Bugun...
Paşayiğit resmen Keşan'ın 10. mahallesi oldu
Tarih: 10-05-2015 09:03:00 + -Meclis toplantýsýnýn ardýndan Belediye Baþkaný Mehmet Özcan ve Meclis üyeleri Paþayiðit’e gitti
* Mehmet Özcan ve Paþayiðit Belediye Baþkaný Zeki Engin, pasta keserek baðlanma kararýný kutladý

Keþan Belediye Meclisinin Mart ayý olaðan toplantýsýnýn 1. oturumu dün Belediye Baþkaný Mehmet Özcan baþkanlýðýnda yapýldý.

Toplantýda, 2013 yýlýnda yapýlacak yatýrýmlarda kullanýlmak üzere 3 yýl vadeli 3 milyon TL kredi alýnmasý, revizyon nazým ve uygulama imar planý yapým iþinde kullanýlmak üzere Ýller Bankasýndan 130.250 tutarýnda kredi alýnmasý ile Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðünden gelen 2 önerge oy birliði ile gündeme alýndý. 
Toplantý, gündemin ilk maddesi olan, Paþayiðit Belediyesinin kapatýlarak beldenin köy statüsüne geçecek olmasý nedeniyle Keþan’a mahalle olarak baðlanmasý konusunun görüþülmesiyle devam etti.
Maddeyle ilgili konuþan Mehmet Özcan, Þubat ayýnda yapýlan toplantýda konunun Meclis’e taþýndýðýný belirterek, “Bildiðiniz gibi Paþayiðit Belediyesinin nüfusunun 2000’in altýna düþmesi nedeniyle yeni yasaya göre 2014 yerel seçimlerinden sonra belediyelik vasfý kaybolacak ve kapanan belediyeler arasýna girecek. Paþayiðit Belediye Meclisi, Ocak ayý oturumunda Keþan Belediyesine katýlma kararý aldý. Bu kararý da bize ilettiler ve biz de bunu görüþtük. Geçtiðimiz ayki toplantýya Ankara’da olmam nedeniyle katýlamadým ama sizlere teþekkür ederim, Plan ve Bütçe Komisyonunu görevlendirmiþsiniz. Plan ve Bütçe Komisyonumuz da Paþayiðit’e giderek, yerinde çalýþmalar yaptý.” dedi.

Paþayiðit Belediyesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunca hazýrlanan rapor ise Komisyon Baþkaný Ercan Ersoylu tarafýndan okundu. 
Ersoylu, Paþayiðit Belediyesinin 729.494,53 TL’lik borcundan 100.770,33 TL’lik kýsmýnýn ilgili yasalar çerçevesinde yapýlandýrýldýðýný, özel sektöre olan borcunun 18.794,54 TL olduðunu ve bunun 8.468,54 TL’sinin takipli durumda bulunduðunu belirtti.

Bunun üzerine tekrar söz alan Özcan, konuya her zaman sýcak yaklaþtýðýný ifade ederek, “Belki 2014 seçimlerinden sonra Keþan Belediyesine belirli bir yük getireceði aþikardýr. Ancak kýsa vadeli düþünürsek Keþan’ýn geleceði ile oynamýþ oluruz. Bana göre, büyüyen bir yerleþim yerine sahibiz, bunun önünü açmak gerekir. Bunun faydalarýný da 15-20 sene sonra net olarak göreceðimiz inancýný taþýyorum. Keþan’ýn büyümesiyle ilgili eðer olumlu bir karar alýnýrsa gerçekten bu, Meclis’in aldýðý tarihi kararlardan biri olacak. TabiÝ karar sizlerindir.” þeklinde konuþtu.

Bu konuþmanýn ardýndan grup sözcülerine söz verildi. CHP Grubu adýna konuþan Ercan Ersoylu ile MHP grubu adýna konuþan Tanju Þapçý, konuya olumlu baktýklarýný söyledi. 
Mehmet Özcan, kararýn kabul edilmesi ile Paþayiðit’in Keþan’ýn bir mahallesi olacaðýný belirterek maddeyi oylamaya sundu ve madde oy birliði ile kabul edildi.
Kabul kararýnýn ardýndan, Belediye Baþkaný Özcan, Paþayiðit Belediye Baþkaný Zeki Engin’e haber verilmesini isteyerek, Meclisçe ‘hayýrlý olsun’ ziyaretine gideceklerini belirtti. Özcan ayrýca Engin ile telefonda konuþarak bilgi verdi.

Önerge ile gündeme eklenen, 2013 yýlýnda yapýlacak yatýrýmlarda kullanýlmak üzere 3 yýl vadeli 3 milyon TL kredi alýnmasý konusu da 2. oturuma býrakýldý. 
Son olarak görüþülen revizyon nazým ve uygulama imar planý yapým iþinde kullanýlmak üzere Ýller Bankasýndan 130.250 TL tutarýnda kredi alýnmasý konusu da oy birliði ile kabul edildi.
Özcan, kararlarýn hayýrlý olmasýný diledikten sonra, Mart Ayý olaðan toplantýsýnýn 2. oturumunun 14. Mart 2013 Perþembe günü saat 17.00’de yapýlacaðýný bildirdi.

TOPLANTININ ARDINDAN PAÞAYÝÐÝT BELDESÝNE GÝDÝLDÝ
Toplantýnýn ardýndan Keþan Belediye Baþkaný Mehmet Özcan ve Belediye Meclisi üyeleri Paþayiðit beldesine gitti.
Özcan ve beraberindekiler, Paþayiðit Belediye Binasý önünde Belediye Baþkaný Zeki Engin, Meclis üyeleri ve Belediye personeli tarafýndan karþýlandý.
Burada Keþan Belediye Baþkaný Mehmet Özcan, Paþayiðit Belediye Baþkaný Zeki Engin’e hitaben, “Aldýðýmýz kararlar önce size, sonra Keþan’a hayýrlý olsun. Bundan sonra yine bir tarihi süreç baþlayacak. 2014’ten sonra Keþan’ýn mahallesisiniz, umarým siz dünya gözüyle yaþarsýnýz, çocuklarýnýz bundan menfaatli çýkarlar, bütün derdimiz o.” dedi.

Küçük Resim

ENGÝN: 15 YIL ÖNCE BELDE ÞÝMDÝ ÝLÇE OLDUK
Bu konuþmanýn ardýndan Engin’in makamýna geçildi. Paþayiðit Belediye Baþkaný Zeki Engin, burada yaptýðý konuþmada þunlarý ifade etti:
“Bu akþam olaðanüstü bir gece yaþýyorum. Bu gecede bizlerle beraber olan, bizlerle müþterek olan bütün dostluklarýný, bütün güzelliklerini sergileyen öncelikle Baþkanýmýn nezdinde tüm Meclis üyelerinize þahsým ve beldem adýna teþekkür ederim. Bu karar, beldemin güzel insanlarýnýn daha huzurlu yarýnlarýnýn daha güvende olmasý için alýnmýþ bir karardýr. 15 yýl önce belde olduk, þimdi ilçe olduk, inþallah Keþan’a ve beldeme hayýrlý olur.
Belki bazý ufak tefek söylemler olmuþsa da bunlar o kadar önem arz etmiyor, insanlarýn geleceði, beldemin geleceði, çocuklarýmýzýn yarýnlarda daha güzel bir ortamda olabilmesi için ben ve Meclis üyelerimin doðru bir karar verdiðimize inanýyorum. Bugün A p
Bu haber 544 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR