Bugun...
"Müezzinoðlu, mehter ile geliyor bizde kendisini Ýzmir Marþý ile göndereceðiz"
Tarih: 10-05-2015 03:51:00 + -


CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Edirne Milletvekili Kemal Deðirmendereli, geçtiðimiz Cumartesi günü gerçekleþtirilen Kurtuluþ Bayramý kutlamalarýndan sonra yaptýðý açýklamada, ülke ve yerel gündeme dair deðerlendirmelerde bulundu.

 
 

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Edirne Milletvekili Kemal Deðirmendereli, geçtiðimiz Cumartesi günü gerçekleþtirilen Kurtuluþ Bayramý kutlamalarýndan sonra yaptýðý açýklamada, ülke ve yerel gündeme dair deðerlendirmelerde bulundu. 

MECLÝS KÜRSÜSÜNDE TRAKYA’DAKÝ HAYVAN ÜRETÝCÝSÝNÝN SORUNLARINI DÝLLENDÝRECEÐÝZ

Hayvancýlýðýn üstündeki ithalat baskýsý hakkýnda araþtýrma önergesinin olduðunu belirten Deðirmendereli“Önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde meclis gündemine gelecek. Meclis kürsüsünde Trakya’daki hayvan üreticisinin sorunlarýný dillendireceðiz. Yayla Balýkçý Barýnaðý ile ilgili soru önergemiz vardý. Onunla ilgili yanýt gelmedi. Buradaki valiliðe ve danýþma kuruluna geldi. Gelen yazýda topu taca attýlar. Topun taca atýlmasý demek arkasýnýn gelmeyeceði demek deðil. Bu saatten sonra ben onun ayrýca takipçisi olacaðým.” dedi.

BAÞBAKAN; “167 KM DUBLE YOL YAPTIK” DÝYOR AMA EDÝRNE HALKI BU YOLU GÖREMÝYOR

Kemal Deðirmendereli, Edirne-Keþan yoluna “Ölüm yolu” dediklerinin altýný çizerek, þunlarý söyledi:  “Akþam ben gelirken yine aðýr bir kaza vardý. Son bir yýl içerisinde 20 kiþiyi kaybettik. Bu yolun biran önce toparlanmasý gerek. Bu konuda da yanýt gelmedi. Bundan sonra tekrar bakanlýk ölçeðinde bu konular ile ilgili görüþmelerim olacak.  Baþbakan; <167 km duble yol yaptýk.> diyor ama Edirne halký bu yolu göremiyor.”

ANKARA’YA GELEN BELEDÝYE BAÞKANLARI, BAZI TALEPLERDE BULUNUYOR

Ankara’ya gelen belediye baþkanlarýnýn kendilerinden bazý taleplerde bulunduðunu ifade eden Deðirmendereli, “Her belediyemiz dosyalarýný getiriyor. Hangi sorunlar var orada izleyip yapabildiklerimizin üstünü çiziyoruz. Yenimuhacir’in kanalizasyon problemleri var. Onu 2012’ye aldýrmaya çalýþýyoruz. Çeltik konusunda giriþimlerimiz sonucunda ofis alýma baþladý. Nem ile ilgili ufak bir problem vardý. Giriþimlerimiz sonucu ofis yönetimi küçük ölçekli esneme saðlýyor. Keþan-Enez yolu gündemde. 2012 veya 2013 yýlýna alýnacak.” þeklinde konuþtu.

TOPLULAÞTIRMA ÝLE ÝLGÝLÝ SIKINTILAR YAÞANDI

Toplulaþtýrma ile ilgili sýkýntýlar yaþandýðýnýn altýný çizen Kemal Deðirmendereli“Boztepe Köyü’nde toplulaþtýrma yapýlmýþ. Ama yerler belli olmadýðý için bayramda köylüler ekim yapamýyor. Mevsim geçiyor. Bunu vali bey ile görüþtük. Konuya müdahale etti. Bayramdan sonra köylüler ekime baþladý.” diye söyledi.

DIÞ POLÝTÝKADA, “SIFIR HATA” DERKEN ÇUVALLAMIÞ DURUMDAYIZ

Konuþmasýnýn devamýnda ülke gündemine dair açýklamalarda bulunan Deðirmendereli, þu þekilde konuþtu; “Ankara’da gündem baþýnda Suriye ile iliþkiler konusu var. Bakýyorsunuz 1 sene önceKaddafi’den ödül alýyor. Müdahale olduðunda NATO’nun orada ne iþi var diyor baþbakan 15–20 gün sonra NATO ile birlikte operasyonu dahil oluyoruz. Van depreminde yapmadýðýmýz yardýmýn Libya’daki isyancý güçlere yapýyoruz. Suriye ile 6 ay önceye kadar vizeler kaldýrýldý, ortak bakanlar toplantýsý yapýldý, Suriye Devlet baþkaný ile baþbakan aðabey-kardeþ oldu. Biranda hava deðiþti. Neymiþ Suriye’de demokrasi yokmuþ Suriye’ye demokrasi getirecekmiþ. 6 ay önce demokrasi mi vardý? Öbür taraftan Avrupa’ya PKK’ya yardým yapýyorsunuz diyoruz ve eleþtiriyoruz medet umuyoruz. 6 ayda bu kadar deðiþiklik yaratan Türkiye yönetiminin 6 ay sonra oluþacak yeni yönetimi satmayacaðý ne malum. Dýþ politikada 0 sýfýr derken çuvallamýþ durumdayýz. Türkiye içinde büyük tehlike oluþturuyor. Ortadoðu bataklýðýna çekiliyoruz. Nasýl CHP bu Irak’a ABD müdahalesi sýrasýnda oraya Türk askerinin gitmesine izin verilmesine karþý çýktýysa ayný þekilde bugünde karþý çýkýyor. Suriye Ortadoðu’da Türkiye’den sonraki 2’inci layýk olan ülkedir. Bu da çok önemli. Bu konuda CHP olarak Türkiye cumhuriyetinin ulusal çýkarlarýna sahip çýkan duruþumuzu sürdürmeye devam edeceðiz. Suriye konusu çok önemli bir konu. Bedelli askerlik bizim programýmýzda olan bir konuydu. Biz onu destekliyoruz.

MEHTER ÝLE GELÝYOR AMA BÝZDE ÝZMÝR MARÞI ÝLE GÖNDERECEÐÝZ

Kemal Deðirmendereli, sözlerini þu þekilde sonlandýrdý: Mehmet Müezzinoðlu, dün Mehter Takýmý ile Uzunköprü’deydi. Onun kadrolu bir mehter takýmý var biliyorsunuz. Gelirse mehter ile geliyor ama bizde kendisini Ýzmir Marþý ile göndereceðiz.”

 
Bu haber 329 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR