Bugun...
Satýrbaþý, huzurevi konusunda Uslu'ya destek verdi
Tarih: 10-05-2015 04:53:00 + -


Keþan Tüm Emekliler Derneði Baþkaný Mustafa Satýrbaþý, Beyendik Belediye Baþkaný Nuran Uslu’nun huzurevi konusundaki sözlerinin kendisini heyecanlandýrdýðýný belirtti.

  • Mustafa Satýrbaþý, Beyendik Belediye Baþkaný Nuran Uslu’nun, Keþan’ýn ihtiyacý olan huzurevi konusuna sahip çýkmasýnýn kendisini heyecanlandýrdýðýný belirterek, Sayýn Nuran Uslu, bu iþi baþarýrsa ki, gündemine almýþ, onu tebrik ederim. Huzurevi’nde yaþayacak insanlarýn partisi olmaz. Bugün, bu iþe hayýr diyenlerin, yarýn bu yere ihtiyaçlarý olabilir. Unutmayýn ki bir gün herkes yaþlanacak.” dedi.

Keþan Tüm Emekliler Derneði Baþkaný Mustafa Satýrbaþý, Beyendik Belediye Baþkaný Nuran Uslu’nun gazetemizde dün yer alan “Koskoca Keþan’da hastane ve huzurevi yapmaya yer mi yok?” baþlýk haberin, huzurevi konusunda kendisini heyecanlandýrdýðýný belirtti.

USLU’NUN KONUYU GÜNDEMÝNE ALMIÞ OLMASI BÜYÜK BÝR BAÞARIDIR

Gerek kendisinin gerekse derneðinin 1995 yýlýndan bu yana Keþan’a bir huzur evi kazandýrýlmasý konusunu sürekli gündeme getirdiklerine dikkat çeken Satýrbaþý“02 Ocak 2012 tarihli Gazetenizde huzurevi ile ilgili Beyendik Belediye Baþkaný Sayýn Nuran Uslu’nun demecini okudum ve heyecanlandým.

Bu konuda da bugüne kadar çalmadýðýmýz kapý kalmadý. Valiliðe kadar konuyu ulaþtýrdýk. Ýlgili kuruluþlar seçim zamanlarýnda gündeme alýrlar, sonuçta unuttular.

Sayýn Nuran Uslu bir siyasi belediye baþkaný bu iþi baþarýrsa ki, gündemine almýþ, onu tebrik ederim. Huzurevi’nde yaþayacak insanlarýn partisi olmaz. Bugün, bu iþe diyenlerin yarýn bu yere ihtiyaçlarý olabilir.

Sayýn Uslu’nun bu konuyu gündemine almýþ olmasý da büyük bir baþarýdýr. Takip etmekte, baþarmanýn yarýsýdýr. Bu iþi yapacaklarsa da kendilerine Keþan Tüm Emekliler Derneði olarak baþarýlar diler, elimizden gelen bir þey varsa da katký saðlayacaðýmýzý belirtirim.” dedi.

YAÞLILAR DÜN ÝLE BUGÜN ARASINDA KÖPRÜDÜR

Yaþlýlýðýn her insan için deðiþik önem ifade ettiðini ve hayatýn en özel dönemini oluþturduðunu dile getiren Satýrbaþý“Yaþlýlarýmýz dün ile bugün arasýnda köprü kuran, kültürümüzü ve deðerlerimizi yarýnlara taþýmamýzý saðlayan en deðerli varlýklarýmýzdýr. Yaþlýlýk dönemi itibar gerektirmektedir bu ayný zamanda bir minnet borcudur. Yaþlý bireylerin toplumla bütünleþmesi, daha aktif olmasý ve yaþama baðlý kýlýnmalarý gerekir.” diye konuþtu.

YAÞLILARIN, ÖMÜRLERÝNÝN SONUNA KADAR ÝNSAN ONURUNA YAKIÞIR BÝR ÞEKÝLDE BAKIM TALEP ETME HAKLARI VARDIR
Mustafa Satýrbaþý, yaþlýlarýn ömürlerinin sonuna kadar insan onuruna yakýþýr bir þekilde bakým talep etme haklarýnýn olduðuna iþaret ederek, þunlarý söyledi: “Bir ömrün büyük kýsmýný topluma ve ülkeye hizmetle geçirmiþ insanlarýn, yaþlandýklarý ve bakýma muhtaç olduklarý dönemde, ömürlerinin sonuna kadar insan onuruna yakýþýr bir þekilde bakým talep etme haklarý vardýr. Ailelerinden ve çocuklarýndan bu hizmeti çeþitli nedenlerle alamayanlara bu hizmet imkânlar ölçüsünde devlet tarafýndan verilmelidir. Devleti halka hizmet etme aracý olarak gören hükümetler, bir sýnýf ve kesimin deðil, bütün vatandaþlarýmýzýn refah ve mutluluðunu saðlayacak sosyal politikalar yürütmeyi, bu baðlamda yoksullar, bakýma muhtaç yaþlýlar, çocuklar ve iþsizler için özel programlar oluþturmayý, zor durumdaki vatandaþlarýmýza, terkedilmiþ ve kimsesizlik duygusu yaþatmamayý hedeflemelidir.”

YÜRÜTÜLEN ÇALIÞMALAR YETERSÝZ
yaþlýlarýn toplumda hak ettikleri yeri almadýklarýna dikkat çeken Satýrbaþý“Toplumda bu bilincin yerleþmesi, bugüne kadar olduðu gibi gönüllü kuruluþlarýmýzýn ve yurttaþlarýmýzýn katkýlarý ile yaþlýlarýmýza daha iyi yaþama koþullarýný saðlayabiliriz. Yaþlýlarýmýza ve onlarýn sorunlarýna sahip çýkmak insanlýk ve yurttaþlýk görevimizdir. Bizleri bugünlere ve geleceðe hazýrlayan yaþlýlarýmýz için hayatý kolaylaþtýrmak ve kimseye muhtaç olmadan yaþamalarýný saðlamak devletimizin öncelikli görevleri arasýndadýr.” diye konuþtu.

UNUTMAYIN KÝ BÝR GÜN HERKES YAÞLANACAK
Mustafa SatýrbaþýMustafa Kemal Atatürk’ün “Bir milletin yaþlý vatandaþlarýna ve emeklilerine karþý tutumu; o milletin yaþama kudretinin en önemli kýstasýdýr. Geçmiþte çok güçlüyken, tüm gücüyle çalýþmýþ olanlara karþý minnet hissi duymayan bir milletin, geleceðe güvenle bakmaða hakký yoktur.” sözünü hatýrlatarak, “Unutmayýn ki bir gün herkes yaþlanacak. Keþan’da devlet elinin deðdiði bir huzur evinin açýlma vakti artýk gelmiþtir. Devlet, Keþan’da da yaþlýlarýna sahip çýktýðýný göstermek istiyorsa, Keþan’a huzur evi yapmalýdýr. Konu hakkýnda sadece devlet deðil sivil toplum örgütleri de harekete geçmeli. Konu hakkýnda kamuoyu oluþmalýdýr.”

 Bu haber 532 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR