Bugun...
Mehmet Tolga Akalýn:MHP Edirne Ýl Teþkilatý ikna edilebilir ancak tehdit edilemez
Tarih: 10-05-2015 08:56:00 + -


MHP Ýl Teþkilatý’nýn görevden alýnmadýðýný, kapatýldýðýný belirten Mehmet Tolga Akalýn, “Ayný tür karara muhatap olan Konya ve Sakarya illeri ile bir hafta önce kapatýlan Muðla ve Çankýrý illerinin tamamýnýn ortak özelliði 10. Olaðan genel kongremizde Sayýn Devlet Bahçeli’ye açýkça muhalif olmuþ olmalarýdýr. MHP Edirne Ýl Teþkilatý ikna edilebilir ancak tehdit edilemez.” dedi

Mehmet Tolga Akalýn:MHP Edirne Ýl Teþkilatý ikna edilebilir ancak tehdit edilemez

 
 

 

MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) Edirne Ýl Baþkaný Avukat Mehmet Tolga Akalýn, Milliyetçi Hareket Partisi’nin Ýl Teþkilatý’nýn kapatýlmasý ile ilgili geçtiðimiz Cumartesi günü düzenlediði Edirne’de açýklamalarda bulundu. 

SÖZDE KAPATMA KARARI ÝLE GENEL BAÞKAN DEÐÝÞÝMÝNÝ DE ÝÇERECEK  OLAÐANÜSTÜ KONGRE TALEBÝNÝN ÖNÜNE GEÇÝLMEK ÝSTENMEKTEDÝR

06 Þubat 2013 tarihinde saat 22.11’de  MHP Genel Merkezi tarafýndan belgegeçer yolu ile yapýlan bildirimde; “Parti tüzüðümüzün 52 ve 54. maddelerinin tanýdýðý yetkiye istinaden; Edirne Ýl Baþkanlýðý, MYK’nýn  verdiði yetkiye dayanarak Baþkanlýk Divaný tarafýndan tüzüðümüzün 34. maddesine göre yeni teþkilat kuruluncaya kadar  kapatýlmýþtýr.”  ifadesinin yer aldýðýný belirten Akalýn, “Genel merkez tarafýndan Parti tüzüðümüzün 36. maddesi gereði il teþkilatýmýzýn görevden alýnmasý mümkün iken kapatma diye bir sözde hukuk yolu ihdas edilmiþtir. Öncelikle önemle belirtmek gerekir ki MHP Ýl Teþkilatý görevden alýnmamýþtýr, kapatýlmýþtýr. Her þeyden önce açýk olan husus þudur ki; kapatma olarak tanýmlanan bu hal ve karar Anayasa ve 2820 sayýlý Siyasi Partiler Kanunu hükümleri dikkate alýndýðýnda hukuken yok hükmündedir. Diðer yandan  il teþkilatýmýz ile ayný gün, ayný tür karara muhatap olan Konya ve Sakarya illeri ile bir hafta önce kapatýlan Muðla ve Çankýrý illerinin tamamýnýn ortak özelliði 10. Olaðan genel kongremizde Sn Devlet Bahçeli’ye açýkça muhalif olmuþ olmalarýdýr.  Hukuken yok hükmünde olmasý dolayýsýyla sözde olarak ifade ettiðim kapatýlma hadisesi, bazý politik devþirmelerin medyaya fýsýldamalarýnýn aksine  MHP Edirne Ýl Teþkilatý’nýn kongre döneminde izlemiþ olduðu ve bundan sonra da izleyeceði þahsiyetli siyaseti  akamete uðratma teþebbüsüdür. Siyasi Partiler Kanunu ve Parti tüzüðümüz gereði eðer iþten el çektirilme yapýlmýþ olsaydý 45 gün içerisinde yeniden il kongresi yapýlmasý gerekmekteydi. Sözde kapatma kararý ile hem fiilen iþten el çektirilmiþ hem de 45 gün sonra yapýlacak bir il kongresinin önüne geçilmek istenmiþtir. Yine bu sözde kapatma kararý ile genel baþkan deðiþimini de içerecek  olaðanüstü kongre talebinin de önüne geçilmek istenmektedir. Kapatýlan 5 ilde bulunan toplam 75 adet aðýrlýklý muhalif büyük kongre delegasyonunun kazanýlmýþ haklarý bertarafýna çalýþýlmaktadýr.” dedi.

SÝYASETÝ, DUYDUÐUMUZ  BÖLGESEL VE MÝLLÝ  SORUMLULUK GEREÐÝ YAPMAKTAYIZ

MHP’nin 1980 sonrasý tarihinin önemli virajlarýnda Edirne MHP Ýl Teþkilatý’nýn son derece kritik ve þahsiyetli tavýrlar aldýðýný ifade eden Mehmet Tolga Akalýn, þunlarý söyledi: “Sayýn Devlet Bahçeli’nin ilk defa genel baþkan seçildiði 1997 kongresinde o dönemin Genel Merkez idaresinin her türlü baský ve yýldýrma politikalarýna karþý Sayýn Devlet Bahçeli’yi destekleyen üç il teþkilatýndan biri Sayýl Ýl Eski Baþkanýmýz Ömer Demir liderliðindeki  Edirne’dir. Ayný Edirne benim ilk il baþkanlýðým dönemi olan 2006 yýlýnda genel baþkan  adayý Sn Ümit Özdað’ý benzer baskýlara raðmen destekleyen tek ildir. Dolayýsýyla görülmektedir ve bilinmektedir ki baský Edirne’de geçer akçe deðildir. MHP Edirne Ýl Teþkilatý ikna edilebilir ancak tehdit edilemez. Diðer yandan kapatma kararýnýn gönderildiði  saatlerde yapmakta olduðumuz  il istiþare  toplantýsýnda, teþkilatýmýzýn tüm  il yönetim kurulu üyeleri, il disiplin kurulu ve il kurultay delegeleri ile sekiz ilçe baþkanlýðýmýz ve yönetim kurulu üyeleri  sözde kapatma kararýndan önce yapýlan istifa baskýsýna veyahut istifa sureti ile yönetimin düþürülmesi çaðrýlarýna  ve bu suretle politik ikbal vaatlerine  çelikleþmiþ bir irade ile karþý durmuþlardýr.”  

ÜLKÜCÜ HAREKET  SÝYASETTE  “HADDÝNÝ BÝLEN” DEÐÝL HAD BÝLDÝREN BÝR HAREKETTÝR

Siyaseti, duyduklarý bölgesel ve milli  sorumluluk gereði yapmakta olduklarýnýn altýný çizen Akalýn, “Bölgesel siyasetimizde öncelikli hedefimiz bu topraklarý ve evlatlarýný bölgesel kaynaklar ile örtüþmeyen geri kalmýþlýk sarmalýndan kurtarmak ve   Edirne’yi Ankara’nýn kýrýntýlarýna muhtaç olmaktan çýkarmaktýr.  Genel siyasetteki öncelikli hedefimiz ise siyasi katýlýmcýlýðýn önündeki en büyük engel olan siyasi despotizmi yýkýp; adalet, eþitlik ve hürriyet ilkelerinin hakim olacaðý bir düzen kurulmasýna katký saðlamaktýr. Biliyoruz ki bu zordur ancak imkansýz deðildir. Yine biliyoruz ki bu düzen kurulduðu takdirde Türk Milleti asli cevherini MHP içerisinden çýkaracak ve AKP despotluðunu tarumar edecektir .MHP asla ve asla %8-18 bandýna hapsedilebilecek bir siyasi hareket deðildir.MHP her þeyden önce tarihin haklý çýkardýðý bir siyasal harekettir. Ülkücü hareket  siyasette  bir hareket deðildir, had bildiren bir harekettir.” þeklinde konuþtu.

TAVRIMIZ KÜSMEK, GERÝ ÇEKÝLMEK DEÐÝL, GÜÇLENEREK HAKLI MÜCADELEMÝZÝ SÜRDÜRMEK OLACAKTIR

Genel Baþkan Devlet Bahçeli’ye, tasarrufunun sonuçlarý ve hareketin geleceði konusundaki  deðerlendirmelerini ifade eden bir mektup yolladýðýný dile getiren Mehmet Tolga Akalýn, sözlerini þöyle tamamladý: “Þahýslarý korumak adýna teþkilatlarý zayýflatan kararlar, MHP’nin kurumsal kimliðini zayýflatmaktan baþka bir iþe yaramaz. diyerek çaðrý yapýlan tabandan yükselen sese tahammül edemeyen anlayýþ, Parti’nin ve yüce Türk milletinin yarýnlarýnda yer almayacaktýr. Kamu vicdanýyla çeliþen kapatma kararlarýnýn korku ve komplo üzerine kurulu olduðu endiþesini seçmen taþýmaktadýr. Kendi kemik tabanýndan endiþe duyan, bu endiþesini kamuoyuna yansýtan bir siyasi partiye seçmenin güveni zayýflama eðilimindedir. Biliniz ki tavrýmýz küsmek, geri çekilmek deðil, güçlenerek haklý mücadelemizi sürdürmek olacaktýr! Biliniz ki tavrýmýz sinmek, baskýya boyun eðmek deðil, dimdik durarak politik onurumuzu korumak olacaktýr!  Biliniz ki, haksýz kararlara raðmen gözümüz gibi baktýðýmýz Milliyetçi Hareket Partisi’nin  itibarýna leke sürülmesi asla mümkün olmayacaktýr. Görevde olan tüm ilçe teþkilatlarýmýz MHP’nin mevcut genel merkezden çok daha büyük olduðu gerçeðini hiç unutmasýnlar. Milletin karþý karþýya bulunduðu tehditleri dikkate alarak çalýþmalarýný çok daha yüksek bir gayret ile sürdürmelerini önemle istirham ediyorum. ihdas etmek sureti ile sn genel baþkanýn þahsý üzerinden dolayýsýyla  sayýn dava arkadaþlarýmýz ve gayretlerimizi anlayarak  bize gönül veren hemþerilerimiz bu karar sonucu kesinlikle bir ümitsizliðe kapýlmasýnlar. Büroma üç adet çerçeve astým. Ýlki 2007 yýlýnda Ge
Bu haber 463 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR