Bugun...
KTSO Baþkaný Mustafa Helvacýoðlu: Erikli’de kooperatif ve belediyenin iç içe çalýþmasý gerekiyor
Tarih: 10-05-2015 06:55:00 + -


Erikli ve Yayla’da Keþan Belediyesi tek baþýna hizmet veremeyebileceðini belirten Mustafa Helvacýoðlu, “Keþan Belediyesi Ýller Bankasý’ndan nüfusa göre pay alýyor. Kýþýn 55 bin nüfusa hizmet verirken yazýn bir 55 bin daha geliyor. Böyle olunca hizmette aksama noktasýna geliniyor. Yayla ve Erikli’de kooperatif ve belediyenin iç içe çalýþmasý gerekiyor.” dedi.

KTSO Baþkaný Mustafa Helvacýoðlu: Erikli’de kooperatif ve belediyenin iç içe çalýþmasý gerekiyor

 
 

KTSO (Keþan Ticaret ve Sanayi Odasý) Baþkaný Mustafa Helvacýoðlu, dün yaptýðý açýklamada turizm sezonuna dair deðerlendirmelerde bulundu.

SEZONUN OLUMLU TARAFI BU YIL ÝLK DEFA 3 AYA UZAMASI

Saros Körfezi’nin bütününe bakýldýðýnda yaz sezonun 3 aylýk bir zaman dilimine sýðdýðýný belirten Helvacýoðlu, “Ramazan’ýn ortaya gelmesi sezonu geniþletti. 8 Haziran’da okullarýn kapanmasý ve 17 Eylül’de açýlacak olmasý ve bu sene iklimin etiksiyle müthiþ sýcaklarýn yaþandýðý bir sezon geçiriyoruz. Sezonun olumlu tarafý bu yýl ilk defa 3 aya uzamasý. Ayrýca Ramazan Bayramý sezonun tam ortasýna denk geldi ve bayramda kapasite yine doldu. Yoðunluk yoktu ama hizmet kapasitesinde bir nüfus vardý. Ciddi sýkýntýlar olmadý ama yine yetersiz gördük. Ramazan boyunca iþletmelerin bir kýsmý çok durgun, ramazan etkiledi diye söyledi.” dedi.

ERÝKLÝ BÜYÜK BÝR PANSÝYON OLDU

Geçtiðimiz sezonlarda þehir dinamiklerin tanýtýmlar ile uðraþtýðýný ifade eden Mustafa Helvacýoðlu, þunlarý kaydetti: “Saros Körfezi tanýtým yeterliliðine ulaþtýðý görülüyor. Bundan sonra Saros Körfezi’ni tanýtmadan ziyade önceliðimiz alt yapýnýn oluþmasýna katký saðlamak olmalý. Bu sezonda geçtiðimiz sezonlara oranla 3 aylýk süreçte daha iyi olduðunu söyleyebilirim. Ekonomik ve nüfus anlamýnda daha iyi olan Saros Körfez’inde eksiklikler ortaya çýktý. Eksiklikler; trafik sorunu, su, gýda, yatak sayýsýnda eksikliði, ara eleman sýkýntýsýnda kendisini hissettirdi. Hizmet sektöründe çalýþan eleman sýkýntýsý açýða çýktý. Sürekli gündeme getirdiðimiz turizm lisesinin bölgemize elzem olduðu ortada. Pansiyonculuk konusundaki sýkýntýlar bu yýlda yaþandý. Günübirlikçilerin sayýsý Erikli’de arttý. Erikli büyük bir pansiyon oldu. 5 evde 3’ü kiralanýr hale geldi. Bu böyle devam edecektir. Pansiyonculuk konusunda önemli organizasyonlar yaparak, denetim altýna alýp saðlýklý bir duruma getirilmeli. 3 aylýk sezonda her ayýn pansiyon fiyatlarý olmalý. Yatak sayýsýna göre para alýnmalý ve evlerde standart eþyalar olmalý. Bayramlarda fahiþ fiyatlarla pansiyonculuk yaparak kendi ayaðýmýza sýkmamalýyýz.”

TURÝZM SEKTÖRÜ GEÇMÝÞTEKÝ GÝBÝ GÜNÜBÝRLÝK DÜÞÜNÜLMEMELÝ

Turizm sektörünün geçmiþteki gibi günübirlik düþünülmemesi gerektiðinin altýný çizen Helvacýoðlu, “Uzun vadeli yatýrýmlarýmýz ile planlamalýyýz. Önümüzdeki süreçte turizm sektöründe bu yýllardan daha farklý bir ölçüt bekliyoruz. Bölgeye olan ilgi katlanarak gidecek. O zaman bizler tedbirlerimizi arttýrmalýyýz. Yeni gelen valimiz ile kaymakamýmýz ile Saros Körfezi’ni masadan kaldýrmamalýyýz. Altyapý çalýþmalarýný hýzlandýrýp siyasilerimizden destek almalýyýz. Bütünlüðümüzü kurursak birliktelik gücü Saros Körfezi’ni birinci sýraya oturtacaktýr.” þeklinde konuþtu.

YOLLAR MUTLAKA 3 ÞERÝTLÝ OLMALI

Keþan Erikli ve Keþan Enez yollarýnýn 3 þeritli olmasý gerektiðini dile getiren Mustafa Helvacýoðlu, “Duble yol yapýlamayabilir ama mutlaka 3 þerit yapýlmalý. Bunun çözümü bu. Kýyý köylerimiz bu yýlda turizmden faydalanamadýðýný gördük. Önümüzdeki dönemde bu konu ile ilgili projeler üretilmeli. Keþan yol ekonomisinde de faydalanamýyor. Yol kenarlarýnda iþletmeler oluþturulmalý. Yollardan para geçiyor biz farkýnda deðiliz.” diye söyledi.

TEK AMAÇ ERÝKLÝ VE YAYLA SAHÝLÝ’NE HÝZMET ETMEK OLMALI

Helvacýoðlu, “Erikli’de faaliyet gösteren bir kooperatif var. Kooperatif hizmet açýsýndan yeterli mi? Yoksa belediyeye mi devretmeli?” sorusuna þu þekilde yanýt verdi: “Enez bir belediye, Keþan Belediyesi Yayla’da çalýþmalarýný sürdürüyor. Önemli sorunun Erikli’de olduðu zannediliyor. Aslýnda burada da önemli sorunlar yok. Belediyeye devredilmesi ile ilgili sesler yükseliyor. 9 ve 16 Eylül’de kooperatifin kabuk deðiþtireceðini düþünüyorum. Ama kesinlikle kooperatifin kapanmamasýný temenni ediyorum. Belediye mücavir alaný olan Erikli ve Yayla’da Keþan Belediyesi tek baþýna hizmet veremeyebilir. Çünkü Keþan Belediyesi Ýller Bankasý’ndan nüfusa göre pay alýyor. 55 bin nüfusa hizmet verirken yazýn bir 55 bin daha geliyor. Böyle olunca hizmet aksama noktasýna geliyor. Yayla ve Erikli’de kooperatifler kalmalý ve belediye ile iç içe çalýþmasý gerekiyor. Kooperatif yönetiminin içerisinde meclis üyeleri de yer almalý. Tek amaç Erikli ve Yayla Sahili’ne hizmet etmek olmalý.”

BAYRAM SAROS’TA GÜZEL GEÇTÝ

Saros Körfezi’nin kýrýlma noktasýnda olduðunu kaydeden Mustafa Helvacýoðlu, sözlerini þu þekilde tamamladý: “Bu yýlki mesaj alýnamazsa önümüzdeki yýl iflas ettiðini görürüz. Tüm idareciler Saros Körfezi’nden iyi bir mesaj almalý. Bayram tatili süresince ekonomik anlamda büyük sýkýntýlar yaþamadýk. Bayram Saros’ta güzel geçti. Esnaf açýsýndan baktýðýmýzda; küçük esnaf olduðu için kendini yenileyemiyorlar. Sezonluk yatýrým yaptýklarý için de tüm iþletmelerimiz kendilerini gözden geçirmeli. Saros iyileþiyor ama hýzýný arttýrmalýyýz.”

 
Bu haber 419 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR