Bugun...
MHP Beyendik Belde Teþkilatý açýldý
Tarih: 10-05-2015 09:15:00 + -MHP Beyendik Belde Teþkilatý açýldý

 
 

MHP(Milliyetçi Hareket Partisi) Beyendik Belde Teþkilatý binasýnýn açýlýþ töreni geçtiðimiz Pazar günü gerçekleþtirildi.

Saat 15.00 sýralarýnda baþlayan açýlýþ törenine; Ýl Baþkaný Dr. Gürsel Þimþek, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Ahmet KaragülleEkrem Demir, Ýlçe Baþkaný Doðuþ Þimþek ve yönetim kurulu üyeleri, Keþan Belediye Meclisi’nin MHP’li üyeleri, Belde Teþkilatý Baþkaný Ali Gül, Beyendik Belediye Baþkaný Nuran Uslu ve partililer ile bazý vatandaþlar katýldý.  

Açýlýþ töreni, saygý duruþunda bulunulmasýnýn ardýndan, Ýstiklal Marþý’nýn okunmasýyla baþladý.

DÝNÇ: BU DURUMA SESSÝZ KALMAMIZ DÜÞÜNÜLEMEZ

Törende ilk olarak söz alan belediye baþkan aday adayý Murat Dinç, ülkücü hareketin 40 yýlý geride býraktýðý yürüyüþünde milletine duyduðu sevgi uðruna hayatlarýný kaybeden þehitler ve Ülkücü Hareketin kurucusu olan merhum Alparslan Türkeþ’i bir daha rahmet, minnet ve þükran ile andýðýný belirterek, “Malum, ülkemiz tarihinin en kritik dönemlerinden birini yaþamaktadýr. Tür milleti içinden yeni milletler çýkartmaya ve çok milletli, parçalý bir devlet, toplum yapýsýna doðru hýzla sürüklenmektedir. Ülkücü görünmenin kolay, ülkücü olmanýn zor, ülkücü kalmanýn daha zor olduðu bir dönemde Türk milletinin ihtiyacý olan kudret yine ülkücülerin gönlünde ve elindedir. Katlandýðýmýz onca fedakarlýktan, ertelediðimiz onca sevdadan topraða verdiðimiz onca candan sonra bu duruma sessiz kalmamýz düþünülemez. Türkiye’nin tarihini deðiþtirecek olan yine sizlersiniz. Mademki son söz Türk Milliyetçileri tarafýndan söylenecektir; þimdi son söz söylemek için bir araya gelme zamanýdýr.” dedi.

DOÐUÞ ÞÝMÞEK: BEYENDÝK HALKINI HAK ETTÝÐÝ YÖNETÝME KAVUÞTURMAYA TALÝBÝZ

Daha sonra söz alan Þimþek ise, teþkilatýn açýlmasýnda emeðin geçen herkese teþekkür ettiðini ifade ederek, þunlarý söyledi: “Yerel seçimlere 1 yýldan az bir süre kaldý. Biz MHP Keþan Ýlçe teþkilatý olarak Keþan Belediyesi’ni ne kadar yönetmeye talipsek, Beyendik, Yenimuhacir belediyelerini de yönetmeye o kadar talibiz. Bugün yerel seçim hazýrlýklarýna Beyendik Beldesi’nde start veriyoruz. Partimizden belediye baþkan aday adaylýðýný açýklayanMurat Dinç’e baþarýlar diliyoruz. Biz kendisinin arkasýndayýz ve Beyendikliler ile beraberiz. Beyendik halkýný hak ettiði yönetime kavuþturmaya talibiz.”

Þimþek’in ardýndan söz alan Karagülle, MHP Genel Baþkaný Dr. Devlet Bahçeli’nin gönderdiði mesajý okudu.  

GÜRSEL ÞÝMÞEK: BUGÜN TÜRK KÝMLÝÐÝ SUÇLU HALE GETÝRÝLMÝÞTÝR

Kürsüye son olarak gelen Gürsel Þimþek, Edirne Ýl Teþkilatý’nýn önümüzdeki 3 seçimde çok aktif rol alacaðýnýn altýný çizerek, “Bunlardan ilki yerel seçimler. Yerel seçimlerde MHP Türkiye’de iktidar olmayý hedeflerken, yerel bazda da Edirne’de de belediye baþkanlýðýný almayý hedeflemiþtir. Türkiye bir felakete sürüklenmektedir. Bu felaketi ne yazýk ki ülkemizi idare eden 10 yýldýr iktidarda olan AKP hükümeti karþýmýza getirmiþtir. Bugün geldiðimiz noktada hepiniz bunu hissediyorsunu
Bu haber 776 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR