Bugun...
Helvacýoðlu: 2012'de tedbir almalý ama paniðe gerek yok
Tarih: 10-05-2015 04:45:00 + -


KTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Helvacýoðlu, 2011 yýlýna dair tarým, turizm ve ticaret sektörlerine dair deðerlendirmelerde bulundu

diyerek sonlandýrdý.

  • 2011 yýlýnýn ticaret anlamýnda bir dönüm noktasý olduðunu belirten Mustafa Helvacýoðlu, “Sadece bölgemizde deðil Türkiye ve dünyada çok büyük geliþmeler yaþýyoruz.  Avrupa ve tüm dünyada yaþanan kriz etkisini her yerde göstermeye baþladý. Bizim de tedbir almamýz ama paniklememiz gereken bir 2012 yýlý bekliyorum.” dedi.

 

KTSO (Keþan Ticaret ve Sanayi Odasý) Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Helvacýoðlu, dün yaptýðý açýklamada, 2011 yýlýna dair tarým, turizm ve ticaret sektörlerine dair deðerlendirmelerde bulundu.

SADECE BÖLGEMÝZDE DEÐÝL TÜRKÝYE VE DÜNYADA ÇOK BÜYÜK GELÝÞMELER YAÞIYORUZ

2011 yýlýnýn ticari açýdan sýký bir yýl olduðunu belirten Helvacýoðlu“Herkes eski alýþkanlýklarýný býrakma yolunda hareket ediyor. 2011 yýlý ticaret anlamýnda bir dönüm noktasý oldu. Çünkü sadece bölgemizde deðil Türkiye ve dünyada çok büyük geliþmeler yaþýyoruz. Dünyada ekonomik anlamda deðiþimler var. Bölgemizde ve ülkemizde 2012 yýlýnda durgunluk yaþayacaðýmýz görünüyor. Avrupa krizi çok önemli aþamaya geldi. Dünya krizi her yerde etkisini göstermeye baþladý. Bizim de tedbir almamýz ama paniklememiz gereken bir 2012 yýlý bekliyorum.” dedi.

DIÞARIDAN ÇOK MAL GÝRÝYOR

Mustafa Helvacýoðlu, bölgenin tarým, ticaret ve turizm aðýrlýklý geçindiðinin ifade ederek þunlarý söyledi: “2012 yýlýnda tarýmda daha zor dönülecek bir viraja gireceðiz gibi görünüyor. Özellikle çeltikte üretilen malýn %70’i stoklarýmýzda yatýyor. Ekonomiye katýlmayan stok payýmýz var. Þuana kadar çeltiðin  %20-30’u piyasaya girdi. Çeltik üreticimiz maliyetlere yakýn bir fiyat olduðu için olaðanüstü rahatsýzlýk çekiyor ve malýný satmýyor. Malýný satmadýðý için para ekonomiye girmiyor. Ben yarýnlarda çok büyük fiyat deðiþikliði olacaðýný düþünmüyorum. Çünkü dýþarýdan çok mal giriyor. Bu da üretici çiftçilerimizi zorluyor. Bu yýlýn fiyat bereketinde olumsuzluk yaþayan çiftçimizin önümüzdeki yýl daha da dikkatli davranacaðýný düþünüyorum. Belki ayný oranlar ekilmeyecek. Bu bir kayýp mý? Evet, bölgenin tarým ekonomisine ciddi bir darbedir.”

2012’DE TARIMI ÞEKÝLLENDÝRMEMÝZ GEREKÝYOR

Bölgedeki tarým yapýsýnýn ve þeklinin masaya yatýrýlmasý gerektiðinin altýný çizen Helvacýoðlu“Hamzadere Barajý’nýn tamamlanmasýna az bir süre kaldý. Keþan, Enez ve Ýpsala tarým kuruluþlarý ile hep beraber bölgenin sulama projeleri ile ilgili alternatif tarým ve planlý üretimi geliþtirmemiz gerekiyor. 2012’de tarýmý þekillendirmeliyiz. Yani tarýmýn geleceðini tasarlamalýyýz. 2012 yýlý bu konuda bir baþlangýç olmalýdýr. Çünkü buna etkenler var. Dünya piyasalarý fiyatlarý etkiliyor, girdiler çok arttý, Hamzadere Barajý’ný en iyi þekilde kullanmalýyýz, küresel ýsýnma iklim yapýsýný bozacak yaðýþlar veya doðal afetlerde tarýmýmýzý etkileyeceði yýllara giriyoruz. Yani girdileri kontrol altýna alma, planlý üretim yapma, Hamzadere Barajý’ný þekillendirme, dünya piyasalarýný iyi takip etme ve birde alternatif ürünlere yönelme zamaný geldi. Ne ekersek onu biçeriz dönemi bitti. Birlik beraberlik çerçevesi içerisinde tarýma akýl ve bilim girmeli.” þeklinde konuþtu.

TARIM KURULUÞLARIMIZ SEKTÖRDE YAÞANAN GELÝÞMELERÝ TAKÝP EDÝP TARIMI ÞEKÝLLENDÝRMELÝ

Mustafa Helvacýoðlu, küçük çiftçi sayýsýnýn her geçen gün azaldýðýna dikkat çekerek, þunlarý söyledi: “Bu konuda da çiftçilerimiz dikkatli olmalý. Son günlerde yurt dýþýnda ve yurt içinde tarým fuarlarýna katýldýk. Gördük ki hayvancýlýk ve tarýmda çok hýzlý geliþmeler yaþanýyor. Bunlarý tarým kuruluþlarýmýzýn iyi takip edip, tarýmý þekillendirmesi gerektiðine inanýyorum.”

KEÞAN’DA 5 YIL ÝÇERÝSÝNDE NÜFUSUN, TÝCARET YAPISININ, MARKALAÞMANIN, POTANSÝYELÝN EN AZ 2’YE KATLANACAÐINA ÝNANIYORUM

Bölgedeki ticaretin Keþan’da birleþtiðini dile getiren Helvacýoðlu“Bundan sonra Edirne’den Çanakkale’ye, Tekirdað’dan Kavala’ya kadar bölgemiz tam bir ticaret pazarý olacak. Bu ticaret bölgesinden Keþan, ticaret potansiyelini arttýrarak pazardan daha çok pay almalý. Þuanda iç yatýrýmcýmýz izliyor, dýþ yatýrýmcý hamle yapýyor. Yani içerideki iþletmelerimiz bekle gör politikasýný izliyor, dýþarýdakiler harekete geçti. Ýçerideki yatýrýmcýlarýmýzýn da harekete geçmesi gerekiyor. Keþan’da 5 yýl içerisinde nüfusun, ticaret yapýsýnýn, markalaþmanýn, potansiyelin en az 2’ye katlanacaðýna inanýyorum. Ýnþaat, eðitim, turizm ve alýþveriþ sektöründe bölgemiz, bu bölgenin lideri olacak. Keþan’ý yeniden tasarlamamýz gerekiyor. Ýyileþtirmeleri masaya yatýrmamýz, yeni yapýlacaklarý da programlamamýz gerekiyor. Yalnýz bu bugünkü daðýnýklýðýmýz ile olmaz. Daðýnýklýk, birlik beraberlik anlamýnda. Birlik beraberlik içerisinde hareket etmediðimiz sürece Keþan’ýn geliþmesini geciktiririz. Planlarýmýzý 2023’e göre yapýyoruz ama biz çok acilen kýsa vadeli neler yapabilirizi masaya yatýrmamýz gerek. Þehir içi planlamasý, þehir dýþý yapýlanmasý, yeni Keþan’ýn ve merkez Keþan’ýn düzenl
Bu haber 544 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR