ilk önce mutlu olmayý öðrenmemiz gerekiyor. Burada tabi ailelere ve öðretmenlere büyük rol düþüyor. Öðrenciler, kendi yetenekleri, bilgileri doðrultusunda bir mesleðe yönelmeleri gerekli. Böylece, insan yaptýðý meslekten haz duyacaktýr. Hiç kimse; <Üniversiteye gireyim, bir iþ sahibi olayým> anlayýþýyla hareket etmemelidir. Çünkü seçeceðimiz mesleði ömür boyu yapacaðýz. Ýnsaný mutlu eden en önemli unsur mesleðinden haz almasýdýr. Bir meslekten çok para kazanabilirsiniz ama o meslekten tat almadýðýn sürece hayatýný mutlu bir þekilde sürdüremezsin.

GERÇEKÇÝ HEDEFLER KOYMAK GEREKÝYOR

Meslek seçimi konusunda ailelere de büyük rol düþtüðünü ifade eden Gülver, sözlerini, “Veli, çocuðunu çok iyi tanýmalý. Çocuðun kabiliyetlerini, kapasitesini iyi bilecek ve çocuðunu o yönde yönlendirecek. Herkes doktor, avukat veya öðretmen olamaz. Her meslek ayrý bir yetenek ister. Kimisi sözel, kimisi sayýsal kimisi ise fiziki yetenek ister. O nedenle çocuðunuz hangi alanda yetenekli ise o alana yönlendirmeye gayret gösterelim. Gerçekçi hedefler koymak gerekiyor. Ayrýca ikincil hedefler koymakta önemli. Eðer insan hedefine ulaþamazsa büyük bir hayal kýrýklýðýna uðruyor. Ama ikinci bir hedef koyarsa insan uðradýðý hayal kýrýklýðýndan uzaklaþmýþ olur.” diyerek sonlandýrdý.

 

 Bu haber 563 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR