Bugun...
Keþanspor'a ülke genelinden destek…
Tarih: 10-05-2015 05:07:00 + -


Keþan Kaymakamý Ahmet Narinoðlu, dün düzenlediði basýn toplantýsýnda, Antalya'nýn Korkuteli ilçesi yakýnlarýnda meydana gelen trafik kaza sonucu 2 futbolcusunu kaybeden ve birçok futbolcusu da yaralanan Keþanspor için ülke çapýnda 3 ay sürecek yardým kampanyasý baþlatacaklarýný kaydetti.

Keþanspor'a ülke genelinden destek…

 
 
  • Keþanspor için ülke çapýnda 3 ay sürecek yardým kampanyasý baþlatacaklarýný belirten Ahmet Narinoðlu, “Gerekli yasal izinleri için baþvurularý yapýyoruz. Yaralarý sarmak, Keþanspor’un lige devamýný saðlamak ve üçüncü lige çýkmak.” dedi.

 

Keþan Kaymakamý Ahmet Narinoðlu, dün düzenlediði basýn toplantýsýnda, Antalya'nýn Korkuteli ilçesi yakýnlarýnda meydana gelen trafik kaza sonucu 2 futbolcusunu kaybeden ve birçok futbolcusu da yaralanan Keþanspor için ülke çapýnda 3 ay sürecek yardým kampanyasý baþlatacaklarýný kaydetti.

Saat 11.00 sýralarýnda kaymakamlýk makamýnda düzenlenen toplantýya, Keþan Belediye Baþkaný Opr. Dr. Mehmet Özcan, Keþanpor Baþkaný Sadi Kuru ve Keþanspor eski Baþkaný Kubilay Alkankatýldý.

KAMPANYAMIZIN ÝKÝ TEMEL AMACI VAR

Toplantýda ilk olarak konuþan Narinoðlu, Keþan Belediyesi ve Keþanspor olarak bir toplantý gerçekleþtirdiklerini belirterek, þunlarý söyledi: “Keþanspor’a sahip çýkmak adýna bir yardým kampanyasý baþlatýyoruz. Kampanya ülke çapýnda gerçekleþecek. Þuanda gerekli yasal izinleri için baþvurularý yapýyoruz. Mevzuat gereði sivil yardým komitesi oluþturuldu. Komite 7 kiþiden oluþuyor. Valiliðimize baþvuruda bulunuyoruz. Oluþturulan komite en kýsa zamanda yapacaðý yardým faaliyetleri ile ilgili programýný paylaþacak. Kanal 24 Ardan Zontürk gibi bize destek verecek diðer televizyon kanallarýna da açýðýz. Kampanyamýz Keþan çapýnda okullar, halkýmýz ve tüm kurum ve kuruluþlar düzeyinde olacak. GSM cep telefonlarý aracýyla da yardým kampanyasý araþtýrmasý yapýyoruz. Bunu yapacaðýz.Bunun için afiþ, reklam tanýtým radyo programý ve gazetelerde bilgi paylaþýmýný hep beraber yapacaðýz. Kampanyamýzýn iki temel amacý var. Yaralarý sarmak, Keþanspor’un lige devamýný saðlamak ve üçüncü lige çýkmak.”

KAMPANYA 3 AY SÜRECEK

Keþanspor ile ilgili iki olay ile karþý karþýya olduklarýný ifade eden Ahmet Narinoðlu“Keþanspor'un lige devam edip etmemesi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ve sporcularýmýzýn biraz da saðlýðý ile ilgili verilecek kararlar sonucu netleþecek. Keþan toplumuna, Keþan kamuoyuna düþecek bir görev olursa, biz hazýrýz.  Bizim burada yapacaðýmýz alicenaplýk. Gençlerimizi kucaklamak, onlarýn acýlý ailelerinin kaza geçiren yavrularýnýn sýhhate kavuþmasý için ihtiyacý olan maddi ve manevi kucaklamayý yapmak. Bu yardým kampanyasý 3 ay sürecek. Keþan bu yýl bir ivme kazandý. Þuanda 152 takým arasýnda yenilmeyen 3 takýmdan birisi olarak devam ediyorduk. Bir kesinti yaþadýk. Acýlarýmýz bizim hayatýmýzý kesintiye uðratmamalý. Bundan daha da heyecan duyarak sýkýntýmýzdan daha da güçlenerek çýkmalýyýz. Bu yýl inþallah Keþanspor lige devam etme kararý verilirse hedef üçüncü lig olmalýdýr. Bu amaçla bize düþen her türlü çabayý göstereceðiz. Keþan topluluðu acýlarýný ve mutluluklarýný paylaþmayý bilen bir toplumdur. Toplum olarak hayatýn gerçeði olan bir acý yaþadýk. Bu acýyý paylaþacaðýz ve Keþan bu acýyý birlik ve beraberliði sayesinde aþacaktýr.” dedi.   

KUBÝLAY ALKAN: KARAR AÞAMASINDAYIZ

Daha sonra söz alan Alkan ise takýmýn son durumunu deðerlendireceklerinin altýný çizerek, þu þekilde konuþtu: “Daha sonra TFF ile görüþeceðiz ve kamuoyunun araþtýrmasýný yaptýktan sonra açýklama yapacaðýz. Devam edeceksek transfer yapacaðýz. Hakan Sedefçi iki futbolcu alabileceðini söyledi. Bunun dýþýnda bazý kulüpler de böyle bir talebimizin olmasý durumunda yardýmcý olacaklarýný söyledi. Karar aþamasýndayýz. Devam mý tamam mý diye karar veremediðimiz için henüz onlar ile irtibata geçmedik. Konu netleþirse arkadaþlarýmýzýn verdiði taahhütlerden faydalanacaðýz. Zannedersem þuanda Fenerbahçe Spor Kulübü de parasal yardým kampanyasý baþlatmýþ.”  

ÞUANDA BÝR YARAMIZ VAR

Basýn mensuplarýnýn “Kampanya açýyoruz o zaman lige devam edeceðiz anlamý çýkýyor mu? Kamuoyuna devam etmeyeceðiz dersek yardým kampanyasýný neden açmýþ oluyoruz?” þeklinde ki sorusuna cevap veren Alkan“Bu kampanyada yara sarmada olabilir. Þuanda bir yaramýz var. Tedavilerimiz var, çocuklarýn maaþlarý ve ailelerle yardýmlarýmýz olacak. Bunlarda destek isteyecek. Kampanya sadece devam anlamýnda deðil daha geniþ kapsamlý düþünmeliyiz. Çalýþmalarý yaptýðýmýzda keþif özetini sizler ile paylaþacaðýz.” 

ÖZCAN: KAMPANYANIN ESAS AMACI TAKIMI DEVAM ETTÝRMEK VE DAHA ÜST SEVÝYELERE ÇIKARMAK

Daha sonra söz a
Bu haber 478 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR