Bugun...
MHK eski Başkanı Çulcu'ya göre; hakem camiasının en büyük sıkıntısı
Tarih: 10-05-2015 08:23:00 + -Spor konulu bir panele katýlmak üzere geçtiðimiz Cumartesi günü Keþan’a gelen MHK(Merkez Hakem Kurulu) eski Baþkaný Mustafa Çulcu, panel öncesi yaptýðý açýklamada Türkiye’deki hakemlik hakkýnda deðerlendirmelerde bulundu.
Çulcu, açýklamalarýnda Edirne Bölgesi Üst Klasman Hakemi Özgür Yankaya’yý da eleþtirdi.
BÝR HAKEM SANAT ÝCRA EDÝYORDUR
Ýyi bir hakem olabilmek için futbolu iyi bilmek, günü iyi takip etmek ve iyi çalýþmak gerektiðini belirten Mustafa Çulcu, “Fiziksel ve mental çalýþmalar var. Ýyi bir hakemin dünyayý iyi takip etmesi ve yabancý dil eðitimi almasý gerekiyor. Bunlarýn yanýnda fiziksel kapasitesi yüksek ve çalýþan bir yapýda olmasý lazým ki baþarýlý hakemlik yapsýn. Kamuoyu hakemi 90 dakika düdük çalan biri olarak görüyor. Ancak bu böyle deðil. O boyutta bir insanýn baþarýlý olabilmesi için iletiþim, kiþisel geliþim, baskýya karþý direnme, vücut dili ile ilgili ciddi eðitimler almasý lazým. Sahada; agresif, çok tepkili, tribünden etkilenen futbolcular var ve hakem bunlarýn hepsini sahada kontrol tutmak zorunda. Hakemlik insan yönetimidir. Hakem görsel, iþitsel ve dokunsal unsurlarý hakem saha içerisinde çok iyi kullanmalý. Bunun ötesinde bir hakem sanat icra ediyordur. Bu iþin amatör tarafý yok.” dedi.
HAKEM NE KADAR BAÞARILI OLURSA O KADAR ÇOK MAÇA ÇIKIYOR
Hakemlerin bazý eðitimleri aldýktan sonra baskýlarýn geleceðini bildiðini ifade eden Çulcu, þunlarý söyledi: “Bu baskýyý nasýl bertaraf edeceðinizi de biliyorsunuz. Sahada ki iki takýmda kazanmak ister. Hakem de ne kadar baþarýlý olursa o kadar çok maça çýkýyor ve baþarý elde ediyor. Bu nedenle hakemler kendi baþarýlarýný düþünerek sahada hakemlik yapmalý. Bu yüzden tribünden gelen baský, medyadan gelen baský, hakemin kendi kafasýndaki baskýdan vazife çýkarýrsa sýkýntý olur. Bunlarý bertaraf eden hakem, marka hakem oluyor.” 
KENDÝ LÝDERÝNÝ ÝÇÝNDEN ÇIKARAMAMIÞ BÝR ORDU BENÝM ÝÇÝN HÝKAYEDÝR
Hakemliði býraktýktan 20 gün sonra MHK Baþkaný olduðunu dile getirenMustafa Çulcu, “O yýl çok hakemi öne sürdük. Bunlarda biri de Edirneli Özgür Yankaya. Kocaeli’de yönetmiþ olduðu maçta 11 sarý 4 kýrmýzý kart çýkardý. 2006’da UEFA’da Futbolu Önemsiyoruz diye bir yapý vardý. Bunun içerisinde itirazdan sarý kart, el kol hareketlerinden kart anlayýþý oturdu. Bunu Yankaya Kocaeli’de uyguladý. Bu yüzden tepki almýþtý. Fuat Arslanboða, Deniz Çoban, Halis Özkaya, Hüseyin Göçek gibi isimler alt ligdeydi ve süper lige kazandýrdýk. Bir yýl sonra þampiyonu belirleyen maçý yöneten hakemler oldular. Bunu görebilecek hakem yöneticisi olmasý lazým. Türkiye’de çok yetenekli hakemler var ancak cesaretli hakem yöneticisi yok. Þuanda MHK Baþkaný Zekeriya Alp. Eski bir futbolcu. 10 bin kiþilik bir orduyuz diyoruz. Ancak kendi liderini içinden çýkaramamýþ bir ordu benim için hikayedir. Bu TFF’nin tasarrufudur. Yarýn öbür gün Fenerbahçe sýra bizde diyecek. Zekeriya Alp Beþiktaþlý.” diye söyledi.
TÜRK HAKEMLÝÐÝ’NE BU ÞEKÝLDE ÝHANET ETME LÜKSÜN YOK
“Hakem yetiþtirmek için illerde açýlan kurslar var. Bu kurslar yeterli oluyor mu?”sorusuna yanýt veren Çulcu,“Kurs açarsýnýz. Çok insan gelir ama açtýktan sonra kiþiyi boþ býrakýrsanýz yetenekli mi deðil mi bulamazsýnýz. Hakemin hakemlik yeteneðini görebilecek yönetici lazým. Ýllerde politikalar olur. Ýl Hakem Kurulu’na sen geldi ben geldim, onun adamý bunun adamý. Hakem camiasýnýn en büyük sýkýntýsý biat kültürü. Yetenekliler deðil yalakalar ve biatlar öne geçtiði sürece sýkýntý vardýr. Adam yetenekli ama biat kültürüne alýþmýþ adam yalakalýk beklediði için yetenekli hakemler ikinci planda kalýyor. Ana sýkýntý budur. Biat kültüründen kurtulmamýz lazým. Yetenekli hakemleri sahaya sürmemiz lazým. Bizim dönemimizde çýkardýðýmýz hakemler þuanda Türkiye liglerini taþýyan hakemler. Benden sonra göreve gelen Oðuz Sarvan bir tane hakem çýkaramadý. Daha sonra Yusuf Namoðlu MHK baþkaný oldu o dönemde Özgür Yankaya daha fazla þans buldu ve deðerlendirdi. Ancak Yankaya’yý þiddetle eleþtiriyorum; kokart takmadan derbi maçý yönetmiþ bir hakem ve Ýngilizce öðrenmeme gibi bir lüksü olamaz. FÝFA Kokartý takýlmak üzereyken kendi hatasýndan dolayý takamadý. Kendine, ailesine, yaþadýðý þehre, Türk Hakemliði’ne bu þekilde ihanet etme lüksün yok Özgün Yankaya. Yazýklar olsun. Takýr takýr maç yönetiyorsun, Trakya’nýn özlenen ismisin, tarih yazacaksýn, buraya kadar gelmiþsin bir Ýngilizce yüzünden kaybetme lüksün yok. Geceni gündüzüne katacaksýn öðrenceciksin. Yazýk günah. Çok yetenekli birisi. Bu hatayý neden yaptý anlamak mümkün deðil.” 
ÇOK UÐRAÞASI OLAN BÝR ÝÞ
Hakemliðin sevdirilmesi gerektiðini dile getiren Mustafa Çulcu, “Aþaðýda neler oluyor bakmak lazým. Hakemliðe baþladýðýn zaman kiþi cebinden para vermek zorunda. Bu parayý sonra nasýl geri alacak? 20-30 liralar ile bu paralar geri gelmez. Çok uðraþasý olan bir iþ. Bu uðraþýyý insanlar pek yapmak istemiyor. Fedakarlýða katlananlar yükseliyor. Türkiye’de güzel insanlar var ama bunlarý yönetecek yöneticilere ihtiyaç var.” 
Sahaya çýkan hakemin doðrularý görmek zorunda olduðunu söyleyen Çulcu, hakemlerin eleþtirilere açýk olmasý gerektiði sözlerine ekledi.

 
 

Kaynak: Ayhan Gülver

Bu haber 820 defa okunmuştur. 
 
Etiketler :

YORUMLAR
Bu haber 539 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR