Bugun...
"Keþan’ýn sunaklarýný uluslararasý düzeyde gündeme getirme fýrsatýmýz olacak"
Tarih: 10-05-2015 03:46:00 + -


Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Engin Beksaç, dün yaptýðý açýklamada 1. Uluslararasý Trakya Megalit Çalýþmalarý Sempozyumu’nun Edirne’de yapýlacaðýný belirtti.

 
 
  • Uluslararasý Trakya Megalit Çalýþmalarý Sempozyumu’nun 22 Kasým 2011 tarihinde Edirne Ticaret Odasý’nda yapýlacaðýný belirten Engin Beksaç, “Bu sempozyumdaki yapacaðým konuþmada, Keþan’da son dönemlerde bulmuþ olduðum kaya anýtlarýný gündeme getireceðim. Keþan’ýn sunaklarýný uluslararasý düzeyde ilk defa gündeme getirme fýrsatýmýz olacak.” dedi.

 

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Engin Beksaç, dün yaptýðý açýklamada 1. Uluslararasý Trakya Megalit Çalýþmalarý Sempozyumu’nun Edirne’de yapýlacaðýný belirtti.

EDÝRNE BAZLI OLARAK ÇALIÞMAYA BAÞLAMAMIZ ÝLE BÝRLÝKTE TRAKYA’NIN BÜTÜNÜNÜ ÝÇÝNE ALAN BÝR SEMPOZYUM HEDEFLENDÝ

Sempozyumun 22 Kasým 2011 tarihinde, saat 10.00’da Edirne Ticaret Odasý’nda baþlayacaðýný belirten Beksaç“Çalýþmamamýzýn genel amacý Trakya’da yapýlan faaliyetler hakkýnda bir giriþ yapmak, uluslar arasý boyuttaki çalýþmalarý deðerlendirmek. Esasýnda Edirne Rotary Kulübü Baþkaný Dr. Muzaffer Memiþ tarafýndan sempozyum teklifi geliþti. Edirne bazlý olarak çalýþmaya baþlamamýz ile birlikte Trakya’nýn bütününü içine alan bir sempozyum hedeflendi. Daha sonraki süreçte devam ettirmeyi amaçladýðýmýz bir faaliyete giriþmiþ bulunuyoruz. Bulgaristan’dan 3 araþtýrmacý görünüyor fakat bunlardan bir tanesinin son anda gelememe durumu çýktý. Bir baþka araþtýrmacý daha var. Muhtemelen Bulgaristan’dan 4 araþtýrmacýnýn raporlarý verilecek. Yunanistan’dan da bir katýlýmcýmýz var. Türkiye’den de ben dahil olmak üzere üç kiþi. Bu küçük bir çalýþma bundan sonraki çalýþmalarýn daha geniþ boyutlu olmasýný hedefliyoruz.” dedi.

KEÞAN’IN SUNAKLARINI ULUSLARARASI DÜZEYDE ÝLK DEFA GÜNDEME GETÝRME FIRSATIMIZ OLACAK

Megalit anýtlar olarak ele alýnan çalýþmaya konu olan yapýlarýn dolmenler, kaya sunaklarý ve kaya bazlý tarihsel miras olduðunu ifade eden Engin Beksaç, þunlarý söyledi: “Bu sempozyumdaki yapacaðým konuþmada Keþan’da son dönemlerde bulmuþ olduðum kaya anýtlarýný gündeme getireceðim. Mecidiye’de ki sunak ile ilgili olarak eþim Þule Nur Beksaç’ýn vereceði bildiride detaylý olarak bilgi vermeye çalýþacak. Keþan’ýn sunaklarýný uluslar arasý düzeyde ilk defa gündeme getirme fýrsatýmýz olacak.”

ASKERÝ BÝRLÝKLERÝ HAREKETÝ AÇISINDAN DA KEÞAN ÇOK ÖNEMLÝ NOKTADA

Engin Beksaç, son zamanlarda Fransýz ve Avrupa kökenli malzemeler arasýnda Keþan ile ilgili önemli bilgiler geldiðini dile getirerek, “Bu bilgiler bize 19. yüzyýl Keþan’ýn bahsedilenden çok daha farklý olduðunu ve önemsiz bir yer olmadýðýný gösteriyor. Son örneklerden biri Kýrým Savaþý sýrasýnda bu bölgeden geçerek Edirne merkeze ulaþmýþ olan Avrupalý generalin raporlarýnda karþýmýza çýktý. Bunu Taþ Odalar Oteli’nde görev yapan Cengiz Bulut arkadaþýmýz internet sitelerini koydu. Edirne tarihi olarak bahse geçen sitede bu komutanýn baþkanlýðýndaki askeri birliklerin Keþan’dan geçiþ süreci ile ilgili hatýralarý var. Keþan ile ilgili ilginç notlarý bulmamýz mümkün. 1853–1854 sürecinde Keþan’da çok daha ilginç bir yapýnýn olduðunu ve çok güler yüzlü bir kasaba olduðuna dair bilgileri bulmamýz mümkün. Çok az kiþinin bildiði bir bilgi kaynaðý. Özellikle askeri birlikleri hareketi açýsýndan da Keþan çok önemli noktada. Baþka kaynaklarda da Keþan’ýn tarih boyunca önem taþýdýðý ve askeri yollarýn kavþaðýnda olmasý nedeniyle ne kadar önemli olduðunu belirten notlar var. Kitabýn orijinali Kýrým Savaþý Hatýrlarý olarak geçiyor.”þeklinde konuþtu.

CELVETÝ DERGAHI, YAYINLAMA AÞAMASINDA BULUNDUÐUMUZ KEÞAN SEMPOZYUMU RAPORLARI ARASINA DAHÝL EDECEÐÝZ

Beksaç, Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Selami Þimþek’in, yazýlarýný hazýrlamaya devam ettiðinin altýný çizerek, açýklamasýný þu þekilde sonlandýrdý: “Keþan’ý çok iyi tanýdýðýný biliyorum. Kendisinin doktora tezi Keþan’daki dergahlar. Burada çok bir Celveti Dergahý’ndan bahsediyor. Celveti Dergahý, yayýnlama aþamasýnda bulunduðumuz Keþan sempozyumu raporlarý arasýna dahil edeceðiz. Sayýn Kaymakamýmýz Ahmet Narinoðlu ve Kütüphane Müdürümüz Bülend Dizdaroðlu’nun katkýlarý ile çalýþmanýn içerisinde bu da yer alacak.”

 

 

 
 

Kaynak: Ayhan Gülver

Bu haber 274 defa okunmuştur. 
 
Etiketler :

YORUMLARHenüz Yorum E
Bu haber 317 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR