Bugun...
Müezzinoğlu: 20 bin doktor ihtiyacımız var
Tarih: 10-05-2015 09:29:00 + -Balkan, Rumeli ve Trakya derneklerinin temsilcileri ile bir araya gelen Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu terör sorunu, çözüm süreci ve saðlýk hizmetlerindeki son durumla ilgili çarpýcý açýklamalarda bulundu.

Güneydoðu’da terör sorununun yaþandýðýný ve bu sorunun çözümünün de uzun yýllar TSK’den beklendiðini ifade eden Müezzinoðlu,  “Ama ey siyasetçi senin de görevin var. Siyaset ülke için millet için ve sorunlarý çözmek için yapýlýr. Siyasetçinin görevi milletin sorunlarýný bedel ödetmeden çözmektir” dedi. 30 yýldýr bedel ödendiðini ve çözüm olarak “Öldür ve yok et” denildiðini kaydeden Müezzinoðlu, sorunun sürdüðünü binlerce insanýn öldüðünü hatýrlatarak, “Siyaset yalnýzca seyirci kaldý, eleþtirdi ve suçladý“ diye konuþtu.

 

Milletin vicdanýný rahatsýz edecek bir yanlýþ yapmayacaklarýný söyleyen Müezzinoðlu, “Alnýmýzýn akýyla bu problemi çözeceðiz. Ýster destek versinler ister vermesinler, ister bizi yüce divan ile tehdit etsinler. Korksaydýk zaten meydanlara çýkmazdýk” dedi.    

 

 Küçük Resim

 

“CÝHAZ ARIZALANDI MI DOKTORU DÖVÜYORUZ” 

Saðlýk hizmetleriyle ilgili de konuþan Müezzinoðlu, 500 bin personelle yoðun çalýþýldýðýný ve bazý sýkýntýlarýn da yaþandýðýný kaydetti. Doktorlarýn öldürüldüðünü, hemþirelerin dövüldüðünü hatýrlatan Müezzinoðlu, “15 civarýndaki hastaneyi gece 02.30’da geziyorum. Bakýyorum vatandaþlarýmýz bekliyor. Doktor, hemþire var. Yüzde 99 problemsiz halk memnuniyeti olan hizmeti sunuyoruz. 24 saat nefes almadan çalýþmak zorundalar. Zaman zaman sorunlar oluyor. Dün Cerrahpaþa’da 4 boyutlu ultrason hizmete girdi. Ama bunlar ileri teknolojik cihazlar. Cihaz arýzalandý mý, doktoru dövüyoruz. Buna hakkýmýz yok” diye konuþtu.

 

“DOKTOR AÇIÐI BÜYÜYOR”

AK Parti’nin iktidara geldiði 2002 yýlýnda saðlýk hizmetlerindeki hizmet sayýsýnýn yýllýk 96 milyon olduðunu hatýrlatan Müezzinoðlu, bu rakamýn þimdi 500 milyona ulaþtýðýný söyledi. 115 bin olan doktor sayýsýnýn da 125 bine çýktýðý bilgisini veren Müezzinoðlu, doktor sayýsýndaki artýþa karþýn hizmet sayýsýndaki artýþýn çok daha fazla olduðuna dikkat çekti. 

Önümüzdeki 10 yýlda yaþanacak en büyük sýkýntýnýn doktor eksiði olacaðýný söyleyen Müezzioðlu, özellikle YÖK’ün geçmiþ yýllardaki uygulamalarýný eleþtirdi.  “Siz benden doktor isteyeceksiniz, ben de size yok demek zorunda kalacaðým” diyen Müezzinoðlu þunlarý söyledi: “Sabahtan beri Erzincan’dan, Rize’den, Antalya’dan ‘bize doktor verin’ diye geldiler. Bugün istenen uzman sayýsý 76, ama yok. 2007’ye kadar yaklaþýk 20 yýl ‘bu ülkede doktor fazlasý var’ diye týp fakültelerine öðrenci almadýlar. 2008’den itibaren önce 2 bin 500, sonra 4 bin, þimdi 5 bin fazla almaya baþladýk. Dört yýl önce aldýðýmýz 2 bin 500 fazla, altý yýl sonra pratisyen hekim olarak, 10 yýl sonra da uzman olarak hizmet verecek. 20 bin ihtiyacým var. Bu millete ne zulüm ettiler. Tarih onlarý yazacak.”

 

GABON'DA T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI TABELASI VAR

Güneþli Trakyalýlar Derneði Baþkaný Üzeyir Dalgýç (Aslen Ýpsala Sultanköylü) Saðlýk Ocaklarýndan T.C.'nin kaldýrýlmýþ olmasýna hemþehrilerinin üzüldüðünü ifade ederek Bakan Müezzinoðlu'ndan konuyu anlatmasýný istedi.

Bakan Müezzinoðlu þu cevabý verdi: "Bu, 'milleti korkutanlar'ýn bir senaryosu. Bir zamanlar laiklik, þu, bu diyorlardý. Bula bula TC meselesini buldular. Asla bizim aklýmýzdan böyle bir þey geçmez. Bu iddia sahipleri Gabon'u bilirler mi? Gabon'da Türkiye Cumhuriyeti Saðlýk Bakanlýðý'nýn tabelasý var. Somali'de var, Uganda'da, Bangladeþ'de, Pakistan'da var. Buralara hastane yaptýk. Kosava, Arnavutluk'u saymýyorum. Oralara bu tabelalarý biz taktýk. Yunanistan Saðlýk Bakaný, "Türkiye'de saðlýk hizmetleri nasýl bu noktaya getirildi anlayamýyorum" diyor. Ona bu cümleyi söyleten Baþbakanýmýz R. T. Erdoðan ve saðlýk Bakanýmýz Recep Akdað. 

Saðlýk Bakanlýðý yeni bir yapýlanma getirdi. Bir Halk Saðlýðý Kurumunun tabelasýnda Saðlýk Bakanlýðýnýn logosu var ve onda T.C. Saðlýk Bakanlýðý yazýyor. Bir daha T.C. Baðcýlar Halk Saðlýðý yazmaya ne gerek var. T.C. Dahiliye Servisi de mi yazýlsýn... Türkiye Cumhuriyeti T.C. yazarak mý korunur. Bundan rahatsýz olduysanýz T.C. bir kez daha yazarýz."

 

ÞEHÝR HASTANELERÝ GELÝYOR

 

Baþbakan Erdoðan’ýn geçtiðimiz günlerde açýkladýðý büyük þehir hastanelerine iliþkin de açýklamalarda bulunan Müezzinoðlu, Ýstanbul’un Avrupa yakasýna 2 bin 800 yataklý þehir hastanesi kuracaklarýný söyledi. Ankara’da 3 bin 600 yataklý bir hastane yapacaklarýný da ifade eden Müezzioðlu, Ýstanbul Anadolu Yakasý’nda ise hastane yapmak üzere 3 milyon metrekarelik bir alan satýn aldýklarýný açýkladý.

 

Baðcýlar Halk Sarayý’nda gerçekleþtirilen programa sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerinin yaný sýra Baðcýlar Kaymakamý Erdal Çakýr, Baðcýlar Belediye Baþkaný Lokman Çaðýrýcý, AK Parti Ýlçe Baþkaný Ýsmet Öztürk ve çok sayýda davetli katýldý. Davetliler arasýnda beyendik.com Genel Yayýn Yönetmeni Ferat Gülver de yer aldý.


Küçük Resim

 
Bu haber 467 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR