Bugun...
İzzetiye Köyü de Keşan'a bağlandı
Tarih: 12-05-2015 05:38:00 + -


Paşayiğit beldesinden sonra İzzetiye Köyü de Keşan'ın mahallesi oldu. İzzetiye'de yapılan oylamada 585 seçmenden 392'si 'Evet' dedi.

 
 
İzzetiye Köyü de Keşan'a bağlandı
 
 

 

Ýzzetiye'de yapýlan referandumda 585 seçmenden 392'si 'evet' oyu kullanarak, Ýzzetiye'nin Keþan'ýn mahallesi olmasýný kabul edildi. 
Paþayiðit’ten sonra Ýzzetiye’nin de Keþan’a baðlanmasý ile Keþan’ýn mahalle sayýsý 11’e çýkacak.
Ýzzetiye’nin Keþan’a baðlanmasý konusu Keþan Belediye Meclisi’nin Aðustos ayýnda yapacaðý olaðanüstü toplantýda kesinleþecek.
Ýzzetiye’nin Keþan’a baðlanmasý ile ilgili referandum dün 08.00-17.00 saatleri arasýnda yapýldý.
Ýzzetiye Köyü Ýlkokulunda 2 sandýkta yapýlan referandumda, toplam 657 seçmenden 586’sý oy kulandý. 392 seçmen ‘evet’ oyu verirken, 193 seçmen ‘hayýr’ dedi, 1 oy da boþ çýktý.
Böylece Ýzzetiye halký Keþan’a baðlanma yönünde karar verdi. Ýzzetiye’nin Keþan’ýn mahallesi olma konusunda son kararý ise Keþan Belediye Meclisi verecek. Eðer Meclis, Ýzzetiye’nin Keþan’a baðlanmasýný onaylarsa, Ýzzetiye Keþan’ýn 10. mahallesi olacak.
Öte yandan, Paþayiðit Belediye Meclisi de Keþan’a baðlanma kararý almýþ, karar 4 Mart 2013 tarihindeki Keþan Belediye Meclisi toplantýsýnda görüþülerek, oy birliði ile baðlanmasý yönünde karar verilmiþti.
Ancak Paþayiðit’in Keþan’a baðlanmasý için 2014 yerel seçimleri beklenecek ve Paþayiðit Keþan’ýn 11. mahallesi olacak.
REFERANDUM ZÝYARETÇÝLERÝ
Dün izzetiye’de yapýlan referandum nedeniyle; CHP Edirne Milletvekili Recep Gürkan, Keþan Belediye Baþkaný Mehmet Özcan, CHP Ýl Baþkaný Oktay Bozkurt, CHP Keþan Ýlçe Baþkaný Ufuk Kanýþkan ve bazý Yönetim kurulu üyeleri köye giderek, hayýrlý olmasý dileðinde bulundu.
Referandumun ardýndan Keþan Belediye Baþkaný Mehmet Özcan ve Ýzzetiye Köyü Muhtarý Kadir Girgin, açýklamada bulundu.
“ÖZCAN: “ÝZZETÝYE HALKI DOÐRU BÝR KARAR VERDÝ”
Özcan, þunlarý dile getirdi:
“Bugün Ýzzetiye halký bana göre doðru bir karar verdi. Keþan’ýn dibindesin, neden Keþan’ýn bir mahallesi olmayasýn? 2-3 senedir bunu dillendiriyorduk. Geliþen dünya içerisinde tabiî ki köylerimiz de hizmet alacak ama Keþan’ýn yakýnýnda olmasý, mahallesi olmasý, Ýzzetiye açýsýndan, hepinize, çoluk çocuðunuza faydasý olacak olan bir karar. Ben, Ýzzetiyelileri tebrik ediyorum ve hayýrlý olmasýný diyorum. Allah utandýrmasýn. Bundan sonra sorunlarýnýzý köy hizmetleri deðil, Belediye çözecek, yanýnýzda Belediye olacak.”
Mehmet Özcan, ayrýca Belediye Meclisi’nin Aðustos ayýnda tatil olmasýna raðmen, acil gündem toplantýsý ile toplanýp, kararý onaylatacaklarýný da belirterek, “Ýzzetiye’nin Keþan’a baðlanmasýný daha önce Meclis’teki arkadaþlarýmýzla görüþtük, tartýþtýk ve ‘hayýr’ diyen yok. Hepsi sýcak bakýyorlar, bu konuda endiþeniz olmasýn. Bir an önce Meclisimizden kararý geçirip, daha sonra Valilik ve Kaymakamlýkla ilgili prosedürleri tamamlayýp, Ýzzetiye’yi Keþan’ýn mahallesi yapacaðýz. Þimdiden hayýrlý olsun.” dedi.
GÝRGÝN: “HAYIRLI OLSUN”
Ýzzetiye Köyü Muhtarý Kadir Girgin de köy halkýnýn verdiði karara saygý duyduðunu ifade ederek, hayýrlý olmasý dileðinde bulundu.
GÜRKAN: “KARAR NE OLURSA OLSUN HÝZMET ETMEYE VE YANLARINDA OLMAYA DEVAM 
EDECEÐÝZ”
Öte yandan CHP Edirne Milletvekili Gürkan da referandum sonucu açýklanmadan önce yaptýðý konuþmada, þunlarý söylemiþti:
“Ýzzetiye köyü halký tamamen kendi istekleriyle referanduma gidiyorlar, köy statüsünden çýkarak, Keþan’a mahalle olarak baðlanma talebiyle. Bu süreçte bizim olumlu ya da olumsuz bir çalýþmamýz olmadý, tamamen halkýmýzýn kendi isteði ve kendi iradesi bu þekilde tecelli etti. Tabiî ki sandýktan ne çýkacak bilemiyoruz, kimse kestiremez ama çok insani bir talep. Daha çok hizmet, insana yakýþýr bir hizmet almak, buna kavuþmak, Belediye hizmetlerinden azami derecede yararlanma talepleri var. Örneðin, içme suyu problemleri var. Bunlara Belediye olanaklarý ile kavuþmak çok daha mümkün ve kolay. O nedenle bu referandum talebini çok haklý bir talep olarak görüyoruz. Demokratik haklarýný kullanýyorlar, verecekleri karar ne olursa olsun biz onlarý destekliyoruz. Ýnþallah haklarýnda olumlu olur, istekleri yerine gelir. Her zaman olduðu gibi Keþan’a mahalle olarak baðlansalar da köy olarak kalsalar da bugüne kadar olduðu gibi onlara hizmet etmeye ve yanlarýnda olmaya devam edeceðiz.
Türkiye’de bir takým þeyler deðiþiyor, anlayýþlar deðiþiyor, dünya ile beraber sadece Türkiye’de deðil, artýk köy kavramý sadece nostaljik bir kavram olarak kalýyor. Avrupa’ya baktýðýmýzda da bu böyle. Yine köy isimleri, köy statüleri, köy kavramlarý var ama hepsi belediye hizmetlerinden yararlanýyorlar, belediye seçimlerinde oy kullanýyorlar, katký veriyorlar ve daha iyi hizmet alma imkanýna kavuþuyorlar.
Ýzzetiye Keþan’da bu anlamda öncülük yaptý, birçok konuda da öncü bir köyümüz. Haklarýnda hayýrlý olmasýný diliyorum. Verecekleri karar onlarý mutlu eder, istedikleri ve hak ettikleri hizmetleri de almalarýný saðlar.”


Ýzzetiye'de yapýlan referandumda 585 seçmenden 392'si 'evet' oyu kullanarak, Ýzzetiye'nin Keþan'ýn mahallesi olmasýný kabul edildi. Paþayiðit’ten sonra Ýzzetiye’nin de Keþan’a baðlanmasý ile Keþan’ýn mahalle sayýsý 11’e çýkacak.

Ýzzetiye’nin Keþan’a baðlanmasý konusu Keþan Belediye Meclisi’nin Aðustos ayýnda yapacaðý olaðanüstü toplantýda kesinleþecek.

Ýzzetiye’nin Keþan’a baðlanmasý ile ilgili referandum dün 08.00-17.00 saatleri arasýnda yapýldý.Ýzzetiye Köyü Ýlkokulunda 2 sandýkta yapýlan referandumda, toplam 657 seçmenden 586’sý oy kulandý. 392 seçmen ‘evet’ oyu verirken, 193 seçmen ‘hayýr’ dedi, 1 oy da boþ çýktý.Böylece Ýzzetiye halký Keþan’a baðlanma yönünde karar verdi. Ýzzetiye’nin Keþan’ýn mahallesi olma konusunda son kararý ise Keþan Belediye Meclisi verecek. Eðer Meclis, Ýzzetiye’nin Keþan’a baðlanmasýný onaylarsa, Ýzzetiye Keþan’ýn 10. mahallesi olacak.Öte yandan, Paþayiðit Belediye Meclisi de Keþan’a baðlanma kararý almýþ, karar 4 Mart 2013 tarihindeki Keþan Belediye Meclisi toplantýsýnda görüþülerek, oy birliði ile baðlanmasý yönünde karar verilmiþti.Ancak Paþayiðit’in Keþan’a baðlanmasý için 2014 yerel seçimleri beklenecek ve Paþayiðit Keþan’ýn 11. mahallesi olacak.

REFERANDUM ZÝYARETÇÝLERÝ

Dün izzetiye’de yapýlan referandum n
Bu haber 407 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR