Bugun...
Ýhsan Ulusoy: Köy garajýna T-2 Yetki Belgesi alýnmasý yerinde bir uygulama
Tarih: 10-05-2015 05:18:00 + -


Keþan Þoförler ve Otomobilciler Odasý Baþkaný Ýhsan Ulusoy, dün yaptýðý açýklamada, þuandaki köy garajýna T-2 Yetki Belgesi alýnmasýnýn yerinde bir uygulama olduðunu kaydetti.

Keþan Þoförler ve Otomobilciler Odasý Baþkaný Ýhsan Ulusoy, dün yaptýðý açýklamada, þuandaki köy garajýna T-2 Yetki Belgesi alýnmasýnýn yerinde bir uygulama olduðunu kaydetti.

BELEDÝYEMÝZÝN YAPTIÐI YERÝNDE BÝR UYGULAMA

Keþan Belediye Baþkaný Mehmet Özcan’ýn yerel basýnda açýkladýðý T-2 Yetki Belgesi alýnmasýný kararýnýn yerinde bir uygulama olduðunu belirten Ulusoy“Biran önce yerine getirilmesini istiyoruz. Þuanda D-4 Yetki Belgesi almak isteyen 58 tane arkadaþýmýzýn müracaatý var. Onlarýn belge almasý için T-2 Yekli Belgesi ile Köy Garajý’nýn terminal olmasý þart. Belediyemizin de yaptýðý uygulama yerinde bir uygulamadýr. Þuanda esnafýmýza da yardýmcý oluyorlar.” dedi.

GÝRÝÞ ÇIKIÞLARDA ÝSTÝKLAL CADDESÝ KULLANILACAK

Ýhsan Ulusoy, Keþan’da þuanda þehirlerarasý terminalin mevcut olduðunu ancak köy terminalinin olmadýðýný ifade ederek, þunlarý kaydetti: “Ona da þuanda mevcut olan terminalimizi uygulamaya çalýþýyoruz.  Þuandaki ki kullanýlan yer terminal deðildi ama belediye baþkanýmýz terminal haline getiriyor. Giriþ çýkýþlarda Ýstiklal Caddesi kullanýlacak. Yani stadýmýzýn olduðu yol býrakýlacak. Garaja Ýstiklal Caddesi yönünden giriþ ve çýkýþlar olacak. Birde garaj içinde baþkanýmýz tarafýndan yeni düzenlemeler yapýlacak. Saati gelen arkadaþýmýz10–15 dakika kala köy terminaline girecek yolcusunu alýp çýkýþ yapacaklar. Böylece içeride bir artýþ olmayacak. Sabahýn erken saatlerinde gelen arkadaþlarýmýz araçlarýný belirli yerlerde muhafaza edecekler ama köy terminali içerisinde araçlarýný býrakmalarýný belediyemiz önleyecek. Ayný zamanda hiç kimse þehir içinde kimsenin aracýný býrakma hakký yok.”

KÖY GARAJINDA DA YAZIHANELER OLACAK

T-2 Yetki Belgesi’nin alýnmasýnýn ardýndan köy garajýnda da yazýhaneler olacaðýný dile getiren Ulusoy“Belediye garaj içinde yazýhaneler için düzenleme yapacak. Þuanda bizim 58 tane aracýmýz var. En az bir F-1 belgesi olan 10 yere bilet kesebilecek. Onun içinde buna göre bir ayarlanma yapýlacak. Köy garajý dediðimiz yerdeki esnafýmýzý ellemeyecek. Onlar yerlerini muhafaza edecekler.” þeklinde konuþtu.

BU ALAN KÖYLERDEN VE CÝVAR ÝLÇELERDEN GELEN ARAÇLARIMIZIN YERÝ OLACAK

Ýhsan Ulusoy, T-2 Yetki Belgesi’nin alýnmasýndan sonra köyler arasýnda taþýmacýlýk yapan kooperatiflerde hiçbir deðiþiklik olmayacaðýnýn altýný çizerek, sözlerini þöyle tamamladý: “Yayla, Erikli, Malkara, Enez, Gelibolu tarafýndan gelen arkadaþlarýmýz yine ayný yere gelecek. Bu alan köylerden ve civar ilçelerden gelen araçlarýmýzýn yeri olacak. Belediye baþkanýmýzda þehirlerarasý terminal olmayacaðýný açýkladý.” 

 
 

Kaynak: Ayhan Gülver

Bu haber 325 defa okunmuştur. 
 
Etiketler :

YORUMLARHenüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.
Bu haber 606 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR