Bugun...
Paþayið Baþkaný: Keþan'ýn mahallesi olmaktan onur duyarýz
Tarih: 10-05-2015 08:28:00 + -Cumhurbaþkaný Abdullah Gül tarafýndan onaylanan “Büyükþehir Belediyesi Kanunu” nedeniyle kapatýlacak beldeler arasýnda bulunan Paþayiðit’in, Keþan’ýn mahallesi olmasý yönündeki açýklamalarýn ardýndan, dün, Keþan Belediye Baþkaný Mehmet Özcan ile Paþayiðit Belediye Baþkaný Mehmet Zeki Engin biraraya geldi. 
Keþan Belediye Baþkanlýðý makamýnda gerçekleþtirilen ve saat 14.15 sýralarýnda baþlayan basýn açýklamasýnda iki belediye baþkanýnýn da konuya olumlu yaklaþtýklarý görüldü.

 

ÖZCAN: SICAK BAKIYORUM
Ýlk olarak söz alan Özcan, olaya sýcak baktýðýný belirterek, þöyle dedi: “Yasanýn yürürlüðü gireceði 2014 yýlýnda Paþayiðit, kapatýlacak beldeler arasýnda yer alýyor. Keþan’a baðlanmak istediklerine yönelik dilekleri, yerel basýnda yeraldý. 2014 yýlý mart ayýndaki uygulamanýn ardýndan Paþayiðit’in de bundan etkilenecek olmasý, kendilerinin Keþan’ýn mahallesi olmasý yönündeki isteðini de gündeme getirdi. Burada karþýlýklý resmi olarak görüþüyoruz. Sayýn baþkan, belde halkýnýn bu yöndeki talebini bize iletti. Biz de buna sýcak bakýyoruz. Olmasý gereken de bu. Keþan geliþiyor büyüyor. Paþayiðit’in de belediye sýnýrlarýmýz içerisinde yer almasýný, Keþan’ýn geleceði açýsýndan yararlý görüyoruz. Biz de kendi aramýzda grup toplantýsýnda olaya sýcak baktýk. Ancak bu konu Keþan Belediye Meclisi’nin yetkisinde. Ben þahsen, olmasý yönünde, olumlu bakýyorum.”

“PROSEDÜR ÝÞLEYECEK”
Mehmet Özcan, konuyla ilgili yasal prosedürü de þöyle özetledi: “Ýlk olarak belediye baþkanýmýz, kendi halkýna danýþarak, konuyu Paþayiðit Belediye Meclisi’nde gündeme getirecek. Katýlmayla ilgili meclis kararý çýkardýktan sonra, katýlma talebini bize gönderecek. Söz konusu talep Keþan Belediye Meclisi’nde görüþülecek ve onaylandýktan sonra yürürlüðe girecek. Tabii süre 2014 yýlý yerel seçimlerinde devreye girecek. Bu tarihe kadar, belediye baþkanýmýz, görevini sürdürecek. Kapanma süreci iþleyince, Paþayiðit beldesi kapatýlarak, Keþan’ýn mahallesi olacak. Bu sürecin Keþan’ýn geliþimine faydalý olacaðýna inanýyorum. Sanýrým süreci en kýsa sürede baþlatýyorsunuz. Hayýrlý olsun.”

ENGÝN:

KEÞAN’IN MAHALLESÝ OLMAKTAN GURUR DUYARIZ 
Daha sonra söz alan Engin, Paþayiðit Beldesi’nin Keþan’ýn mahallesi olmasý sürecine destek veren Özcan’a teþekkür ederek baþladýðý konuþmasýnda, 
“Paþayiðit Beldesi, 2014 yýlýna kadar belde konumunu sürdürecekse de belediyelerin kapanmasý durumunda ya köy statüsüne dönecek ya da mahalle olacak. Paþayiðit’in daha önce de köyden beldeye dönüþebilmesi için yapýlan çalýþmaya destek verdik. Ancak þimdi yeniden köy olmasýna hem bir Paþayiðitli hem de Paþayiðit Belediye Baþkaný olarak, gönlüm el vermiyor. Keþan’ýn mahallesi olmaktan gurur duyarýz. Paþayiðit, Keþan’a 8 Km. uzaklýkta. Bu uzaklýk hemen hemen Ýstasyon Mahallesi’nin Yukarý Zaferiye Mahallesi Kale Bayýrý’na uzaklýðý kadar. Oraya gidecek hizmetlerin, Paþayiðit’e de ayný konumda gideceðine inandýðým için sözlerimin arkasýnda duruyorum. Keþan’la Paþayiðit arasý, otomobille 5 dakika. Baþkanýmýz da caný sýkýldýðýnda Paþayiðit’i ziyaret edebilir.”

“BUGÜN BELDE HALKINI TOPLAYACAÐIM”
Bugün Paþayiðit Halký’yla yapacaðý görüþme sonrasýnda, kesinleþecek kararý, belediye meclisinin ocak ayýnda yapacaðý toplantý gündemine alacaðýný kaydeden Mehmet Zeki Engin, “Meclis’te de karar bir aksaklýk olmadan çýkacak. Umarým, meclis üyelerim de benim gibi düþünüyorlardýr. Düþünmek zorundalar da. Baðlanma sürecinde umarým baþkanýmýz da Paþayiðit’i daha sýk ziyaret eder. Tahmin ediyorum ki bu toplantý Keþan ve Paþayiðit için hayýrlý olacak.”

BUZLAR ÇÖZÜLDÜ
Açýklamalarýn ardýndan basýn mensuplarýnýn sorularýna geçildi. Medya Keþan Muhabiri’nin, Paþayiðit Belediyesi’nin, GÜNEKAB (Güney Edirne Katý Atýk Birliði)’ýn Katý Atýk Bertaraf Tesisi’nin Paþayiðit Beldesi yakýnýna kurulmasýna tepki gösterdiðini hatýrlatarak, “Birleþme sayesinde aradaki buzlar da eriyecek mi?” þeklindeki sorusuna Özcan, “O konuyu açmayýn.” derken, Engin ise, “Benim GÜNEKAB’la ilgili baþýndan beri tavrým, söz konusu yerin konum açýsýndan, Paþayiðit’in yakýnýndaki bölgenin uygun olmadýðý, daha baþka uygun yerler bulunabileceði þeklindeydi. GÜNEKAB içerisinde Paþayiðit Belediyesi de var. Farklý bir konumda deðildik, sadece bunu arz ettim. Yoksa baþkanýmýzla ters düþecek herhangi bir durum olmadý.” dedi.


 

 


Kaynak: MEDYA-Sonay CAN

Bu haber 269 defa okunmuştur. 
Bu haber 442 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR