Bugun...
Nuran Uslu: Yeni bir kent doðuyor
Tarih: 10-05-2015 04:48:00 + -


Beyendik Belediye Baþkaný Nuran Uslu, dün yaptýðý açýklamada, beldede 2011 yýlý içersinde gerçekleþtirilen faaliyetleri ile 2012 yýlýnda yapacaðý çalýþmalar hakkýnda bilgilendirmelerde bulundu

Nuran Uslu: Yeni bir kent doðuyor

 
 
  • Beykent TOKÝ konutlarýnýn yanýna 484 konut ve 20 adet villa yapýlacaðýný belirten Nuran Uslu, “Konutlar 11 katlý olacak ve Keþan’da þuanda 11 katlý bir bina yok. Konut fiyatlarý TOKÝ’nin ikinci etap için verdiði fiyat ile aþaðý yukarý ayný.” dedi.
  • Beldenin imar alanlarýnýn kýsýtlý olmasýndan dolayý bazý imkanlarý yatýrýmcýlara sunamadýklarýný ifade eden Uslu, “Ýller Bankasý bu konuda çalýþmalar yapýyor. Beyendik’in imar alanýný geniþletiyoruz.” þeklinde konuþtu.

Beyendik Belediye Baþkaný Nuran Uslu, dün yaptýðý açýklamada, beldede 2011 yýlý içersinde gerçekleþtirilen faaliyetleri ile 2012 yýlýnda yapacaðý çalýþmalar hakkýnda bilgilendirmelerde bulundu.

BELDEDE ÝKÝNCÝ SU ARITMA TESÝSÝNÝ YAPTIK

2011 yýlýnýn yoðun bir proje hazýrlama ve bu projeleri hayata geçirebilme yýlý olduðunu belirten Uslu“Belediyenin bekleyen projeleri vardý. Arýtma tesisimizin ihalesini yaptýk. Her þeyi bitti bir tek elektrik aksamý kaldý. Ýkinci arýtma tesisimiz hazýr. Onu da inþallah 2012 yýlýnda faaliyete sokacaðýz. Artýk hükümetimiz belediyelere para yardýmý yapmýyor. Proje kapsamýnda parayý aktarýyor.<Hazýrla projeni gel> diyor. Arýtma tesisinin kaynaðý da Ýçiþleri Bakanlýðýmýzdan geldi. Bu tesisleri 2014’e kadar bitirme mecburiyetimiz var. Bitirmeyen belediyelere ciddi anlamda para cezasý kesilecek. Bunun yanýnda içme suyu þebekelerimiz deðiþecek. Bununla ilgili Ýller Bankasý’nýn bizden istediði evraklarý tamamladýk ve ihale aþamasýna geldik. Bu da 2012’de ihaleye çýkacak. Beyendik’te kanalizasyon sorunu yok ama çok önceden yapýldýðý için yenileme çalýþmasý yapacaðýz. Plastik borular ile yeni bir kanalizasyon olacak. Seçim öncesinde Mandadere Mevkii’ne yapýlacak bir gölet ile ilgili sözümüz vardý. Bu konu ile ilgili son Ankara ziyaretinde görüþmelerde bulundum ve göledin yapýlmasýna yönelik DSÝ Bölge Müdürlüðü’ne talimat verildi. Onlarda gerekli çalýþmalarý yaptýlar. Geçtiðimiz hafta DSÝ Edirne Bölgeden Bahattin Yýlmaz<Eksikliklerin tamamlanmasýndan sonra gölet projesini bakanlýða sunacaðýz.> þeklinde bilgi verdi.” dedi.  

VÝLLALARIN ÝNÞAATI 20 OCAK’TA BAÞLAR

Nuran Uslu, belediyeye ait 73 dönüm yerin ihalesinin, geçtiðimiz Aðustos ayýnda yapýldýðýný ifade ederek, þunlarý söyledi: “Yerle ile ilgili birçok firma geldi. Burayý Saral Ýnþaat aldý. Firma <Kendimiz talep toplarýz> dedi. Ýddialý bir firma. Bir bloðu baþlamadan pazarlamýþlar. Projeler elimize geldi. Yapý denetimi iþleri baþlayacak ve inþaat ruhsatýnýn ardýndan en geç 20 Ocak 2012 gibi inþaatlara baþlanacak. Bu çok güzel bir proje ve bölgemizde böyle bir proje yok. Projenin içinde 20 villa, konutlar, tenis kordu, eðlence merkezleri, açýk ve kapalý havuzlar var. Firma konutlarý 1 yýlda teslim edeceðini söylüyor. Konutlar 11 katlý olacak ve Keþan’da þuanda 11 katlý bir bina yok. Konutlarý 11 katlý yapmamýzýn nedeni yeþil alanlara geniþ alan býrakmak. 440 veya 484 konut yapýlacak. Konut fiyatlarý TOKÝ’nin ikinci etap için verdiði fiyat ile aþaðý yukarý ayný. Metrekaresi bin TL. Firma konutlarýn yapýlacaðý yere bir de ilköðretim okulu yapacak. Konutlarýn yapýlacaðý alana örnek daire yapýldý. Ýki tip konut yapýlacak 96 metrekare ve 120 metrekare.”  

BELEDÝYENÝN YAKLAÞIK 1 MÝLYON TL KARI OLACAK

Yapýlacak olan konutlardan belediyenin de karýnýn olacaðýný dile getiren Uslu“Bu iþten belediyenin yaklaþýk 1 milyon TL karý olacak. Yeni yapýlan proje de biraz daha lüks.” þeklinde konuþtu.

BEYENDÝK’ÝN ÝMAR PLANINI GENÝÞLETÝYORUZ

Ýller Bankasý’nda imar ile ilgili çalýþmalarýn olduðunun altýný çizen Nuran Uslu“Þuanda bir çok yatýrýmcýyý buraya getiriyoruz ama imar alanlarýmýz kýsýtlý olduðu için bazý imkanlarý yatýrýmcýlara sunamýyoruz. Kaymakamlýðýn 2023 planý çalýþmasý kapsamýnda Beyendik’in en büyük sorunun imar sýkýntýsý olduðunu belirttik. Ýller Bankasý bu konuda çalýþmalarý yapýyor. Burada haritalar çizdiler. Beyendik’in imar alanýný geniþletiyoruz. Geliþim Beyendik’e doðru olacak. TOKÝ’nin olduðu yer beldenin sýnýrýnda. Keþke sýnýrlarýmýz asfalta kadar olsaydý. Mevcut yapýlarýn bulunduðu yerin karþý tarafýný da imara açýyoruz. Beyendik hýzlý bir þekilde büyüyor.” diye söyledi.

YENÝ BÝR KENT DOÐUYOR

Uslu, sözlerini þu þekilde sürdürdü: “Yeni bir belediye hizmet binasýna ihtiyacýmýz var. Belde içine yapmayý düþünüyoruz. Ya belediyenin hemen yanýnda aldýðýmýz bir alan var oraya ya da mevcut alana yapacaðýz. Bahsettiðim proje için 73 bin metrekare inþaat ruhsatý verdik. Çok ciddi bir anlamda inþaat alaný vermiþiz. Talepler geldikçe biz izin vermeye çalýþacaðýz. Nüfusumuz þuanda 3 bin 500 civarýnda bu proje ile belki de 5 bin olacak. Belki de Beyendik ufak ilçelerimizden nüfus olarak büyük olacak. Yeni bir kent doðuyor. Göreve gelirken, <Beyendik Trakya’nýn parlayan yýldýzý olacak.>demiþtik.”  

DÜÐÜN SALO
Bu haber 482 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR