Bugun...
Nuran Uslu: Herkes haddini bilecek yaptýðý iþ kadar konuþacak!
Tarih: 10-05-2015 05:02:00 + -


Beyendik Belediye Baþkaný Nuran Uslu, geçtiðimiz Cumartesi günü yaptýðý açýklamada, Keþan Belediye Baþkaný Mehmet Özcan’ýn 4 Ocak Çarþamba günü gazetemizde yayýnlanan, “Nuran Uslu benimle yarýþmasýn, kendine baksýn!” baþlýklý haberde, kendisine yönelik eleþtirilerine sert cevap verdi

Nuran Uslu: Herkes haddini bilecek yaptýðý iþ kadar konuþacak!

 
 
  • Beyendik Belediye Baþkaný Uslu, Keþan Belediye Baþkaný Özcan’a sert çýktý: “Ben büyük konuþmayacaðým ve büyük iþler yapmayacaðým da, yönettiði þehrin tozundan, dumanýndan, isinden, pasýndan, yaðmurundan, çamurundan, suyundan, selinden önünü göremeyen bir baþkan mý büyük konuþacak, büyük iþler yapacak? Herkes haddini bilecek yaptýðý iþ kadar konuþacak.” dedi.

Beyendik Belediye Baþkaný Nuran Uslu, geçtiðimiz Cumartesi günü yaptýðý açýklamada, Keþan Belediye Baþkaný Mehmet Özcan’ýn 4 Ocak Çarþamba günü gazetemizde yayýnlanan, Nuran Uslubenimle yarýþmasýn, kendine baksýn!” baþlýklý haberde, kendisine yönelik eleþtirilerine sert cevap verdi.

HERKES HADDÝNÝ BÝLECEK YAPTIÐI ÝÞ KADAR KONUÞACAK

Uslu, açýklamasýnda þunlarý kaydetti: “Benim, daha önce, Keþan’a kazandýrýlmasý geciken yeni devlet hastanesi ve huzurevi ile rehabilitasyon merkezi için Beyendik Beldesi sýnýrlarýndan yer verebileceðim þeklindeki açýklamalarýma, eleþtiriler yönelten Keþan Belediye Baþkaný Mehmet Özcan’a, cevap verme zorunluluðu doðmuþtur. Ben  halkýmýn seçtiði yerel bir  yönetici olarak, önüme çýkan fýrsatlarý en iyi þekilde deðerlendirip halkýma en güzel hizmeti sunma gayretindeyim. Arkamda ülke genelinde %50 oy almýþ bir parti, onun baþbakaný ve 25 Bakaný ile birlikte, beldemde % 56 Halk desteði var. Ben büyük konuþmayacaðým ve büyük iþler yapmayacaðým da, yönettiði þehrin tozundan, dumanýndan, isinden, pasýndan, yaðmurundan, çamurundan, suyundan, selinden önünü göremeyen bir baþkan mý büyük konuþacak, büyük iþler yapacak? Herkes haddini bilecek yaptýðý iþ kadar konuþacak. Hem gýrtlaðýna kadar çamura saplanmýþsýn, hem de üzerine toz kondurmayacaksýn, olacak þey deðil bu.”

SÝZÝN TEPTÝÐÝNÝZ FIRSATLARI DEÐERLENDÝRDÝM

Nuran Uslu,  Beykent TOKÝ Konutlarý’nýn, Keþan’a yapýlmasýnýn istenmemesi üzerine beldesine kazandýrýldýðýný belirterek, “Bakýn ben  2006 yýlýnda Beðendik’e ilk TOKÝ Konutlarý’ný yapmaya baþladýðýmda ayný konutlar Keþan’a gelme planýnda idi. Ancak Keþan’ýn Sayýn Belediye Baþkan’ý TOKÝ’ ye yer gösterip yardýmcý olmayýnca konutlarý ben beldeme kazandýrdým. Bununla da gurur duyuyorum. Þimdi ise Sayýn Mehmet Özcan, baþkan bundan rahatsýz oluyor hiç kusura bakmasýn ben kimsenin elinden bir þey çalmadým. Sizin teptiðiniz fýrsatlarý deðerlendirdim. Keþan’ gelen ikinci  dönem TOKÝ Konutlarý ise mevzuatlarýn deðiþmesinden sonra Sayýn Özcan‘a raðmen gelmiþtir. Yoksa ikinci dönem konutlarýna da razý deðillerdi. Çünkü onlarýn halka pahalý pahalý sattýklarý ve kendilerinin güzelce kar ettikleri baþka konut projeleri vardý.” dedi.

KEÞAN BELEDÝYE BAÞKANI ELÝNDE PAFTA, ÝKÝ YILDA OKULA BÝR YER BULAMADI

Uslu,  açýklamasýna þöyle devam etti: “Yine ayný þekilde Türkiye de az sayýda bulunan Anadolu Öðretmen lisesini Keþan’a getirme arzumuz vardý. Ancak baktým ki, Keþan belediye baþkaný, elinde pafta, iki yýlda okula bir yer bulamadý ve okulun Keþan’dan baþka bölgelere kaydýrýlma ihtimali yükseldi, hemen devreye girdim ve okulu beldeme kazandýrdým. Bir hata mý ettim acaba? Elhamdülillah bu hizmetimle de gururluyum.”

KENDÝ PARTÝSÝNDE TARTIÞILIR KONUMA DÜÞMÜÞ BÝRÝ

Saðlýk Bakanlýðý’nýn Keþan’a 2 yýldan beri modern bir devlet hastanesi projesi sunduðuna, dikkat çeken Nuran Uslu, “Bakanlýk, <Yer gösterin, ben yapacaðým. Siz baþka þeye karýþmayýn.>diyor. Sayýn Mehmet Özcan, 2 yýldýr Keþanlýlara bir hastane yeri gösteremiyor.  Bu durumda ben çok doðal olarak, devreye girer ve devlet hastanesini de huzur evini de Beðendik’e isterim. Yaparým yada yapamam o, sonunda belli olur. Keþan belediye baþkanýnýn, hizmetle pek iþleri olmadýðý için basýnda polemiði çok seviyorlar. Keþan’da laf yetiþtirmedikleri kimse kalmadý maþallah, þimdi sýnýrlarý aþtýlar bize bile uzandýlar. Kendileriyle uðraþmamamý tavsiye ediyorlar. Aman Baþkan! Benim de kimse ile uðraþacak vaktim yok zaten. Polemiklerin içine bir de beni çekmeye uðraþma. Sana polemikçi lazým, ama bana iþ lazým. Kendi partisinde tartýþýlýr konuma düþmüþ biriyle,  benim uðraþmama ne gerek var?” þeklinde konuþtu.

AYNI LÝGDE DEÐÝLÝZ KÝ YARIÞALIM

Uslu, Mehmet Özcan’ýn, “Nuran Uslu benimle yarýþmasýn, kendine baksýn!” þeklindeki sözlerine ise þöyle yanýt verdi: “Biz kendisi ile ayný ligde deðiliz ki yarýþalým. O süper ligte ben ise, paf liginde oynuyor konumundayým. Nüfusumuzda, bütçemizde kýyaslanamayacak oranda farklý. Sayýn Baþkan’ýn Nuran Uslu’ya laf söylemeden önce þunlarý bilmesini isterim. Ben Sayýn baþkan’ýn bütçesinin elli de biri olan bir milyon TL ile; <2 tane katý atýk arýtma tesisi, 1 tane tam su arýtma tesisi, 1 ilköðretim okulu, 1 Anadolu Öðretmen Lisesi ve 1 adet stat yaptýrdým. Ayrýca beldenin tamamýný kilitli taþ ile döþedim. Sizin yer gösteremediðiniz TOKÝ’ye ben yer gösterdim ve  456 konut yaptýrdým. 2 bin peþinatla 350 TL taksitle  insanlarý ev sahibi yaptým.> Yapýlan tüm bu hizmetleri sizin bütçenizin ellide biri olan bir milyon TL’lik bütçeyle gerçekleþtirdim. Ýþçime memuruma esnafýma da borcum yok. Peki, Sayýn Mehmet Özcan, sizin konumunuz nedir? Sayýn baþkan siz, <Esnafýma, iþçime, memuruma borc
Bu haber 480 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR