Bugun...
Keşan'a doğalgaz gelsin mi? toplantısı
Tarih: 12-05-2015 05:42:00 + - 
Keşan'a doğalgaz gelsin mi? toplantısı
 
 

 

Elektrik abonesi olanlarýn %60’ý 335 TL yatýrýrsa Keþan’a doðalgaz gelecek
** Keþan’a doðalgaz gelmesini isteyenlerin, 28 Ekim 2013 tarihine kadar bu bedeli yatýrmasý gerekiyor
Keþan’a getirilmesi düþünülen doðalgazla ilgili olarak dün saat 17.00’de Köþk Düðün Salonu’nda toplantý düzenlendi.
Toplantýya; Keþan Kaymakamý Bekir Dýnkýrcý, Keþan Belediye Baþkaný Mehmet Özcan, Edirne Ýl Genel Meclisi Baþkaný Nusret Uybaþ, Keþan Belediye Baþkan yardýmcýlarý Sabri Küçükkarakaþ, Cemil Kýlavuz ile Ýl Genel Meclisi üyeleri, Belediye Meclisi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, mahalle muhtarlarý ve vatandaþlar katýldý.
Toplantýda ilk konuþan Keþan Belediye Baþkaný Mehmet Özcan, öncelikle bu çaðrýya icabet eden baþta Keþan Kaymakamý Bekir Dýnkýrcý olmak üzere Ýl Genel Meclisi Baþkaný Nusret Uybaþ ve tüm katýlýmcýlara teþekkür ederek, þunlarý söyledi:
“Bildiðiniz gibi çaðýmýzýn temiz enerji kaynaklarýndan doðalgaz. Uzun süreden beri Keþan’a gidip gelmesi geldi geliyor tartýþmalarý oldu. Bu bizim hepimizin ortak noktasý. Kýþ aylarýnda gerçekten yoðun bir hava kirliliði yaþýyoruz. Bunun kesin çözümü de temiz enerji kaynaklarýnýn kullanýlmasýndan geçiyor. Bu da günümüzde doðalgaz. Þimdi yeni bir süreç baþladý. 28 Nisan 2013 tarihinde Bakanlar Kurulu aldýðý bir kararla nüfusu 10 binin üzerinde olan yerleþim alanlarýna o yerleþim alanýndaki elektrik abone sayýsýnýn %60’ý kadar sayýda kiþinin 335 TL yatýrdýðý takdirde oraya doðalgaz getirileceði konusunda bir taahhütte bulunuluyor. Bunun uygulamasý için de o yerin Ýlçe Özel Ýdaresi bir bankaya hesap numarasý açacak ve bunun ardýndan aboneler ücretini yatýracaklar. Bu sürede Bakanlar Kurulu kararýnýn Resmi Gazete’de yayýmlandýðý tarih olan 28 Nisan’dan 6 ay sonrasý yani 28 Ekim tarihine kadar süremiz var. Biz bu %60 rakamýna ulaþmak için Keþan’ýn her bir ferdi pozisyonu ne olursa olsun buna gayret göstermeli. Yoksa daha sonraki yýllara uzun vadelere sarkacak olan bir konu olacak. Bu yüzden biz bunun takipçisi olduk. Sayýn Valimiz, Sayýn Kaymakamýmýz ve Sayýn Ýl Genel Meclisi Baþkanýmýz da takip ettiler ve bir hesap numarasý açýldý. Ýlçe Özel Ýdaremiz bize 9 Temmuz 2013 Pazartesi günü itibarý ile  açýlan hesap numarasýný gönderdi. Doðalgaz aboneliði için vatandaþlarýmýzýn 335 TL yatýracaðý Doðalgaz Abone Baðlantý hesabý þöyle: Ziraat Bankasý Keþan Þubesi 10459562-5005 (ÝBAN: TR 93 0001 0001 0510 4595 6250 05 ). Biz de Keþan Belediyesi olarak bastýracaðýmýz afiþler, broþürler ve bilboardlar kitle iletiþim araçlarý ile bu hesap numarasýný ve konunun hassasiyetini halkýmýza duyuracaðýz. Ayrýca belediyede konuyla ilgili bir masa hazýrlayarak halkýmýzý bilgilendireceðiz. Bu konuda tüm Keþanlýlarýn da üzerlerine düþen görevi yerine getireceðine yürekten inanýyorum. Bu hepimizin problemi, burada siyasi parti bilmem ne þeyi görmüyorum. Elbirliði ile hareket edersek bu rakamý yakalayabiliriz. Bu konuda hep birlikte bir çaba sarf etmemiz gerekiyor. Sizlerin de bu sayýya ulaþabilmemiz konusunda halkýmýza ulaþmak ve bunu anlatmak konusunda bir öneriniz varsa buna da açýðýz. Keþan’da 30 bin 196 elektrik abonemiz bulunuyor. Bunu 30 bin olarak düþünürsek %60’a ulaþabilmek için 18 bin abonemizin doðalgaz abone bedeli yatýrmasý gerekiyor.” 
Daha sonra konuþan Keþan Kaymakamý Dýnkýrcý da, özellikle bu konuda duyarlýlýk gösteren Belediye Baþkaný Özcan’a teþekkür ederek, þunlarý dile getirdi:
“Ben bundan önce görev yaptýðým Gönen’de bu doðalgaz sürecini yaþadým. Önce bu süreci iyi anlatmak lazým. Biliyorsunuz Çanakkale Çan ve Keþan hava kirliliði bakýmýndan üst seviyelerde çýkýyor. Gerek temiz enerji olmasý gerekse maliyetlerin de belli bir limitin altýnda olmasý nedeniyle doðalgazýn bu bölgeye gelmesini tavsiye ediyorum. Bunu elbette iyi anlatmak lazým. Ýnsanlara artýlarýný eksilerini iyi anlatmak gerekiyor. Bu %60’lýk bölüm Resmi Gazete’de yayýmlandýðý tarih 28 Nisan, verilen süre ay yani 28 Ekim’de dolacak. Bu tarihe kadar %60’ý yakalayabilirsek Keþan’ýmýza doðalgaz gelecek. Abone bedeli 335 TL, bu parayý da Ýlçe Özel Ýdare’nin Ziraat Bankasý Keþan Þubesi’nde açtýðý ve az önce Sayýn Baþkanýmýzýn da belirttiði hesaba yatýrmamýz gerekiyor. Vatandaþlarýmýz bu bedeli istenen evraklarla birlikte yatýracaklar ve Hükümet Konaðýmýzýn en üst katýndaki Ýlçe Özel Ýdare Birimi’ne getirecekler. Hepinizin bunu ortak akýlla anlatmasýna baðlý. Umudum ve dileðim þu; sadece Keþan merkezle kalmamalý, ilerleyen süreçte hem sanayicilerimiz hem iþ adamlarýmýz da buna abone olurlar. Çünkü bu ciddi anlamda maliyeti azaltýyor. Bu konuyla ilgili görüþ ve düþünceler tabi ki önemli ama ben ilçenin kaymakamý olarak doðalgazýn bölgemize gelmesini, sosyo kültürel ve özellikle ekonomik hayata ciddi  bir ambiyans saðlayacaðýný düþünüyorum. Hatta bu %60’ý bulabilirsek, hemen Mesleki Eðitim Merkezi ve Halk Eðitimi Merkezi ile bu baðlamda kurslar açmak zorundayýz. Ben yaþadýðým sorunu sizinle paylaþayým. Bir anda karþýnýza binlerce abone olmak isteyen insanlar çýkýyor. Doðalgaz ustasý bulamýyorsunuz, kalfa bulamýyorsunuz, çýrak bulamýyorsunuz. Bu baðlamda da gerçekten emek yoðun bir sektör. Bunu beraber sorgulamak zorundayýz. Ben bu konuda gerekli arkadaþlarýmla görüþerek bu kurslarý açacaðýz.”
Dýnkýrcý’dan sonra konuþan Edirne Ýl Genel Meclis Baþkaný Nusret Uybaþ ise Bakanlar Kurulu Kararý çýktýðýnda Belediye Baþkanýnýn konuyu kendisine ilettiðini belirterek, “O zaman ciddi boyutta bir heyecan duydum. Ýl Özel Ýdaresi’nde yazýyý çýkarttýk. Yazýnýn gelmesi biraz gecikti. Çocuklarýmýzý torunlarýmýzý daha saðlýk ortamda yetiþtirmek istiyorsak hepimiz bu sorumluluðun bilinci altýnda, bu iþin bir an önce hayata geçmesi için katkýda bulunmamýz gerekiyor. Biz de Ýl Özel Ýdaresi olarak elimizden gelen her türlü katkýyý saðlamaya söz veriyoruz. Ýnþallah hep birlikte bu iþin altýndan kalkarýz.” dedi.
Konuþmalarýn ardýndan katýlanlarýn görüþlerini belirtmesi ve bazý sorularýn cevaplandýrýlmasý ile toplantý sona erdi.

Keşan’a getirilmesi düşünülen doğalgazla ilgili olarak dün saat 17.00’de Köşk Düğün Salonu’nda toplantı düzenlendi. Toplantıya; Keşan Kaymakamı Bekir Dınkırcı, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Nusret Uybaş, Keşan Belediye Başkan yardýmcıları Sabri Küçükkarakaş, Cemil Kılavuz ile İl Genel Meclisi üyeleri, Belediye Meclisi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Toplantýda ilk konuþan Keþan Belediye Baþkaný Mehmet Özcan, öncelikle bu çaðrýya icabet eden baþta Keþan Kaymakamý Bekir Dýnkýrcý olmak üzere Ýl Genel Meclisi Baþkaný Nusret Uybaþ ve tüm katýlýmcýlara teþekkür ederek, þunlarý söyledi:

“Bildiðiniz gibi çaðýmýzýn temiz enerji kaynaklarýndan doðalgaz. Uzun süreden beri Keþan’a gidip gelmesi geldi geliyor tartýþmalarý oldu. Bu bizim hepimizin ortak noktasý. Kýþ aylarýnda gerçekten yoðun bir hava kirliliði yaþýyoruz. Bunun kesin çözümü de temiz enerji kaynaklarýnýn kullanýlmasýndan geçiyor. Bu da günümüzde doðalgaz. Þimdi yeni bir süreç baþladý. 28 Nisan 2013 tarihinde Bakanlar Kurulu aldýðý bir kararla nüfusu 10 binin üzerinde olan yerleþim alanlarýna o yerleþim alanýndaki elektrik abone sayýsýnýn % 60’ý kadar sayýda kiþinin 335 TL yatýrdýðý takdirde oraya doðalgaz getirileceði konusunda bir taahhütte bulunuluyor. Bunun uygulamasý için de o yerin Ýlçe Özel Ýdaresi bir bankaya hesap numarasý açacak ve bunun ardýndan aboneler ücretini yatýracaklar. Bu sürede Bakanlar Kurulu kararýnýn Resmi Gazete’de yayýmlandýðý tarih olan 28 Nisan’dan 6 ay sonrasý yani 28 Ekim tarihine kadar süremiz var. Biz bu % 60 rakamýna ulaþmak için Keþan’ýn her bir ferdi pozisyonu ne olursa olsun buna gayret göstermeli. Yoksa daha sonraki yýllara uzun vadelere sarkacak olan bir konu olacak. Bu yüzden biz bunun takipçisi olduk. Sayýn Valimiz, Sayýn Kaymakamýmýz ve Sayýn Ýl Genel Meclisi Baþkanýmýz da takip ettiler ve bir hesap numarasý açýldý. Ýlçe Özel Ýdaremiz bize 9 Temmuz 2013 Pazartesi günü itibarý ile açýlan hesap numarasýný gönderdi.

DOÐALGAZ ABONELÝK HESABI

Doðalgaz aboneliði için vatandaþlarýmýzýn 335 TL yatýracaðý Doðalgaz Abone Baðlantý hesabý þöyle: Ziraat Bankasý Keþan Þubesi 10459562-5005 (ÝBAN: TR 93 0001 0001 0510 4595 6250 05 ). Biz de Keþan Belediyesi olarak bastýracaðýmýz afiþler, broþürler ve bilboardlar kitle iletiþim araçlarý ile bu hesap numarasýný ve konunun hassasiyetini halkýmýza duyuracaðýz. Ayrýca belediyede konuyla ilgili bir masa hazýrlayarak halkýmýzý bilgilendireceðiz. Bu konuda tüm Keþanlýlarýn da üzerlerine düþen görevi yerine getireceðine yürekten inanýyorum. Bu hepimizin problemi, burada siyasi parti bilmem ne þeyi görmüyorum. Elbirliði ile hareket edersek bu rakamý yakalayabiliriz. Bu konuda hep birlikte bir çaba sarf etmemiz gerekiyor. Sizlerin de bu sayýya ulaþabilmemiz konusunda halkýmýza ulaþmak ve bunu anlatmak konusunda bir öneriniz varsa buna da açýðýz.

 

30 BÝN ELEKTRÝK ABONESÝ VAR

Keþan’da 30 bin 196 elektrik abonemiz bulunuyor. Bunu 30 bin olarak düþünürsek %60’a ulaþabilmek için 18 bin abonemizin doðalgaz abone bedeli yatýrmasý gerekiyor.” 

DINKIRCI: KEÞAN'IN HAVASI KÝRLENMEYECEK

Daha sonra konuþan Keþan Kaymakamý Dýnkýrcý da, özellikle bu konuda duyarlýlýk gösteren Belediye Baþkaný Özcan’a teþekkür ederek, þunlarý dile getirdi:“Ben bundan önce görev yaptýðým Gönen’de bu doðalgaz sürecini yaþadým. Önce bu süreci iyi anlatmak
Bu haber 813 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR