Bugun...
Patronlar bu keçilerin peþinde koþuyor
Tarih: 10-05-2015 08:15:00 + -Yüksek verimi nedeniyle tercih edilen Saanen tipi keçi varlýðý, irili ufaklý yatýrýmcýnýn yoðun ilgisiyle 5 yýlda ikiye katlandý.

Ýzmir Keçi ve Koyun Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Özer Türer, yaptýðý açýklamada, Türkiye'nin artýk keçi yetiþtiriciliðinin önemini kavradýðýný, devletin ve yatýrýmcýnýn ilgisinin memnuniyet verici olduðunu söyledi.

Soy ýslahý nedeniyle süt verimi yerli türlere göre yaklaþýk 10 kat daha yüksek olan Saanen tipi keçilerin kapalý sistemde yetiþtirilebildiðini, inek sütüne göre yaklaþýk 2 kat daha yüksek fiyatla satýldýðýný anlatan Türer, bu hayvanýn verdiði yavru sayýsýnýn da inekten 4 kat daha fazla olduðunu dile getirdi.

Saanen tipi keçinin, bu kadar artý yönüne raðmen ineðe göre daha az yem tükettiðine dikkati çeken Türer, keçi yetiþtiriciliðinin hobi olarak baþlanarak büyük çiftliklere dönüþtürülebilecek bir iþ olmasý nedeniyle de tercih edildiðini bildirdi.

Tüm avantajlarýna raðmen yeteri kadar hayvan bulunamamasý nedeniyle sektörün yatýrýmcý ilgisine paralel biçimde büyüyemediðine iþaret eden Türer, “Saanen tipi keçi varlýðý 5 yýlda ikiye katlandý. Ýzmir'de 4 bin gerçek Saanen, 10 bini kýrma olmak üzere 14 bin yüksek süt verimli keçiye ulaþýldý” dedi.

“Hýzla yayýlýyor”

Saanen keçi yetiþtiriciliðinin Ýzmir, Çanakkale ve Balýkesir aðýrlýklý olmak üzere ülkede hýzla yayýldýðýný bildiren Türer, þöyle konuþtu:
“Keçi sütü sindirimi kolay, anne sütüne çok yakýn olmasý ve lezzeti nedeniyle her zaman yoðun talep görüyordu. Ancak keçi sütü için kurulmuþ bir soðuk zincir yoktu. Birlik olarak soðuk zinciri kurduktan sonra fiyatlar bir anda yükselmeye baþladý. Saanen tipi keçinin avantajlarýnýn anlaþýlmasý ve fiyatlarýn yükselmesi yatýrýmlarý tetikledi. 2008 yýlýnda 156 olan üye sayýmýz bugün 7 bine ulaþtý. Bu iþe yatýrým yapmak isteyenlerden her gün en az 5 telefon alýyoruz. Haftada ortalama 5-6 kiþi çiftliðimize geliyor. Bunlarýn çoðu da yatýrým yapmaya karar veriyor. Bu iþe yatýrým yapmak isteyenler arasýnda holding patronlarý da var, emekliler de var. Özellikle eline bir miktar para geçen insanlar arazileri de varsa toplayabildikleri kadar hayvanla iþe giriþiyor.”

 

Önde gelen iþ adamlarý “keçici” oldu

Türer, son bir kaç yýlda Ýzmir ve çevresinde bu iþe giren büyük yatýrýmcýlar olduðunu, çok farklý sektörlerden bir çok iþ adamýnýn da yatýrýma hazýrlandýðýný öne sürdü.

Keçi yetiþtiriciliðinin Türkiye'nin en önemli sorunlarýndan olan kýrsal kalkýnmayý saðlama ve köyden kente göçü durdurma noktasýnda etkili bir çözüm olabileceðini savunan Türer, “Yaptýðýmýz en kötümser hesapla 30 keçiye bakan bir kiþinin aylýk geliri ortalama 2 bin liradýr. Bundan iyi kýrsal kalkýnma olmaz. Türkiye'nin Saanen yetiþtiriciliðini tüm bölgelerde yaygýnlaþtýrmasý gerekiyor” diye konuþtu.

Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn da bunun farkýna vararak keçi yetiþtiriciliði yatýrýmýna girmek isteyenlere önemli teþvikler saðladýðýný anlatan Türer, keçi sütüne olan talebin her geçen gün arttýðýný, Türkiye'de 10 milyon Saanen keçisi yetiþtirmeye uygun pazar þartlarýnýn bulunduðunu kaydetti.

Saanen keçileri

Alp kökenli bir tür olan Saanen keçileri, soy ýslahý sayesinde Avrupa'da hayvan baþýna yýllýk ortalama bin litre süt verimine sahip. Türkiye'de ise soy ýslahýnýn yeni baþladýðý Seferisihar'daki çiftliklerde 650-700 litreye ulaþýldý. Yeni kurulan bir çiftlikte bu rakamýn ortalama 400 litre olacaðý tahmin ediliyor. Pazar sorunu bulunmayan keçi sütü halen 1,30-1,50 kuruþ arasýndan satýlýyor. Devlet desteði de eklendiðinde bu fiyat 1,45-1,65 liraya ulaþýyor. Ýnek sütünde ise bu fiyat 60-80 kuruþ arasýnda kalýyor.

Bir Saanen damýzlýðýnýn fiyatý bin ila bin 500 lira arasýnda deðiþiyor.


 

 


Kaynak: HÜRR?YET
Bu haber 453 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR