Bugun...
Prof. Dr. Beksaç: Keþan bölgesi, önemli bir arkeolojik alan
Tarih: 10-05-2015 04:33:00 + -


TÜ (Trakya Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Engin Beksaç, Keþan’ýn kültür envanterinin hazýrlanmasý amacýyla baþlatýlan arkeolojik alan tarama araþtýrmalarýný, dün tamamladý

Prof. Dr. Beksaç: Keþan bölgesi, önemli bir arkeolojik alan

 
 

TÜ (Trakya Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Engin Beksaç, Keþan’ýn kültür envanterinin hazýrlanmasý amacýyla baþlatýlan arkeolojik alan tarama araþtýrmalarýný, dün tamamladý.  

Çalýþmalarýn tamamlanmasýnýn ardýndan basýn açýklama yapan Beksaç, Uzunköprü yolu üzerindeki köylerde yaptýðý incelemeler hakkýnda bilgi aktardý. Saat 16.00 sýralarýnda, Atatürk Parký’nda baþlayan açýklamaya, Beksaç’ýn yaný sýra Keþan Lokantacý Kahveci ve Otelciler Odasý Baþkaný Hüseyin Çakmak, Ýlçe Halk Kütüphanesi Memuru Temel Akýn da katýldý.

ÇALIÞMALARIMIZ SONA ERDÝ

Konuþmasýna bölgede askeri tahkimatlarýn ön planda olduðunu söyleyerek baþlayan Engin Beksaç“Yaz mevsimi baþýnda start verdiðimiz kültür envanteri çalýþmalarýmýz bugün (dün) sona erdi. Keþan’ýn bütün köylerini ziyaret ederek arkeolojik ve kültür mirasýný tespit etme fýrsatýmýzý da deðerlendirmiþ olduk. Bu taramalar sonucunda birçok veriyi elde etme þansýmýz oldu. Bugünkü çalýþmamýz aðýrlýklý olarak Beyendik’te bir önceki araþtýrmada kaldýðýmýz noktadan baþlayarak Paþayiðit, Lalacýk ve Kozköy üzerinde yoðunlaþtý. Yapmýþ olduðumuz çalýþmalar itibariyle bu bölgede enteresan verilere rastladýk. Zaten daha önce tahmin ettiðimiz gibi Paþayiðit’in arkasýnda tahkimatlý bir bölgenin olmasý düþüncesindeydik. Her ne kadar sur kalýntýlarý ve baþka buluntular gözükmese de Paþayiðit’in arkasýndaki Yýldýztepe’de bir erken yerleþmenin olduðu kesin.” dedi.

YERLEÞMENÝN ÝZLERÝNÝ BULMAMIZ MÜMKÜN

Ýnceleme yaptýklarý alanlarda yerleþme izleri bulmalarýnýn mümkün olduðunu belirten Beksaç, þunlarý söyledi: “Bugünkü çalýþmalarýmýzda arazide rastlamýþ olduðumuz buluntular, diðer destekleyici bilgiler sayesinde bu bölgede de önemli bir tahkimatýn olduðu kanýsýndaydým ve bununda böyle olduðunu gördük. Muhtemelen burada yerleþmenin izlerini bulmamýz mümkün. Burada da askeri bir tahkimat vardý. Her ne kadar kale veya kuleden bahsedemesek de burada bulunan buluntular önemli bir yerleþmeyi göstermekte. Arazinin zaten kendi konumu itibariyle de kendisinden tahkimatlý bir yapýsý var. Buda direk alt bölgeler olarak Keþan merkez kalesi, diðer kalelerle birlikte Altýnyazý Kalesi’yle irtibatlý bir bütünü ortaya koymakta. Burada Paþayiðit’in kritik bir noktada olduðunu gördük. Ayný zamanda Paþayiðit’teki kale, Altýnyazý’yla birlikte Meriç’in karþýsýnda Yunanistan tarafýnda bulunan bazý kalelerle birlikte irtibatlý bir þekilde karþýmýza çýktý. Kaleler savunma sistemlerinin merkezinde.”

ANTÝK YOL

Engin Beksaç, çalýþmalar kapsamýnda Ortaçað izlerini daha net bir þekilde gördüklerini ifade ederek, “Sonuç olarak çalýþmalarýmýz diðer verilerle birlikte Keþan bölgesindeki Ortaçað’ý çok daha net olarak görmemizi saðladý. Askeri tahkimatlar yanýnda bugün ana niteliði itibariyle antik yolunda güzergahýný tespit etmemiz mümkün oldu. Daha önceki düþüncelerimizin bir ölçüde haklý olduðumuzu kanýtlayan bir veriydi. Yalnýz güzergahta biraz kaymalar oldu. Saros Körfezi’ni dolaþarak Keþan topraklarýndan giren antik yolun, oradaki geçitler üzerinden yükseldiðini daha önceki çalýþmalarýmýzda bahsetmiþtik. Buradaki vadiler üzerinden Keþan’a gelen o antik yolun Keþan üzerinden Beyendik’e doðru döndüðü, Beyendik üzerinden de yaklaþýk olarak Kuzey istikametine düz bir yolla Beyendik hattýný takiben Paþayiðit’e yöneldiði, Paþayiðit altýndan da Altýnyazý’nýn altýndan geçerek nehir kenarýna indiðini tespit ettik. Antik yol bölgesi itibariyle Paþayiðit’i geçtikten sonra Altýnyazý’dan direkt olarak Meriç Nehri’nin kenarýna inmekte ve buradan da doðrudan Edirne’ye doðru ilerlemekte.” þeklinde konuþtu.

MERÝÇ NEHRÝ KIYISINDA BÝZANS SAVUNMA HATTINA RASTLANDI

Bizans döneminde savunma hattý olarak kullanýlan bölgelere Meriç Nehri kýyýsýnda da rastladýklarýný kaydeden Beksaç, þunlarý söyledi: “Ayrýca Meriç’in öbür kýyýsýnda bulunan bazý kalelerle de Bizans’ýn Batý Trakya dýþýnda kalan savunma hattýný bulmamýz mümkün oldu. Aðrýlýklý olarak Bizans’ýn, Doðu Trakya’da önemli bir savunma hattý var. Bu savunma hattýnýn kuzey kesimindeki kale ve tahkimatlar hakkýnda belirli bir bilgimiz vardý. Bugünkü çalýþmalarda da bu hat üzerinde de belirli noktalarý tespit ettik. Kalelerle birlikte bölgedeki yerleþme dinamiðini de þekillendirmemiz mümkün oldu. Özellikle Paþayiðit’te bulunan Yýldýztepe’de ki yerleþmelerin çevresinde Bizans ve Roma yerleþmelerinin olduðunu görmüþ olduk. Özellikle Lalacýk çevresinde bu tip bir Roma yerleþmesinin kalýntýlarý netlikle belirmekte. Bayaðý büyük bir yerleþim alaný hatta bununla baðlantýlý olarak yine Yýldýztepe’yle baðlantýlý bir baþka yerleþmenin izlerini de Kozköy’de tespit etmemiz mümkün oldu. Kozköy’de ki yerleþme bir taraftan Yýldýztepe’yle diðer taraftan da Altýnyazý ile çok yakýn bir baðlantý sergileyecek þekilde karþýmýza çýktý.”

PAÞAYÝÐÝT’
Bu haber 519 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR