Bugun...
Keşan Belediye Meclisi yeni hastane yerini onayladı
Tarih: 12-05-2015 05:41:00 + - 
Keşan Belediye Meclisi yeni hastane yerini onayladı
 
 

Keşan Belediye Meclisi dün saat 17.00’de Keþan Belediye Baþkaný Mehmet Özcan baþkanlýðýnda Aþaðý Zaferiye Mahallesi’nde Destek Kýtalarý Kavþaðý yakýnýnda bulunan yeni hastane yerinin imar plan tadilatý için olaðanüstü toplandý. Toplantýyý; Kent Konseyi Baþkaný ve Mustafa Kemal Paþa Mahalle Muhtarý Bayram Ali Kalfalar ile Aþaðý Zaferiye Mahallesi Muhtarý Fahrettin Özcan da izledi. Toplantýda, baðýmsýz üye Orhan Süzen, AK Parti’li üye Necati Görür, MHP’li üye Aydýn Ýstek ile CHP’li üyeler Sacide Öztürk, Mustafa Yavaþ, Mehmet Ali Ürkmez, Nurettin Soysal, Nilüfer Erk Oðuz ve Yýlmaz Karataþoðlu mazeretlerinden dolayý izinli sayýldý.

Küçük Resim

ÖZCAN: “PAZARTESÝ GÜNÜ BÝZE SUNULAN PLANDA DA EKSÝKLÝKLER VARDI. BÝZ KENDÝLERÝNÝ UYARDIK VE PLANI DÜZELTTÝRDÝK”

Aþaðý Zaferiye Mahallesi’nde yeni hastane yeri olan ve mülkiyeti Hazine’ye ait, 316 Ada, 4 ve 5 parsellerin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli ilave imar planý yapýlmasý hakkýnda görüþ bildiren Mehmet Özcan þunlarý söyledi:“Hükümet tarafýndan 6-7 ay önce baþlatýlan çalýþmalar sonucu yeni bir hastane yapýlmasý öngörüldü. Yapýlmasý planlanan alan, imar planlarýmýzýn dýþýnda ancak Keþan Belediyesinin sýnýrlarý içerisindedir. 1/25 bin’lik planlar yapýlýrken bu alan Konut Dýþý Kentsel Çalýþma Alaný olarak belirlenmiþ. Bu nedenle alan için yetkili olan kurum Ýl Genel Meclisi ve Edirne Belediyesi oldu. 1/25 bin’lik planlarý Edirne Belediyesi hayata geçirdi. Biz de bu nedenle bu alanýn planlarýný Edirne Belediyesine sunduk ve onaylandý. Þimdi 1/ bin’lik ve 1/5 bin’lik planlar çerçevesinde alanýn uygulama planýnýn yapýlmasý gerekti. Bundan sonra alan ilgili teknik ve plan çalýþmalarý baþlatýldý. Bu çalýþmalarý da bize geçtiðimiz Pazartesi günü yetiþtirip ilettiler. Bu süreçten önce Sayýn Bakanýmýz Mehmet Müezzinoðlu tarafýndan Keþan Belediyesinin bu çalýþmalara engel olunduðu da dile getirildi. Haksýz bir suçlama ile karþý karþýya kaldýk. 20 Haziran 2013 tarihinde bize gönderilen raporda Karayollarý tarafýndan planýn uygun görülmediði belirtildi ve 27 Haziran’da da bu plan bize sunulmayarak geri çekildi. Karayollarý, ‘bu alana hastane sýðmaz’ þeklinde görüþ bildirmiþ. Bu nedenle uygulama planýný yapan þehir plancýsý bir plan hazýrlayarak bize sunamadý. Þayet bu þekli ile bile bana plan gelseydi ben Meclisimize bunu sunarak geçireceðimi geçtiðimiz toplantýda da hepinizin huzurunda dile getirdim. Hatta geldiðinde Meclisin tatilde bile olsa olaðan üstü toplantýyla tek madde olarak bu planý görüþebileceðimizi de sizlerin huzurunuzda söyledim. Buna raðmen Pazartesi günü bize sunulan planda da eksiklikler vardý. Biz kendilerini uyardýk ve planý düzelttirdik. Bize sunduklarý planda emsal 2 planý olarak gösterildi. Ancak biz kendilerine bu imar planýna göre tesisin sýðmayacaðýný ve emsalin 2,5 olarak sunulmasýný ifade ettik. Bunun sonucunda emsal 2,5 olarak plan sunuldu ve bu þekilde oylayacaðýz.”

ÖZCAN: “BÝR HEKÝM OLARAK BU ALANI DOÐRU BULMUYORUM”

Özcan konuþmasýnýn sonunda, hastane yeri için her zaman söylediði “150-200 yataklý bir hastane için seçilen alan doðru deðildir. Bir hekim olarak bu alaný doðru bulmuyorum” sözlerini de yineledi. Özcan’ýn konuþmasýnýn ardýndan guruplar adýna Erdoðan Gümülcineli, Tanju Þapçý ve Bayram Ay yeni hastane alaný hakkýnda görüþlerini bildirdi. Guruplarýn hepsi hastane yeri için daha uygun bir alan bulunabileceðini dile getirerek, buna raðmen yeni yerde engelleyici kurum olmamak adýna, içlerine sinmeyerek imar plan tadilatý deðiþikliðini onaylayacaklarýný belirtti ve Keþan’a hayýrlý olmasýný diledi.

 Konuþmalarýn ardýndan Keþan Belediyesi Ýmar ve Þehircilik Müdürü Sebahattin Eren tarafýndan alanýn krokisi ve tesisin planlarý teknik bilgi verilerek Meclis üyelerine tanýtýldý.

 

EREN: “MECLÝSÝN BU PLANI ONAYLAMAMA YETKÝSÝ VAR”

Eren’in tanýtýmý sýrasýnda en dikkat çekici konu ise Kentsel Dýþý Konut Alanlarý için öngörülen ve Keþan’da emsali bulunmayan bir kat uygulamasýnýn (2,5 imar planý) saðlýk tesisi için uygulanmasý nedeniyle Keþan Belediye Meclisi’nin bu planý Meclis’ten geçirmeme yetkisi olduðunu söylemesi oldu. Eren’in bu sözleri üzerine salonda bir sessizlik oluþtu. Baþka bir üyenin söz istememesi sonucu gündem maddesi konuþmalarýn ardýndan oylanarak oy birliði ile kabul edildi. Meclis daha so
Bu haber 589 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR