Bugun...
Mustafa Býyýk: Yakýn zamanda Saral City bloklarýný Keþan’dan görebileceksiniz
Tarih: 10-05-2015 06:04:00 + -


Saral Býyýk Grup Ýnþaat Firmasý Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Býyýk, yaptýðý açýklamada, yakýn Beyendik Beldesi’nin toplu konut bölgesine inþa edilen Saral City bloklarýnýn Keþan’dan görülebileceðini bildirdi.

Saral Býyýk Grup Ýnþaat Firmasý Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Býyýk, dün yaptýðý açýklamada, 20 gün sonra Beyendik Beldesi’nin toplu konut bölgesine inþa edilen Saral City bloklarýnýn Keþan’dan görülebileceðini bildirdi.

ÇALIÞMALARA HIZLA DEVAM EDÝYORUZ

Mustafa Býyýk, öncelikle temel atma törenine katýlan herkese teþekkür ederek, “2 Mayýs 2012 tarihinde temel atma törenimizi yaptýk. Ýki ayrý temelimizi ayrý ayrý attýk. Ayný zamanda showroom ve satýþ ofisimizin de açýlýþýný yaptýk. Þu anda da 5 ayrý bloðun temeli atýlmýþ vaziyette. Kule vinci kuruldu, tünel kalýplarý çalýþýyor. 2. kule vincimiz geldi ve tünel kalýplarýmýz hazýr. Çevre duvarlarýnýn imalatý baþladý. 10 bloðun tamamýnýn hafriyat iþi, kazýlarý ve izolasyonlarý da yapýldý. Diðer kalan bloklarýmýzda temel aþamasýnda. Çalýþmalara hýzla devam ediyoruz. Hava þartlarý müsaade ettiði sürece iþlerimiz hýzlanacak. Bunun haricinde güvenlik tedbirlerimiz ön planda. Ýþ güvenlikçilerimiz iyi bir þekilde denetliyorlar. Þantiye binalarýmýz, ayný zamanda yemekhane ve iþçi koðuþlarýmýz hazýr vaziyette. Hepside betonarme yapýlar. Malum, Ýstanbul’da talihsiz bir olay gerçekleþmiþti. O yüzden tedbirlerimizi biraz daha artýrdýk.” dedi.

KONUTLARI DAHA ERKEN BÝTÝRME HEDEFÝNDEYÝZ

Satýþlardan memnun olduklarýný ifade eden Býyýk, þunlarý söyledi: “2 haftadýr her gün 2-3 dairenin satýþý yapýlýyor. Satýþlarýmýz tüm hýzýyla devam ediyor. Teslimat süresinde herhangi bir sýkýntý yok. Zaten satýþlarýmýzý yaparken showroomumuzun üzerinde ayý, günü ve saati gösteren sayaç çalýþmakta. Satýþlarýn ardýndan insanlar sayacýn fotoðrafýný çekiyor. Tabi bizim taahhüdümüz 18 ayda teslim etmek. Fakat çok daha erken zamanda bitirmeyi planlamaktayýz. 20 gün sonra Saral City bloklarýný Keþan’dan görebileceksiniz.

SÜRPRÝZ PROJELER OLACAK

Mustafa Býyýk, 2. etap projesi içinde yeri aldýklarýný dile getirerek, “Ufak tefek plan tadilatlarýmýz var ve bunlarý yaptýracaðýz. En kýsa zamanda Keþan’a sembol olacak, gerek görselliði, gerekse yüksekliðiyle bir bina yapacaðýz. Ve bunu da kýsa zamanda duyuracaðýz. Keþan þehir merkezi içinde çalýþmalarýmýz var. Ancak bu projeler konut projesi olmayacak. Sürpriz projeler olacak. Ayný zamanda bizim deðil ama baþka bir firmanýn da bu bölgede sürpriz bir projesi olacak. Ýþte o zaman bizim buraya neden geldiðimiz daha iyi anlaþýlacak. Ayrýca Keþan Belediyesi ile irtibat halindeyiz. Baþkanýmýzý ziyaret ettik. Beyendik bu kadar hýzlý büyürse Keþan’a baðlanacak gibi gözüküyor. Yatýrýmcýlar da bu taraflara doðru geliyor. Temiz bir havasý var. Ýnsanlar burayý tercih ediyor. Satýþlardan da teveccühler belli oluyor.

 

 
 

Kaynak: VOLKAN GAZETES?

Bu haber 388 defa okunmuştur. 
 
Etiketler :

YORUML
Bu haber 467 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR