Bugun...
Ýl Genel Meclisi üyelerinden Keþan Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'ne ziyaret
Tarih: 10-05-2015 05:06:00 + -


Ýl Genel Meclisi’nin CHP’li üyeleri, dün, göreve yeni baþlayan Keþan Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Gökhan Kýyým’ý ziyaret etti.

Ýl Genel Meclisi’nin CHP’li üyeleri, dün, göreve yeni baþlayan Keþan Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Gökhan Kýyým’ý ziyaret etti.

Saat 10.00 sýralarýnda baþlayan ziyarete; Fethi DayanAbdülaziz Çýkýkçý ve Sebahattin Karaman katýldý.

KEÞAN’IN EN ÖNEMLÝ KUURUMLARINDAN BÝRÝ KEÞAN GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜÐÜ

Ziyaret hakkýnda bilgi veren Çýkýkçý, nezaket ziyaretinde bulunduklarýný belirterek, “Müdürümüz yeni geldi. Kendisine baþarýlar diliyoruz. Keþan’daki çiftçi oraný %30 civarýnda. Çok önemli bir kurum. Keþan’daki en önemli kurumlardan bir tanesi Keþan Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü. Atacaðý doðru adamlarda yardýmcý olacaðýz. Yeni yapýlacak tarým ilçe binasýnýn nereye hangi kaynaklar ile yapýlmasý gerektiðini deðerlendireceðiz.” dedi.

GÖKHAN KIYIM: YAPILMIÞ 2 BÝNA PROJESÝ VAR

Daha sonra söz alan Kýyým ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, þunlarý söyledi: “Bina yapýlmýþ olsaÝç teþrifatýný tamamen üstlenirim. Binanýn iç kýsýmlarý da çok para tutar. Binanýn giriþ katý her tür çiftçimizin geleceði bir yer olmalý. Ýlk katta masa sistemi deðil banka sisteminde olmasý gerekir. Vatandaþ sýrasýný beklerken bir kenara televizyon koyarak bilgilendirme ya da Tarým TV yayýnlarýnýn yapýlmasý, bizim çalýþmalarýmýzýn anlatýlmasý. Yapýlmýþ 2 bina projesi var.”  

AMACIMIZ; DAHA ÝYÝYÝ YAPABÝLMEK

Kurumun gýda tarým ve hayvancýlýk olarak geçtiklerini belirten Gökhan Kýyým“Su ürünlerinden tutun hayvancýlýðýn tüm dallarýna kadar belli hizmetler yapýlmalý. Hayvanlarýn yurt içi hareketlerinde dezenfeksiyon çok önemli. Biz Avrupa Birliði’nden ari bölgeyiz. Bunu korumak daha da önem arz ediyor. Buradaki veteriner arkadaþlarýmýzýn özverisi bunu koruyor. Trakya’da görev yapan tüm arkadaþlarýmýz için söylüyorum. Dün akþam telefon geldi hayvan rahatsýz arkadaþlarýmýz gitti. Buradaki yeni binada dezenfeksiyon çukurumuz olsa ilaçlamasýný biz yapsak hayvanlarý görsek. Hafta sonu bunu yapmak kolay. Hafta sonu borsanýn oradaki hayvan pazarýna gidip görüyoruz. Cumartesi günleri arkadaþlarýmýz orada görev yapýyor. Amacýmýz daha iyiyi yapabilmek. Bir laboratuar ortamý olsun isteriz. Alýnacak malzemeler ile bir þeylerin teþhisini hemen koymak, bir su tahlili yapabilmek.

Toprak tahlilinde borsamýz hizmet veriyor. Bunda sýkýntý yok.” þeklinde konuþtu.

TOPRAK TAHLÝLÝ YAPTIRIN

Çiftçilere toprak tahlilini yaptýrmalarý konusunda uyarýda bulunan Kýyým, þunlarý söyledi: “Çölleþmeyi aþýrý gübreleme tetikliyor. Toplumun tüm kesimleri ile birlikte, bakanlýðý stratejisinden sapmadan ama Keþan’ý ön planda tutarak tarýmý daha ileriye nasýl götürürüz, alternatif ürün olarak neler getirebiliriz. Bunlarý ortaya koyduktan sonra çalýþmalar yapýlabilir. Þuanda doneler toplanýyor. Kaymakamlýk tarafýndan yapýlan çalýþmalar vardý. Bu çalýþma da GPS sistemi ile birlikte daha da net olarak ortaya çýkacak. Son 10-15 yýllýk ürün desenini arkadaþlar çýkarmýþ. Þuanda iklimlerde de deðiþiyor. Önceden insanlar eylül ekim ayýnda buðdayýný ekiyorken þimdi kasým ayýna sarkmaya baþladý. Bir kayma oldu.”

TOPRAK BÝZÝM VERDÝÐÝMÝZÝ GERÇEK ANLAMIYLA BÝZE VEREN TEK CANLIDIR

Bakanlýðýn toprak tahlilinde her 60 dekarda bir tahlil yapýlmasý yönünde sýnýr koyduðunu ifade eden Gökhan Kýyým“Net çýkacak sonucu 60 dekardan çýkacak olan sonuç belirler. 60 dekarlýk alanýn ötesinde ikinci numuneyi almanýz gerekiyor. Bin dekarlýk alanda 5-6 ayarý numune alýp aynýdýr deme þansýnýz sýfýr. Kendimizi kandýrýrýz. Verim ekilen çeþide kadar deðiþiyor. Kullandýðý gübre miktarý, sulu tarým yapýp yapmamasý verimi etkiler. Þuanda dekara toprak analizi için ödenen destek 2,5 TL. Önemli olan destek deðil, sürdürülebilir tarým. Bugün doktora gidiyoruz bizden tahlil istiyor. Hiçbirimiz hayýr demiyoruz. Tahlile bakarak her þeyi söylüyor. Toprak tahlilide budur. Toprakta bir canlýdýr. Toprak bizim verdiðimizi gerçek anlamýyla bize veren tek canlýdýr. Bugün topraðýn tapusu bizde olsa bile sahibi deðiliz. Oðlumuz da deðil, gerçek sahibi torunlarýmýz. Artan nüfusu göz önümüze aldýðýmýzda tarým alanlarý büyümüyor. Türkiye genelinde 3’te 1’den daha az bir tarým alanýmýz var. Düþük bir alan.” dedi.

TARIMIN KANUNU YOKTUR

Kýyým, Türkiye
Bu haber 469 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR