Bugun...
Salih Arslan'dan Müezzinoðlu'na sert eleþtiri
Tarih: 10-05-2015 08:17:00 + -Arslan: Müezzinoðlu, üst tabakadaki insanlarla muhatap oluyor

AK Parti’den Keþan Belediye Baþkanlýðý’na aday adaylýðýný açýklayan Salih Arslan AK Parti Edirne Milletvekili Müezzinoðlu’nu sert bir dille eleþtirdi; “Helvacýoðlu’nu belediye baþkanlýðý için iþaret ediyorsunuz ama hep birlikte seçimin nasýl kaybedileceðini göreceðiz” dedi.

Arslan, AK Parti’nin adaylarýnýn tabandan gelen isimler olmasý gerektiðini öne sürerek; Gerçek adaylar, Salih Arslan, Muzaffer Güven, Fatma Aksal ve Ferat Gülver’dir. Sen bunlarýn içinde en iyisini arayacaksýn. O insanlarý küstürüp, baþkasýný onlara karþý rakip çýkarmayacaksýn. Yoksa seni içten yýkarlar." dedi.


AK Parti’den Keþan Belediye Baþkanlýðý’na aday adaylýðýný açýklayan AK Parti Keþan Ýlçe Teþkilatý Kurucu Baþkaný Salih Arslan, dün GÜNDEM Muhabiri Deniz Çil'e yaptýðý açýklamada; AK Parti Edirne Milletvekili Mehmet Müezzinoðlu’nun “Keþan’da bir helva yapma sorunu var. Onu da Helvacýoðlu çözecek” þeklindeki sözleri ile gönlünden geçen adayý iþaret ettiðini öne sürdü.

Arslan, AK Parti’nin Keþan’daki durumuyla ilgili deðerlendirmelerde bulunarak önümüzdeki yerel seçim  ile ilgili iddiala sözler sarf etti: “Helvacýoðlu’nu belediye baþkanlýðý için iþaret ediyorsunuz ama hep birlikte seçimin nasýl kaybedileceðini göreceðiz.”


Konyalý Ýþadamlarý Derneði'nin (KONSÝAD) Keþaný'ý ziyaretlerinde, Müezzinoðlu’nun; “Keþan’da bir helva yapma sorunu var. Onu da Helvacýoðlu çözecek.” þeklindeki sözlerinin kamuoyunda Keþan Belediye Baþkaný adaylýðý konusunda Mustafa Helvacýoðlu’nu iþaret ettiði yönünde yorumlarýn ortaya çýktýðýný belirten Arslan, “Müezzinoðlu, belediye baþkaný adaylýðý konusunda kendi kafasýnda bir kurgu yapmýþ. Bu kurguyu genel merkez doðrultusunda mý yoksa kendi inisiyatifini kullanarak mý yaptýðýný bilmiyoruz. Müezzinoðlu kafasýndaki adayý çok önceden belirlemiþ ama dört kiþi üzerinden anket yaptýrdýklarýný zikretti. Bu dört isimden bir çoðu aday olmadýðý halde isimlerini zikretti. Acaba, birilerinin ismini kamuoyunda tartýþtýrýp, baþka birini de aday olarak mý çýkarmaya çalýþýyor bilmiyorum. Ne yapmak istediðini anlamýyorum.

Küçük Resim

"AK Parti’nin adayý tabandan biri olmalý"

Ama anlaþýlan o ki, Mehmet Müezzinoðlu, Ýstanbul Ticaret Odasý Baþkaný Murat Yalçýntaþ ve Mustafa Helvacýoðlu genel seçimlerden önce belediye baþkanlýðý adaylýðýnýn programýný yapmýþlar.
Helvacýoðlu çoðu zaman Keþan’la ilgili çeþitli ekonomik deðerlendirmelerde bulunuyor. Ama ekonomiyi deðerlendirecek tahsili var mý bilmiyorum. Kendini ekonomist sanýyor veyahut ta ekonomistliðe özenmiþ olabilir. Ya da belediye baþkan adayý olursa bazý çevrelere þirin mi görünmeye çalýþýyor? Ama Müezzinoðlu, ona belediye baþkan adaylýðýný vererek, fazlasýyla aðýr bir yük vermiþ oluyor. Ekonomiyi bilmeyen adam bu iþin altýndan kalkamaz. Helvacýoðlu’nu belediye baþkanlýðý için iþaret ediyorsunuz ama hep birlikte seçimin nasýl kaybedileceðini göreceðiz. AK Parti’nin adayý tabandan biri olmalý. Eðer tabandan biri aday olarak çýkmazsa, yerel seçimleri kazanamayýz.” dedi.

“Helvacýoðlu, Keþan’a üretim anlamýnda ne yaptý?”

Mustafa Helvacýoðlu’nun her açýklamasýnda üretimden bahsettiðini hatýrlatan Salih Arslan, sözlerine þöyle devam etti: “Acaba Helvacýoðlu, hangi üretiminden bahsediyor? 10 yýldan beri oda baþkanlýðýný yürütüyor, sormak lazým Keþan’a üretim anlamýnda ne yaptýnýz? Keþan’da fýrýn imalatýndan baþka ne açýlýyor? KOSGEB kredileri kime veriliyor? KOSGEB kredilerinin gerçek sahibi biz, imalatçýlar olduðumuz halde neden bize verilmiyor? Ýstanbul’dan ürünler alýnýyor ve Keþan’da satýþý yapýlmaya çalýþýlýyor. Burada kolaycýlýða kaçýldýðýný niye söylemiyorsun? Bölgeyi kurtaracak projeler var mý elinde? Yok, bölgeyi kurtaracak projeler olmadýðý halde Sayýn Müezzinoðlu’nun bu adama bu kadar büyük görev vermesini hayretle karþýlýyorum. Bölgeyi insanlarý tanýmadan onlara görev ve rol vermesine anlam veremiyorum.”

“AK Parti burada her geçen gün kan kaybediyor”

AK Parti’nin Keþan’da artýk yoksullarýn partisi olmadýðýný dile getiren Arslan, “AK Parti artýk yoksullarýn deðil, üst tabakanýn partisi konumuna geldi. Müezzinloðlu’nu Keþan’da çok fazla görmüyorum. Müezzinoðlu’nun þuanda yoksul tabakayla deðil; üst tabakadaki insanlarla muhatap oluyor. Yenimescit Mahallesi’ne bir defa geldikten sonra yarý yoldan geri döndü.
Ama AK Parti; yoksullarýn, emekçilerin, hakkýný arayýp da alamayan kiþilerin partisidir. Ama maalesef Müezzinoðlu böyle biri deðil. Müezzinoðlu kendini çok kalburüstü görüyor. Unutmasýn ki; bu dünyanýn bir þeyi var. Bu partinin gerisindeki insanlarý hiçe sa
Bu haber 401 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR